Sieć

Grupa TP przyśpiesza

23 lutego 2010

Grupa TP przyśpiesza

Dziś w Londynie ogłosiliśmy wyniki Grupy TP za 2009 rok. Nie będę się tu zagłębiał w szczegóły – zainteresowani znajdą je w prezentacji na stronie relacji inwestorskich TP. To co najważniejsze, to fakt, że firmie udało się osiągnąć na koniec roku cele finansowe, które były zakładane. To dobry punkt odbicia na kolejny rok.

Równolegle z podsumowaniem minionego roku prezes Maciej Witucki zaprezentował plany strategiczne Grupy TP na kolejne trzy lata. Zobaczcie sami, co nas czeka:

 

Jednym słowem – przyśpieszamy. A może Wy macie jakieś ciekawe propozycje, jakie usługi Grupa TP mogłaby wprowadzić? Wpisujcie je w komentarzach. Autorzy najciekawszych mogą liczyć na upominki z naszej strony 🙂

Udostępnij: Grupa TP przyśpiesza

Informacje prasowe

Grupa TP przedstawiła wyniki za 2009 rok oraz plan strategiczny

23 lutego 2010

Grupa TP przedstawiła wyniki za 2009 rok oraz plan strategiczny

Pomimo spowolnienia na rynku w 2009 roku oraz znacznej obniżki stawek MTR, Grupa TP z nadwyżką zrealizowała cel, którym było uzyskanie wolnych przepływów pieniężnych na poziomie minimum 3mld złotych. Było to możliwe m.in. dzięki rozpoczętemu w 2009 roku programowi optymalizacji kosztów, który przyniósł ok. 380 mln zł oszczędności.   Zmiany na rynku oraz porozumienie podpisane z Prezesem UKE skłoniły Grupę TP do zaktualizowania planów na najbliższe lata. Nowy plan strategiczny umożliwi firmie odzyskanie pozycji lidera we wszystkich kluczowych segmentach oraz zachowanie silnej pozycji finansowej.

– W obliczu bezprecedensowego spadku na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w 2009 roku, Grupa TP wdrożyła prężny program optymalizacji kosztów i osiągnęła założony cel w zakresie wolnych przepływów pieniężnych. Te osiągnięcia dobrze rokują dla przyszłości Grupy w chwili, gdy koncentrujemy się na naszej podstawowej działalności i przystępujemy do realizacji średniookresowego planu strategicznego. Przełomowe porozumienie, które podpisaliśmy z Regulatorem, daje nam tak potrzebną pewność i przewidywalność otoczenia regulacyjnego. Stanowi także dla nas zachętę do rozpoczęcia programu inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu w całej Polsce, który w kolejnych latach powinien zaowocować znaczącym wzrostem przychodów. Grupa TP chce odzyskać wiodącą pozycję we wszystkich kluczowych segmentach. Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy zdecydowani osiągnąć stabilne wyniki finansowe, które zapewnią akcjonariuszom wysoki i atrakcyjny zwrot z inwestycji –  powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Wyniki 2009:

 • Spadek przychodów (-8,8%) rok do roku, w wyniku ponad 50%-owej obniżki stawek MTR[1] i silnej konkurencji cenowej
 • Program optymalizacji kosztów przyniósł ok. 380 mln zł oszczędności, co pozwoliło ograniczyć spadek marży EBITDA do 3,5 pp
 • Wolne przepływy pieniężne netto na poziomie 3,2 mld zł, zgodne z celem, o 6,5% wyższe niż w 2008 roku
 • Wzrost liczby klientów usług internetu szerokopasmowego[2]+8,4%, wspierany przez silny wzrost liczby abonentów usług telewizyjnych
 • Wzrost liczby klientów abonamentowych (postpaid) telefonii komórkowej o 7,4% i ich udziału w strukturze klientów Orange do 48,3%
 • Solidne wskaźniki bilansowe: dług netto zmniejszył się o 1 mld zł, a wskaźnik zadłużenia netto spadł do ok. 21%
 • Proponowana wypłata dla akcjonariuszy za 2009 rok: dywidenda zwykła, w wysokości 1,5 zł na jedną akcję[3]

 

Kluczowe wskaźniki

Rok

 

(w mln zł), MSSF

2009

2008[4]

Zmiana

Przychody

16 560

18 164

-8,8%

Telefonia stacjonarna

9 863

10 413

-5,3%

Telefonia komórkowa

7 745

8 620

-10,2%

EBITDA

6 279

7 519

-16,5%

EBITDA (jako % przychodów)

37,9%

41,4%

-3,5 pp

Wolne przepływy pieniężne netto

3 233

3 036

+6,5%

Zadłużenie netto (z uwzgl. zabezpieczeń)

