1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej www.biuroprasowe.orange.pl („Serwis”).
  2. Serwis jest udostępniany przez Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.
  3. Użytkownikami Serwisu może być każda osoba fizyczna mająca dostęp do sieci Internet („Użytkownik”).
  4. Zawartość Serwisu stanowi własność Orange Polska lub innych osób i jest chroniona prawem własności intelektualnej. Każdy Użytkownik ma prawo przeglądać Serwis i pobierać zamieszczone w nim informacje i materiały wyłącznie w celu użytku osobistego, a także w celu redagowania, tworzenia, przygotowywania materiałów prasowych i ich publikowania oraz rozpowszechniania, a także do tworzenia materiałów przeznaczonych do zamieszczenia wyłącznie w portalach społecznościowych, chyba że w Serwisie wyraźnie wskazano w odniesieniu do określonego materiału zamieszczonego w Serwisie, iż dozwolony jest szerszy zakres korzystania z niego. W przypadku rozpowszechniania przez Użytkowników materiałów pobranych z Serwisu w tym we własnych materiałach Użytkowników konieczne jest każdorazowe podanie wskazania w brzmieniu „Źródło www.biuroprasowe.orange.pl”
  5. Kopiowanie, wyświetlanie lub publikowanie materiałów zawartych w Serwisie w inny sposób niż wskazany w pkt. 4 powyżej jest zabronione. Użytkownicy zgadzają się nie zmieniać, nie rozpowszechniać materiałów zawartych w Serwisie w żaden inny sposób niż wskazany w pkt. 4 powyżej.
  6. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w pobranych materiałach, ich przerabianie, a także ich dystrybucja, przesyłanie, reprodukowanie, powielanie, publikowanie, bądź wykorzystywanie do własnych celów handlowych lub marketingowych. Ponadto zakazane jest usuwanie znaków towarowych z tekstów i zdjęć pobranych z Serwisu.
  7. Pobranie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów zwartych w Serwisie, a w szczególności zdjęć na których widniej logotyp Orange Polska i/lub znaki towarowe do których prawa przysługują Orange Polska. nie oznacza uzyskania przez Użytkownika prawa do używania tych oznaczeń we własnym zakresie, w szczególności w celu oznaczania swoich produktów i usług.
  8. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
  9. Orange Polska Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie oraz modyfikacji zamieszczanych informacji i materiałów w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.
  10. Orange Polska Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie.
  11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
Scroll to Top