Informacje prasowe

MultiPOP i POPzona – taniej i jeszcze taniej za połączenia, SMS-y i MMS-y

03 marca 2009
MultiPOP i POPzona – taniej i jeszcze taniej za połączenia, SMS-y i MMS-y

Użytkownicy najstarszej na rynku oferty na kartę Orange POP mogą skorzystać z dwóch nowych propozycji - pakietu MultiPOP i usługi POPzona. W MultiPOP-ie dostaną atrakcyjny pakiet, w którym, według własnych potrzeb, mogą korzystać z puli tanich minut, SMS-ów i MMS-ów. Włączając POPzonę rozmawiają ze wszystkimi w Orange POP płacąc tylko 10 groszy za minutę połączenia.

MultiPOP to pierwsze na polskim rynku rozwiązanie, dające w jednym pakiecie tańsze minuty na połączenia oraz SMS-y i MMS-y, których można używać zamiennie, według własnych potrzeb. Dzięki temu każdy użytkownik MultiPOP-a może w pełni korzystać z telefonu - bez konieczności wykupowania różnych pakietów na różne usługi.

Jednorazowe wykupienie pakietu MultiPOP kosztuje 6 zł. W cenie użytkownicy mają do wykorzystania przez 30 dni wymiennie:

 • 30 minut na połączenia w Orange i na stacjonarne - minuta kosztuje 20 groszy,
 • 600 SMS-ów w Orange - po 1 grosz,
 • 120 MMS-ów w Orange - po 5 groszy.

Włączając usługę POPzona użytkownik kontaktuje się ze wszystkimi w Orange POP po specjalnych, niskich stawkach:

 • 10 groszy za minutę połączenia
 • 1 grosz za SMS
 • 1 grosz za MMS

Jednorazowe włączenie POPzony kosztuje 6 zł. Po włączeniu usługi użytkownik kontaktuje się z innymi osobami w Orange POP po obniżonych stawkach. Czas ważności usługi to 31 dni.

Dla wygody użytkowników POPzony, przed nawiązaniem połączenia usłyszą informację o cenie minuty połączenia. Pozwoli to im zorientować się czy łączą się z numerem w Orange POP i czy rozmowa będzie rozliczana według specjalnej stawki dla POPzony.

Aby skorzystać z nowych propozycji wystarczy wysłać SMS o treści PAKIET pod numer 391 dla MultiPOP-a lub SMS o treści POPZONA pod numer 707. Koszt SMS-a jest zgodny z cennikiem Orange POP. Usługi można także włączyć dzwoniąc pod bezpłatny numer *500 lub przez internet na www.orange.pl/online.


Informacje prasowe

Wyniki Grupy TP za 2008 rok zgodne z celami

26 lutego 2009
Wyniki Grupy TP za 2008 rok zgodne z celami

Grupa TP utrzymała w 2008 roku przychody na ubiegłorocznym poziomie i potwierdziła pozycję lidera pod względem wartości w segmentach telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu. Pomimo spadku wartości złotego w czwartym kwartale marża operacyjna brutto GOM znajduje się na stabilnym poziomie.

W założeniach na 2009 rok, Grupa TP przewiduje osiągnięcie wolnych przepływów pieniężnych netto na poziomie co najmniej 3 mld zł [1] przy nakładach inwestycyjnych w granicach 12-14% przychodów.

Podsumowanie wyników Grupy TP za 2008 rok:

Przychody roku 2008 znajdują się na stabilnym poziomie, przy czym w czwartym kwartale nastąpił wzrost przychodów w segmencie hurtowych usług telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do internetu i telefonii komórkowej

Wzrosła całkowita liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu [2] o 13,5% (rok do roku), powyżej wzrostu rynku.

Utrzymaliśmy liczbę klientów telefonii komórkowej, dzięki wysokiej dynamice w segmencie post-paid.

Marża operacyjna brutto (GOM) [3] znajduje się na stabilnym poziomie pomimo spadku wartości złotego w czwartym kwartale

Dług netto został zmniejszony o 1 mld zł dzięki wysokim wolnym przepływom pieniężnym netto, sięgającym 29% przychodów w czwartym kwartale.

Proponowane wypłaty dla akcjonariuszy to 2 mld zł, tj. 1,5 zł na jedną akcję, przy czym w pierwszej połowie 2009 roku możliwa jest decyzja o dystrybucji dodatkowych środków.

