Informacje prasowe

Promocja Minuty Non Stop do wszystkich sieci

29 kwietnia 2009
Promocja Minuty Non Stop do wszystkich sieci

Od 29 kwietnia w ofercie Nowe Orange Go można korzystać z promocji Minuty Non Stop do wszystkich sieci. Dzięki niej, użytkownicy regularnie zasilający konto dostają za każde doładowanie nawet 120 minut na połączenia do wszystkich sieci - bez wyjątku.

Darmowe minuty na połączenia do wszystkich sieci są przyznawane wszystkim użytkownikom oferty na kartę - Nowe Orange Go, którzy doładują swoje konto kwotą nie mniejszą niż 25 zł, nie później niż 25 dni od ostatniego doładowania. Liczba darmowych minut będzie uzależniona od wartości doładowania zgodnie z poniższą tabelą:

Wartość doładowania:

Liczba minut

do wszystkich sieci:

25 zł

30 minut

50 zł

60 minut

100 zł

120 minut

Niezależnie od nominału doładowania, promocyjne minuty można wykorzystać na połączenia do wszystkich sieci w tym również Play i Polsat Cyfrowy.

Aby skorzystać z promocji nie trzeba się rejestrować, czy zamawiać dodatkowych usług. Dodatkowe minuty są przyznawane automatycznie. Można z nich korzystać przez 31 dni. Kolejne doładowanie spełniające warunki promocji czyli wykonane nie później niż w ciągu 25 dni kumuluje się z niewykorzystanymi minutami i przedłuża ich ważność o kolejne 31 dni.


Informacje prasowe

Wyniki Grupy TP za pierwszy kwartał 2009 roku

28 kwietnia 2009
Wyniki Grupy TP za pierwszy kwartał 2009 roku

Na wyniki Grupy TP w pierwszym kwartale 2009 negatywnie wpłynęły skutki decyzji regulacyjnych (dwukrotna obniżka stawek MTR) oraz zmienność kursów walut. Ponadto, gwałtownie wyhamował wzrost całego rynku telekomunikacyjnego. W tych trudnych warunkach biznesowych, pomimo dwucyfrowego wzrostu sprzedaży szerokopasmowego dostępu do Internetu, przychody Grupy TP zmniejszyły się o 4,7%.  Grupa TP utrzymuje jednak silną pozycję finansową oraz płynność i podtrzymuje całoroczny cel minimum 3 mld zł wolnych przypływów pieniężnych netto.

 - Wyniki pierwszego kwartału Grupy TP, chociaż nie są satysfakcjonujące, zawierają w sobie parę wartych odnotowania osiągnięć, które pomimo że pozostają w cieniu nieustającego wpływu decyzji regulatora oraz ciągłej zmienności kursów walut, są jednak wyrazem naszych starań o wynik Grupy.Pozwolę sobie wymienić tylko parę z nich: nasze strategiczne podejście do budowania wartości daje rezultaty w postaci wzrostu liczby klientów szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu oraz abonamentowych klientów telefonii komórkowej, pomimo silnej konkurencji na tych rynkach. Dzięki konsekwentnej ofercie cenowej oraz inicjatywom zwiększającym lojalność klientów, takim jak wdrożenie innowacyjnej usługi TV, pozostajemy liderem na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu - najbardziej dynamicznym segmencie całego rynku telekomunikacyjnego. - powiedział Maciej Witucki, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej. - Dziś, gdy Polska doświadcza skutków spowolnienia gospodarczego, przyspieszamy oszczędności w kosztach operacyjnych oraz w nakładach inwestycyjnych. Jesteśmy zdeterminowani do skompensowania tymi działaniami niekorzystnych czynników wpływających na Grupę w roku 2009. Solidne wolne przepływy pieniężne netto wygenerowane w pierwszym kwartale 2009 są dobrym prognostykiem do osiągnięcia całorocznego celu na poziomie co najmniej 3 mld zł, natomiast planowane uruchomienie programu emisji średnioterminowych obligacji na rynku europejskim, o wartości do 1,5 mld Euro, powinno zapewnić nam dodatkowe zasoby do wypełnienia naszej strategii w nadchodzących latach przy optymalnych warunkach finansowych. - dodał.