4 382

5 404

-PLN 1 023 mln

Omówienie wyników finansowych za 2009 rok

(Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie zawarte w niniejszym dokumencie porównania z 2008 rokiem odnoszą się do wyników finansowych pro-forma[4])

Przychody w 2009 roku niższe -8,8%, z czego spadek -5,4% wynikał z decyzji regulacyjnych

Według szacunków własnych Grupy, wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce zmniejszyła się -3,4% (w porównaniu do 2008). Spadek ten można w dużej mierze wyjaśnić wprowadzonymi przez Regulatora obniżkami opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych MTR[5] w marcu (o 36%) i lipcu (o 23%) 2009 oraz jednoczesną obniżką cen za połączenia z sieci stacjonarnych do komórkowych. Szacuje się, że skumulowany wpływ decyzji regulacyjnych spowodował w obniżenie przychodów Spółki -5,4%.

Rosnąca liczba klientów abonamentowych (+7,4% w skali roku) oraz wzrost ruchu (wskaźnik AUPU[6] zwiększył się +20,7%) ograniczyły negatywne skutki konkurencji cenowej w telefonii komórkowej. Wyłączając decyzje regulacyjne, przychody w tym segmencie spadły więc jedynie o ok. 1,2%.

Przychody z usług szerokopasmowego dostępu do internetu zwiększyły się w 2009 roku o 9,1%, do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost liczby klientów, związany z bardzo dobrym przyjęciem przez rynek łączonej oferty usług dostępu i usług telewizyjnych Grupy TP. Wzrost usług sieci zarządzanych i innych usług przesyłu danych zredukował spadek przychodów (z wyłączeniem skutków decyzji regulacyjnych), do -2,2%.

Marża EBITDA wyniosła 37,9%, z powodu niższych przychodów, przy jednoczesnych pozytywnych efektach optymalizacji kosztów

Marża EBITDA dla Grupy TP zmniejszyła się o 3,5 punktu procentowego do 37,9%, głównie w wyniku ogólnego spadku rentowności na rynku. Wzrostowi liczby klientów i ruchu towarzyszył spadek wskaźnika ARPU. Niekorzystny wpływ na marżę EBITDA miał także wzrost kosztów, wynikający z osłabienia złotego a dodatkowym czynnikiem były rosnące koszty energii i utrzymania nieruchomości. Jednak realizowany w 2009 roku Program Optymalizacji Kosztów przyniósł wymierne oszczędności 380 mln zł, co częściowo zrównoważyło wpływ niekorzystnych czynników i pomogło utrzymać rentowność Grupy TP.

Zysk netto: spadek EBITDA został częściowo zrównoważony dzięki oszczędnościom w kosztach finansowych

Zysk netto, przypisany akcjonariuszom TP S.A., wyniósł 1 282 mln zł i był niższy niż w 2008 roku, głównie wskutek spadku EBITDA. Spadek EBITDA został częściowo zrównoważony przez oszczędności w wysokości 219 mln zł po stronie kosztów finansowych. Oszczędności te zostały uzyskane dzięki niższemu zadłużeniu netto i skutecznym zabezpieczeniom walutowym. Zysk, w przeliczeniu na jedną akcję, spadł do 0,96 zł, odpowiednio w 2008 wyniósł 1,61 zł.

Wolne przepływy pieniężne netto wyższe o 6,5%, (cel 2009 został bezpiecznie osiągnięty) 

Wolne przepływy pieniężne netto w Grupie TP znacznie wzrosły w porównaniu z 2008 rokiem, osiągając poziom 3 233 mln zł, (19,5% przychodów ze sprzedaży). Spadek EBITDA, w wyniku presji regulacyjnej i konkurencyjnej, został skutecznie zrównoważony dzięki optymalizacji inwestycji (zmniejszenie o 14,4%) oraz korzystniejsze rozłożenie płatności za inwestycje[7].

Tak wysokie wolne przepływy pieniężne netto pozwoliły Grupie TP na redukcję zadłużenia netto o 1 mld zł, do poziomu 4,38 mld zł. W efekcie, wskaźnik zadłużenia netto spadł do 21%, tj. o 3 punkty procentowe (w porównaniu z końcem 2008) roku. Bezpieczny poziom płynności (8,0 mld zł na koniec 2009 roku) podkreślają dobrą kondycję bilansu Grupy TP. Należą one do najbardziej bezpieczych w branży telekomunikacyjnej i znajduje to odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ratingowych Grupy TP: A3/BBB+ z stabilną perspektywą.