Cele na 2009 rok: wolne przepływy pieniężne netto w wysokości co najmniej 3 mld zł [4] przy poziomie nakładów inwestycyjnych w granicach 12-14% przychodów.

- Nasze wyniki w 2008 roku pokazują, że Grupa TP po raz kolejny dowiodła swej zdolności do ograniczania skutków dużej zmienności w otoczeniu rynkowym. W ciągu ostatnich dwóch lat znacząco poprawiliśmy bazę kosztową, generując przy tym wysokie przepływy środków pieniężnych. Kontynuujemy wprowadzanie na rynek polski usług innowacyjnych i dodanych, a nasze wskaźniki satysfakcji i lojalności klientów stale rosną. - powiedział Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP. -  W warunkach wysokiej niepewności, co do perspektyw rynkowych na 2009 rok, jesteśmy zdecydowani w pełni wykorzystać nasze zasadnicze atuty w celu sprostania czekającym nas licznym wyzwaniom ekonomicznym i presji regulacyjnej. Zaproponowana wysokość dywidendy zwykłej zapewnia atrakcyjny zwrot naszym akcjonariuszom, natomiast nie wykluczamy propozycji dodatkowego wynagrodzenia jeśli sytuacja gospodarcza wykaże odporność na kryzys i pozwoli na to nasza płynność. Grupa TP, zwiększając elastyczność, jest nadal zdecydowana realizować swoją średnioterminową strategię.

Kluczowe wskaźniki

(w mln zł), MSSF

Rok do dnia

31 grudnia

 

2008

2007 [5]

Zmiana

Przychody ogółem

18.165

18.166

0,0%

Przychody z usług telefonii stacjonarnej

10.494

10.836

-3,2%

Przychody z usług telefonii komórkowej

8.635

8.064

+7,1%

Marża operacyjna brutto (GOM)

7.639

7.661

-0,3%

Marża GOM (jako % przychodów)

42,1%

42,2%

-0,1 pp

EBITDA

7.630

7.670

-0,4%

Marża EBITDA (jako % przychodów)

42,0%

42,2%

-0,2 pp

Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A.

2.188

2.259

-3,1%

Zysk na jedną akcję (w zł) (podstawowy i rozwodniony)

1,61

1,64

-1,8%

Wolne przepływy pieniężne netto po opodatkowaniu

3.035

3.216

-5,6%

Wolne przepływy pieniężne netto przed finansowaniem

3.680

3.269

+12,6%

 

Omówienie wyników finansowych za 2008 rok

(Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie porównania z 2007 rokiem zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do wyników pro-forma za 2007 rok [5] ).

Grupa TP

Według wewnętrznych szacunków Grupy TP, w 2008 roku wzrost rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce osiągnął 5,5% (wg wartości sprzedaży), podczas gdy w 2007 roku wyniósł jedynie 1,4%. Do znacznego ożywienia wzrostu przyczyniła się przede wszystkim stopniowa stabilizacja otoczenia operacyjnego i regulacyjnego po istotnych zmianach, które rzutowały na sytuację w 2007 roku [6].

W tym kontekście rynkowym Grupa TP ponownie osiągnęła dobre wyniki: w skali roku wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej o 6,8% [7] oraz usług szerokopasmowego dostępu do internetu o 17,1% [8] (oba te segmenty generalnie nie podlegają regulacji) po raz kolejny w pełni zrównoważyły spadek przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej o 10,6%.

Przychody Grupy TP w czwartym kwartale 2008 roku zmniejszyły się tylko o -0,2% w stosunku do przychodów w czwartym kwartale 2007 roku. To osiągnięcie, które powinno być porównane ze spadkiem przychodów o -2,0% w trzecim kwartale, udało się osiągnąć przede wszystkim poprzez powstrzymanie tendencji spadku przychodów w segmencie telefonii stacjonarnej w efekcie realizacji działań na rynku hurtowym, oraz dzięki stabilnym przychodom z usług mobilnych w porównaniu do trzeciego kwartału 2008.