Kluczowe dane finansowe

 • Przychody Grupy TP zmniejszyły się o 4,7% w wyniku dwóch obniżek stawek MTR oraz dalszego spadku przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej (o 6,5%), częściowo skompensowanego przez dalszy wzrost sprzedaży szerokopasmowego dostępu do internetu (o 12,4%).
 • Liczba klientów dostępu szerokopasmowego[1] wzrosła o 11%, do czego przyczynił się ponad czterokrotny wzrost liczby abonentów usług telewizyjnych.
 • Liczba klientów telefonii komórkowej postpaid wzrosła o 11,2%, zmniejszyła się natomiast liczba klientów pre-paid (w związku z zakończeniem racjonalizacji bazy klientów).
 • W związku ze spadkiem przychodów oraz niekorzystnymi kursami walutowymi, marża EBITDA  obniżyła się o 6 punktów procentowych.
 • Grupa TP znacząco wzmocniła wolne przepływy pieniężne netto do poziomu 12,2% przychodów, w porównaniu do pierwszego kwartału 2008, w którym miały miejsce wysokie jednorazowe płatności z tytułu nakładów inwestycyjnych.
 • Utrzymaliśmy silną pozycję finansową i płynność: wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA utrzymał się na poziomie 0,7, a dostępne środki pieniężne i niezrealizowane linie kredytowe wyniosły łącznie 4,9 mld zł.
 • Grupa TP podtrzymuje cel minimum 3 mld zł wolnych przypływów pieniężnych netto.

Kluczowe wskaźniki

Kwartał do dnia 31 marca

 

(w mln zł), MSSF

2009

2008[2]

Zmiana

Przychody            4.312            4.526

-4,7%

Segment telefonii stacjonarnej            2.582            2.628

-1,8%

Segment telefonii komórkowej            1.998            2.093

-4,5%

EBITDA            1.657            2.009

-17,4%

EBITDA (jako % przychodów)           38,4%           44,4%

-6 pp

Zysk netto przypisany do akcjonariuszy TP SA

328

684

-51,9%

Wolne przepływy pieniężne netto

526

-327

n/d

Zadłużenie netto

4.838

5.404

-522 mln

Omówienie wyników finansowych za pierwszy kwartał 2009 roku

(Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie porównania z 1 kw. 2008 roku zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do wyników finansowych pro-forma2)

Spadek przychodów w pierwszym kwartale o 4,7%, pomimo silnego wzrostu usług dostępu szerokopasmowego

Według wewnętrznych szacunków Grupy TP, wzrost wartości rynku telekomunikacyjnego w pierwszym kwartale 2009 gwałtownie zwolnił do 1,2%, z poziomu 8,5% rok wcześniej i 6,0% w czwartym kwartale ubiegłego roku. Tak nagłe spowolnienie wzrostu można w znacznym stopniu wyjaśnić skumulowanym wpływem dwóch obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (ang. Mobile Termination Rates - MTR), wprowadzonych w maju 2008 roku i w marcu bieżącego roku. Obniżki stawek, w połączeniu z rosnącą konkurencją cenową ze strony czwartego operatora infrastrukturalnego, spowodowały spadek wzrostu w segmencie telefonii komórkowej do 0,9% (w porównaniu ze wzrostem o 13,3% w pierwszym kwartale 2008 roku).

W takim otoczeniu biznesowym przychody całej Grupy TP zmniejszyły się o -4,7%. Chociaż w segmencie telefonii stacjonarnej, (dzięki utrzymaniu dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów z szerokopasmowego dostępu do internetu), spadek przychodów rok do roku udało się ograniczyć z ‑4,3% do -1,8%, to przychody z usług telefonii komórkowej zmniejszyły się o -4,5% (w porównaniu ze wzrostem o 12,6% w pierwszym kwartale 2008).

Marża EBITDA wyniosła 38,4%, głównie w wyniku spadku przychodów ze sprzedaży i dalszej deprecjacji złotego

Marża EBITDA Grupy TP zmniejszyła się o 6 punktów procentowych, do poziomu 38,4%, z powodu zmniejszenia się przychodów i niekorzystnego wpływu walut na koszty operacyjne.

Prawie połowa wzrostu wydatków (o 138 mln zł, rok do roku), jest spowodowana 26%-wym wzrostem kursu Euro w tym samym okresie. Spowodowało to wzrost o ok. 70 mln zł kosztów wyrażonych w Euro, takich jak zakup telefonów komórkowych, utrzymanie sieci i systemów informatycznych oraz opłaty za zakańczanie połączeń międzynarodowych i roaming.

Dodatkowo, koszty najmu nieruchomości w Warszawie wraz ze wzrostem cen energii, spowodowały wzrost kosztów użytkowania o 40 mln zł.

Warto podkreślić, że po wyłączeniu ujemnych różnic kursowych, oszczędności wynikające z obniżek MTR w kosztach połączeń międzyoperatorskich, zostały skompensowane przez wzrost kosztów spowodowany zwiększeniem się międzynarodowego ruchu przychodzącego i tranzytowego zakańczanego w innych sieciach.

Wpływ ujemnych różnic kursowych na zysk netto

Zysk netto Grupy TP przypisany akcjonariuszom TP S.A. (328 mln zł), obniżył się o 52% głównie w skutek spadku EBITDA. Koszty finansowe wzrosły o 82 mln zł (w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008), co spowodowane było głównie stratami z tytułu różnic kursowych (64 mln zł), wynikającymi z aktualizacji wyceny części zadłużenia wyrażonego w Euro, które w pierwszych tygodniach kwartału nie były w pełni objęte zabezpieczeniami. Wzrost kosztów finansowych został częściowo skompensowany przez spadek podatku dochodowego o 59 mln zł.

Zysk na jedną akcję zmniejszył się do poziomu 0,25 zł (w pierwszym kwartale 2008 było to 0,50 zł). Wpływ na to miał zakończony w 2008 roku program skupu akcji własnych, który doprowadził do zmniejszenia średniej liczby akcji do 1,336 mln (-2,4%).

Znacząca poprawa przepływów pieniężnych netto i powrót do regularnego poziomu

Generując 526 mln zł wolnych przepływów pieniężnych netto (odpowiada to 12,2% przychodów ze sprzedaży), Grupa TP osiągnęła bardzo dużą poprawę rok do roku (‑327 mln zł w pierwszym kwartale 2008, ujemna wartość wynikała ze spłat zobowiązań w związku z przyspieszeniem inwestycji pod koniec 2007). Niższy poziom EBITDA, spowodowany przez niższe przychody i niekorzystne kursy walut, został na poziomie przepływów pieniężnych w widocznym stopniu skompensowany przez wynik na transakcjach zabezpieczających. W efekcie tego, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i zmianami w kapitale obrotowym osiągnęły poziom bliski 40% przychodów.

Dzięki wysokim wolnym przepływom pieniężnym netto, ponownie spadło zadłużenie netto, (po uwzględnieniu zabezpieczeń) do 4,8 mld zł, a wskaźnik zadłużenia netto zmniejszył się o 2 punkty procentowe w porównaniu ze stanem na koniec 2008. Płynność Grupy TP na koniec kwartału, z uwzględnieniem dostępnych i nie wykorzystywanych linii kredytowych, wyniosła 4,9 mld zł.

Telefonia stacjonarna

 • Dalsze spowolnienie spadku przychodów (-1,8%)
 • Utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów (12,4%) z usług szerokopasmowego dostępu do internetu

  • Wzrost ARPU szerokopasmowego dostępu do internetu o 5,8% (rok do roku)
  • Wzrost liczby łączy szerokopasmowych o 11%
  • Czterokrotny wzrost liczby abonentów usług TV

 • Spadek marży EBITDA o 3,1 punktów procentowych

  • Koszty międzynarodowego ruchu tranzytowego oraz utrzymania sieci i systemów IT wzrosły wskutek wpływu kursów walutowych
  • Wzrost kosztów użytkowania nieruchomości, głównie w efekcie najmu powierzchni w Warszawie
  • Dalszy rozwój oferty programowej dla usług TV

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

Kwartał do dnia 31 marca 2009

Zmiana

rok do roku

Przychody (w mln zł)               2.582

-1,8%

     Przychody z usług dostępu szerokopasmowego                  391

+12,4%

Liczba łączy telefonii stacjonarnej (w tys.)               8.750

-6,1%

Liczba łączy szerokopasmowych (w tys.)               2.505

+11,0%

Liczba klientów usług TV (w tys.)                  198

× 4

Marża EBITDA              42,4%

-3,1 pp

Telefonia komórkowa

 • Spadek przychodów (o 4,5%), z powodu:

  • Spadku przychodów z usług hurtowych o 12,2%, z powodu obniżek stawek MTR
  • Spadku wskaźnika ARPU w usługach detalicznych o 3,7% (pomimo wzrostu AUPU o 23,8%), w wyniku świątecznych promocji z darmowymi połączeniami oraz stopniowej migracji klientów abonamentowych do nowych planów taryfowych