Pomimo spadku wartości złotego w 4 kwartale, marża GOM w skali roku pozostała na stabilnym poziomie (-0,1 punktu proc.) i wynosi 42,1%. Na jej obniżenie wpłynęły takie czynniki jak m.in. wahania kursowe i wzrost kosztów połączeń międzyoperatorskich oraz związanych z nowymi usługami Ich działanie zostało jednak zrównoważone przez skuteczną optymalizację wydatków oraz spadek kosztów wynagrodzeń w związku z realizacją umowy społecznej.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom zmniejszył się o 3,1% mimo, że koszty amortyzacji i podatek dochodowy były niższe niż w 2007 roku, w związku ze znacznym osłabieniem złotego oraz zaksięgowaniem rezerwy na realizację nowej Umowy Społecznej na lata 2009-2011, Do spadku przyczynił się przede wszystkim wzrost kosztów finansowych netto o 300 mln zł (tj. o 71,8% w porównaniu z 2007 rokiem. Był on skutkiem przede wszystkim ujemnych różnic kursowych.

Zrealizowany w 2008 roku program skupu akcji doprowadził do zmniejszenia średniej ważonej liczby akcji o 1,9%. Dzięki temu zysk na jedną akcję obniżył się w 2008 roku jedynie o 1,8%, podczas gdy zysk netto spadł o 3,1%.

W 2008 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 2.579 mln zł, tj. 14,2% przychodów. Dzięki tym środkom realizowane były kluczowe projekty, m.in. zwiększanie zasięgu sieci 3G (52% ludności na koniec 2008 roku), pierwszy etap budowy sieci CDMA, dalszy rozwój sieci telefonii komórkowej i broadbandu, a także spełnienie wymogów regulacyjnych i integrację systemów IT i infrastruktury Grupy TP

Grupa TP o 1 mld zł zmniejszyła dług netto dzięki wolnym przepływom pieniężnym netto, które osiągnęły 3 mld zł, tj. 16,7% przychodów, a w czwartym kwartale osiągnęły prawie 29% przychodów.

Segment stacjonarny

 • Grupa TP utrzymała wiodącą pozycję i stabilny udział w rynku w segmencie usług szerokopasmowego dostępu do internetu na poziomie 50% pod względem wartości sprzedaży - pomimo silnej konkurencji, szczególnie ze strony operatorów działających na podstawie umów BSA oraz operatorów telewizji kablowej.
 • Średnie przychody na abonenta (ARPU) z usług szerokopasmowego dostępu do internetu zwiększyły się w minionym roku o 4% dzięki nowym usługom dodanym: telefonii internetowej (VoIP) oraz telewizji, a także przechodzenie klientów na usługi o wyższej przepływności. Z sukcesem wdrożyliśmy telewizję satelitarną - w samym czwartym kwartale łączna liczba klientów usług telewizyjnych (IPTV i DTH) prawie się podwoiła.
 • Przychody z usług broadbandowych, łącznie z Orange Freedom, wzrosły w 2008 roku o 17,1%. Liczba klientów zwiększyła się o 13,5% do poziomu 2,44 mln gospodarstw domowych (z czego 90% przypada na rynek detaliczny). W strukturze klientów detalicznych Grupy TP, nadal szybko rosła liczba abonentów Orange Freedom. Na koniec 2008 roku, udział Orange Freedom w całym segmencie BSA wzrósł do 28%.
 • Grupa TP odnotowała w minionym roku spowolnienie spadku liczby łączy na rynku detalicznym. Powstrzymano spadek udziału w rynku pod względem wielkości ruchu. Zmniejszył się on na koniec roku zaledwie o 0,8 punktu procentowego, dzięki wprowadzaniu przez Grupę TP nowych, atrakcyjnych planów taryfowych z pakietami minut.
 • Ograniczyliśmy też spadek średnich przychodów na łącze (ARPL) w segmencie usług głosowych do 3,7% (w porównaniu ze spadkiem o 4,5% w 2007 r.), przy czym w czwartym kwartale wyniósł jedynie 2,8% (rok do roku).