 • Dalszy wzrost liczby klientów abonamentowych (o 11,2%) oraz ich udziału w ogólnej liczbie klientów do 46,1%

  • Dalszy wzrost liczby klientów dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 40,5%)

 • Spadek marży EBITDA z usług segmentu telefonii komórkowej w wyniku spadku przychodów oraz wzrostu kosztów spowodowanego zmianą kursów walutowych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa

Kwartał do dnia

31 marca 2009

Zmiana

rok do roku

Przychody (w mln zł)               1.998

-4,5%

Łączna liczba klientów (w tys.)             13.681

-2,3%

Liczba klientów postpaid (w tys.)               6.310

+11,2%

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)                  368

+40,5%

Marża EBITDA              28,2%

-10,6 pp

Podsumowanie

Wyniki Grupy TP w pierwszym kwartale 2009 były głównie pod wpływem skutków decyzji regulacyjnych i niekorzystnych zmiany relacji złotówki do Euro. Są także skutkiem rosnącej konkurencji. Tym razem negatywny wpływ tych czynników nie został w pełni skompensowany przez wzrost liczby klientów oraz wzrost wykorzystania usług. Jednak dalszy wzrost liczby klientów abonamentowych, wzrost liczby użytkowników mobilnego dostępu do internetu oraz rozwój szerokopasmowego dostępu stacjonarnego wraz ofertą TV powinny zostać docenione jako podstawa naszej pozycji konkurencyjnej, która zapewni odpowiedni zwrot gdy rynek w Polsce powróci na ścieżkę wzrostu.

Pomimo tego, Grupa TP rozpoczęła wdrożenie programu oszczędnościowego, mającego na celu dalsze zabezpieczenie realizacji celu w postaci wygenerowania minimum 3 mld zł wolnych przepływów pieniężnych netto w bieżącym roku. Źródłami oszczędności będą:

 • Optymalizacja kosztów stałych, szczególnie w obszarach infrastruktury oraz funkcji wsparcia.
 • Renegocjacje cen wpływających na poziom kosztów zmiennych.
 • Dalsza rewizja projektów inwestycyjnych, głównie z perspektywy optymalizacji ich rozmiaru i harmonogramu w stosunku do potrzeb w zakresie dostarczania pojemności i pokrycia infrastrukturą oraz nowych produktów.

Grupa TP utrzymuje rozważne podejście finansowe, które zapewnia silną strukturę bilansu przewidując jednocześnie przyszłe potrzeby finansowe.

- Podtrzymujemy nasz cel w zakresie generowania gotówki w roku 2009. Na bazie silnych fundamentów Grupy wdrażamy program oszczędnościowy, który w krótkiej perspektywie pomoże nam przezwyciężyć negatywne czynniki rynkowe, a także wzmocni naszą pozycję gdy rynek ponownie znajdzie się w fazie wzrostu. Możliwości finansowe Grupy TP są solidne, przy płynności na poziomie 4,9 mld zł, kredytach w pełni zabezpieczonych przed wahaniami kursów, a największe agencje ratingowe po raz kolejny podtrzymały naszą wysoką ocenę. Obserwując obecne turbulencje na rynkach finansowych oraz rynku kredytów bankowych, podjęliśmy jednak decyzję o uruchomieniu programu emisji średnioterminowych obligacji na rynek europejski w celu zabezpieczenia z wyprzedzeniem przyszłych potrzeb finansowych. Program ten pozwoli nam lepiej zbilansować strukturę zadłużenia Grupy i wydłużyć jego zapadalność. Łączna kwota emisji w ramach programu wynosi maksymalnie 1,5 mld Euro i tak szybko, jak tylko ukończymy prospekt emisyjny, poinformujemy rynek o szczegółach i warunkach programu. - powiedział Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów, stwierdził:

Pełną informację prasową o wynikach Grupy TP w pierwszym kwartale 2009 roku można pobrać ze strony internetowej www.tp-ir.pl


[1]  Wraz z usługami hurtowej sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (BSA).

[2]   Po wyłączeniu z wyników pierwszego kwartału spółki zależnej Ditel (wydającej książki telefoniczne), która została sprzedana pod koniec pierwszego półrocza 2008 roku. Wszystkie porównania w niniejszym dokumencie są dokonywane w odniesieniu do takich wyników pro forma.