Segment mobilny

 • Przychody w segmencie telefonii komórkowej wzrosły o 7.1%, zwłaszcza dzięki korzystnym zmianom w strukturze klientów (wzrost udziału klientów post-paid) oraz zwiększeniu ruchu. Wyłączając przychody z usług stacjonarnych (głównie Orange Freedom), przychody wzrosły o 6,8%.
 • Orange potwierdził pozycję lidera pod względem wartościowym utrzymując jedną trzecią rynku (33,3%). Ten wynik udało się osiągnąć w warunkach bardzo silnej konkurencji, głównie ze strony MVNO oraz operatora sieci PLAY.
 • Korzystnie rozwija się baza klientów - udział bardziej wartościowego segmentu post-paid zwiększył się o 4,3% (do 43,5%). W 2008 roku Orange pozyskał w tym segmencie 612 tys. użytkowników netto.
 • ARPU utrzymuje się na stabilnym poziomie. Spadek cen spowodowany obniżkami stawek MTR został zniwelowany poprzez intensywniejsze korzystanie przez klientów z usług - zarówno połączeń głosowych jak i przesyłu danych.

Proponowane wypłaty środków pieniężnych za 2008 rok

Proponowane wypłaty dla akcjonariuszy: dywidenda zwykła w wysokości 1,5 zł na akcję. Zarząd rozważa również możliwość dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy, w zależności od dalszego rozwoju rynku w Polsce i wyników spółki w pierwszej połowie roku 2009. Rozważany poziom nadzwyczajnego wynagrodzenia, które może mieć formę dywidendy zaliczkowej lub skupu akcji własnych, doprowadziłby całkowite wynagrodzenie akcjonariuszy maksymalnie do poziomu z roku 2008. Decyzja zostanie zakomunikowana najpóźniej razem z wynikami tego okresu, przy czym ostateczna decyzja będzie uzależniona od tego, jak do chwili ogłaszania wyników będą rozwijać się rynek oraz działalność biznesowa Grupy TP.

Perspektywy rynkowe w 2009 roku

W chwili obecnej Grupa TP przewiduje, że polska gospodarka oprze się w pewnym stopniu światowemu kryzysowi gospodarczemu, osiągając następujące wskaźniki:

 • wzrost PKB (w wartościach rzeczywistych): około 1%,
 • przewidywana inflacja: około 3%,
 • wzrost bezrobocia do poziomu co najmniej 10%,
 • stabilizacja kursu złotego względem euro i dolara na obecnym poziomie.

Na tej podstawie Grupa TP przewiduje, że wartość rynku usług telekomunikacyjnych nie zmieni się w porównaniu z 2008 rokiem. Zaplanowane w 2009 roku najwyższe jak dotąd obniżki stawek MTR będą miały negatywny wpływ na wartość rynku jako całości. Jednocześnie, wzrost sprzedaży usług telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu zapewne ledwie zrównoważy ubytek przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej (nawet jeżeli dynamika tego spadku będzie niższa niż dotychczas).

 

Cele na 2009 rok

Na podstawie powyższych założeń makroekonomicznych, w warunkach wysokiej niepewności co do perspektyw rynkowych, Grupa TP deklaruje następujące cele na 2009 rok:

Cele na 2009 rok

Nakłady inwestycyjne

(jako % przychodów)

W przedziale 12-14%, zgodnie ze strategicznym celem średniookresowym, zakładającym osiągnięcie typowego europejskiego poziomu dla branży.

Przepływy środków pieniężnych netto

Nie niższe niż 3 mld PLN*

* Z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych.

Wpływ decyzji regulacyjnych, przede wszystkim największa dotychczas obniżka stawek MTR, jak również potencjalny dalszy spadek dynamiki gospodarki prawdopodobnie spowodują obniżenie przychodów Grupy TP poniżej poziomu z roku 2008. Również poziom zyskowności w roku 2009 może znaleźć się pod presją w efekcie obniżenia przychodów i potencjalnego wpływu niekorzystnych zmian kursów walut obcych. Cele operacyjne i plany awaryjne Grupy TP na rok 2009 są zorientowane na maksymalne ograniczenie tych negatywnych wpływów. Spółka w przeszłości udowodniła, że potrafi sobie radzić z tego typu trudnościami, ostatnio w czwartym kwartale 2008 roku.

Zarząd jest w pełni zdeklarowany do obrony przychodów i marż. W ostatecznym rozliczeniu przełoży się to na utrzymanie stabilnego poziomu generowanych przepływów pieniężnych - cel i zobowiązanie wyraźnie przedstawione powyżej. Jako że z czasem niepewność co do perspektyw rozwoju rynku spadnie, Spółka rozważa możliwość przedstawienia pełniejszych celów na rok 2009 przy komunikacji wyników kolejnych kwartałów.

- Grupa TP utrzymuje korzystny profil finansowy ze zoptymalizowaną bazą majątkową, co stanowi istotny wyróżnik w perspektywie czekającego nas trudnego okresu. Dzięki temu udowodnimy, że jasno określone priorytety w zakresie generowania przepływów środków pieniężnych netto nie zostaną w krótkiej perspektywie poświęcone kosztem możliwości realizacji celów średniookresowych. Obecnie proponujemy dywidendę zwykłą na jedną akcję na poziomie zeszłorocznym, pomimo niewielkiego spadku naszych zysków. Pokazuje to, że podtrzymujemy zobowiązanie do zapewniania atrakcyjnego wynagrodzenia dla naszych akcjonariuszy - Powiedział Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów.

 

Pełną informację o wynikach Grupy TP można pobrać ze strony internetowej www.tp-ir.pl

 


[1] Przed zyskami (stratami) nadzwyczajnymi.

[2] Wraz z usługami hurtowej sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (BSA).

[3] GOM to zysk operacyjny (tj. zysk netto przed przychodami finansowymi, kosztami finansowymi i opodatkowaniem) przed udziałami w zyskach i dywidendą, kosztami amortyzacji, aktualizacją wartości firmy i innych aktywów trwałych, zyskiem (stratą) ze zbycia aktywów oraz kosztami restrukturyzacji.

[4] Przed zyskami (stratami) nadzwyczajnymi.

[5] Po wyłączeniu z wyników drugiej połowy 2007 roku Ditela, spółki zależnej odpowiedzialnej za książki telefoniczne, która została sprzedana w połowie 2008 roku. Wszystkie porównania w niniejszym dokumencie są dokonywane w odniesieniu do takiej podstawy pro-forma.

[6] Hurtowa odsprzedaż abonamentu (WLR) i hurtowa odsprzedaż dostępów szerokopasmowych (BSA) zostały wprowadzone na początku 2007 roku, zmiana stawek w ofercie ramowej dotyczącej połączenia sieci - od września 2006 roku, a obniżki stawek MTR - w październiku 2006 roku, maju 2007 roku i maju 2008 roku.

[7] Bez przychodów PTK Centertel z usługi Orange Freedom (stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu), oferowanej na podstawie umowy BSA.

[8] Łącznie z przychodami PTK Centertel z usługi Orange Freedom (stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu), oferowanej na podstawie umowy BSA.


Informacje prasowe

TP obniża ceny połączeń na komórki

25 lutego 2009
TP obniża ceny połączeń na komórki

Od 1 marca 2009 roku Telekomunikacja Polska o 30 proc. obniży ceny połączeń do sieci mobilnych. Nowa stawka we wszystkich planach dla klientów indywidualnych, niezależnie od pory dnia, wyniesie 0,33 zł netto (0,40 zł brutto) za minutę rozmowy.

W ciągu ostatnich 6 lat Telekomunikacja Polska sześciokrotnie obniżała ceny połączeń do sieci komórkowych. Jeszcze w 2004 roku minuta takiego połączenia w najdroższej opcji kosztowała 2,81 zł brutto, obecnie będzie to już tylko 0,40 zł brutto, czyli ponad 7 razy mniej.

Najnowsza obniżka jest możliwa dzięki zmniejszeniu przez UKE stawek opłat hurtowych za zakańczanie połączeń w sieciach trzech największych operatorów komórkowych (tzw. MTR). Stawki te spadły o 12 groszy za minutę. TP zdecydowanie bardziej zmniejsza swoje ceny dla Klientów, bo aż o 17 groszy za minutę.

Przed 1 VI 2008

Po 1 VI 2008

Po 1 III 2009

Zmiana

Stawki MTR

(netto)

0,40 zł

0,3387 zł

0,2162 zł

- 0,1225 zł

Ceny połączeń do sieci mobilnych w TP

(brutto)

0,66 zł

0,57 zł

0,40 zł

- 0,17 zł

0,63 zł

0,57 zł

0,40 zł

- 0,17 zł

0,62 zł

0,57 zł

0,40 zł

- 0,17 zł

Scroll to Top