 


Informacje prasowe

Orange obniża stawki w ofertach na kartę

23 kwietnia 2009
Orange obniża stawki w ofertach na kartę

Od 23 kwietnia w ofertach na kartę Orange spadają ceny połączeń do wszystkich sieci. Według nowych stawek minuta rozmowy kosztuje tylko 29 groszy a ponadto klienci mogą korzystać z wielu usług i pakietów dodatkowo obniżających ceny połączeń, SMS-ów i MMS-ów. Obniżka dotyczy wszystkich obecnych i nowych użytkowników ofert Orange POP i Nowe Orange Go, nowe stawki otrzymują oni automatycznie.

Aby korzystać z niższych stawek klienci Orange nie muszą zamawiać żadnych dodatkowych planów taryfowych czy pakietów, nie muszą także wysyłać SMS-ów, aktywować specjalnych usług lub kupować kolejnych starterów. W odróżnieniu od klientów innych operatorów, nowe stawki dostają automatycznie, bez wysiłku i dodatkowych warunków. Takie same zasady dotyczą również nowych klientów, wystarczy że kupią dowolny starter Orange POP lub Nowe Orange Go dostępny na rynku. Oferty z nowymi cenami przedstawiają się następująco:

Orange POP

Połączenia są rozliczane według jednej płaskiej stawki do wszystkich sieci - 29gr/min. SMS-y i MMS-y pozostają w dotychczasowej atrakcyjnej cenie - 20 gr. Ponadto użytkownicy mają do wyboru popularne pakiety i usługi obniżające koszty rozmów, SMS-ów i MMS-ów, mogą z nich korzystać także po zużyciu środków z doładowania.

Cena minuty połączenia do wszystkich sieci

z wyjątkiem Play i Polsatu Cyfrowego

29 gr

Cena za SMS i MMS do wszystkich sieci

z wyjątkiem Play i Polsatu Cyfrowego

20 gr

Pakiety i usługi obniżające stawki na rozmowy, SMS-y i MMS-y w Orange

Nazwa

Stawki w Orange

Cena, data ważności

Pakiet Grosz za SMS

1 gr/SMS

6 zł, 30 dni

Pakiet MMS

5 gr/MMS

2 zł, 30 dni

Pakiet POPGadane

20 gr/min

6 zł, 30 dni

Pakiet MultiPOP

20 gr/min - 1 gr/SMS - 5 gr/MMS

6 zł, 30 dni

Usługa Ty i 3

3 gr/min - 1 gr/SMS

6 zł, 30 dni

Usługa POPzona

10 gr/min - 1gr/SMS - 1gr/MMS

6 zł, 31 dni

Nowe Orange Go

Stawka 29 gr/min do wszystkich sieci obowiązuje również w jedynej na rynku taryfie malejącej Nowe Orange Go. Jest dostępna przy jednorazowym doładowaniu konta kwotą minimum 50 zł.

Użytkownicy oferty nadal mogą korzystać z usług, dzięki którym rozmawiają za darmo z wybranym numerem a w weekendy ze wszystkimi w Orange i z numerami stacjonarnymi. Już wkrótce w zamian za regularne doładowania konta będą także dostawać darmowe minuty na połączenia do wszystkich sieci. To pierwsza tego typu oferta w Orange.

Wartość doładowania

5 zł

25 zł

50 zł

100 zł

Cena za minutę połączenia  do wszystkich sieci  

59 gr

49 gr

29 gr

do Orange

59 gr

39 gr

29 gr

20 gr

Cena za SMS do do wszystkich sieci

18 gr

do Orange

18 gr

10 gr

5 gr

1 gr

Cena za MMS do wszystkich sieci

30 gr

do Orange

30 gr

20 gr

10 gr

2 gr

Bezpłatne połączenia za doładowanie w usługach Pogadaj sobie

-

14 dni

30 dni

60 dni

Wolny Weekend

-

2 godz.

6 godz.

12 godz.

Darmowe minuty do wszystkich sieci (wkrótce) Minuty Non Stop

-

30 minut

60 minut

120 minut

Wymienione w tabelach stawki do wszystkich sieci nie dotyczą połączeń z numerami operatorów, dla których obowiązują wyższe stawki rozliczeń międzyoperatorskich. Ceny połączeń z Play i Polsat Cyfrowy pozostają niezmienione i wynoszą 75 gr/min do Play oraz 65 gr/min w Orange POP i 60 gr/min w Nowym Orange Go do Polsatu Cyfrowego.

Nie ulegają zmianie warunki oferty Orange Music. Jej nowa odsłona zostanie zaprezentowana latem tego roku.

Scroll to Top