Wyniki za 2009 rok w segmencie telefonii stacjonarnej

 • Spadek przychodów (-5,3%), spowodowany:
  • Wpływ decyzji regulacyjnych (-3,1%)
  • Wzrost o >9% w segmencie usług dostępu szerokopasmowego nie wystarczył do zrównoważenia skutków wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową (-2,1%)
  • Wzrost całkowitej liczby łączy szerokopasmowych +8,4% i ARPU[8] z usług detalicznych +1%
   • Koncentracja na wartości – w strukturze sprzedaży najpopularniejsza jest opcja 1 Mb/s, a szybko rośnie udział opcji 2 Mb/s
   • 16% klientów detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu Grupy TP korzysta z łączonej oferty 2P (broadband + TV)
 • Marża EBITDA na prawie niezmienionym poziomie, dzięki Programowi Optymalizacji Kosztów 2009
  • Wzrost kosztów międzynarodowego ruchu tranzytowego oraz kosztów dotyczących sieci i systemów informatycznych wskutek osłabienia złotego
  • Wzrost kosztów dotyczących nieruchomości, głownie w związku z najmem budynków w Warszawie (od H2 2008)

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

2009

Zmiana
rok do roku

Przychody (w mln zł)

9 863

-5,3%

     Przychody z usług dostępu szerokopasmowego

1 578

+9,1%

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)

8 288

-6,9%

Liczba łączy szerokopasmowych (w tys.)

2 652

+8,4%

Liczba klientów usług TV (w tys.)

372

×3,3

Marża EBITDA

41,2%

-0,1 pp

Usługi telefonii stacjonarnej Grupy TP znajdują się nadal pod silną presją regulacyjną oraz ze strony konkurencji. Przy spadku wartości całego rynku usług telefonii stacjonarnej o 5,6% w 2009[9] roku, Grupa TP zdołała ograniczyć negatywny wpływ tej tendencji na swoje przychody, które zmniejszyły się w skali roku o -5,3%. Spadek przychodów wynikał przede wszystkim z obniżenia cen połączeń do sieci komórkowych po obniżce stawek MTR na rynku telefonii komórkowej. Szacuje się, że decyzje regulacyjne przyczyniły się w skali roku do zmniejszenia przychodów o 3,1%. Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody z usług telefonii stacjonarnej zmniejszyły się o ok. 2,2% (rok do roku), a postępujący spadek przychodów z usług głosowych został po części zrównoważony przez wzrost przychodów z szerokopasmowego dostępu do internetu, transmisji danych i usług hurtowych. Warto podkreślić, że liczba abonentów usług telewizyjnych wzrosła w porównaniu z 2008 +300%, a ponad 16% klientów szerokopasmowego dostępu do internetu korzysta także z usług telewizyjnych TP; jest to kluczowe narzędzie wykorzystywane do utrzymania klientów.

Marża EBITDA w telefonii stacjonarnej zmniejszyła się -0,1 punktu procentowego, do czego przyczynił się spadek przychodów, wzrost kosztów dotyczących sieci i systemów informatycznych (wskutek zmian kursów walutowych) oraz wzrost kosztów najmu nieruchomości (wynikający z umowy leasingu zwrotnego budynków w Warszawie). Powyższe czynniki zostały częściowo zrównoważone poprzez Program Optymalizacji Kosztów 2009.

Wyniki za 2009 rok w segmencie telefonii komórkowej

 • Spadek przychodów (-10,2%), na który złożyły się następujące czynniki:
  • Obniżka opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych o >50% (-9%)
  • Wzrost liczby klientów abonamentowych +7,4% i znaczny wzrost AUPU, które niemal zrównoważyły skutki intensywnej presji cenowej (-1.2%)
 • Wzrost liczby klientów abonamentowych telefonii komórkowej +7,4% i ich udziału w ilościowej strukturze klientów Orange do 48,3%
 • Wzrost liczby klientów dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu +10,2%
 • Spadek marży EBITDA wskutek agresywnych działań konkurencji, erozji cen i zmian kursów walutowych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa

2009

Zmiana
rok do roku

Przychody (w mln zł)

7 745

-10,2%

Łączna liczba klientów (w tys.)

13 714

-3,3%

Liczba klientów abonamentowych (w tys.)

6 624

+7,4%

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)

388

+10,2%

Marża EBITDA

28,6%

-10 pp

W pierwszym kwartale 2009 doszło niemal do zatrzymania wzrostu na rynku usług telefonii komórkowej (wzrost w ujęciu wartościowym wyniósł zaledwie 1,2%). W drugim półroczu nastąpił spadek. Zasadniczym czynnikiem, który przyczynił się do spadku, był wpływ dwóch obniżek stawek MTR i, pośrednio z nich wynikający, znaczny spadek cen detalicznych.

Przy tak wymagających warunkach rynkowych, przychody Orange zmniejszyły się w skali roku
-10,2%, z czego aż 9% spadku wynika z decyzji regulacyjnych. Po stronie przychodów, nastąpił wzrost liczby klientów abonamentowych +7,4% oraz wzrost ruchu (zagregowany wskaźnik AUPU wzrósł +20,7%). Zrównoważyło to negatywne skutki konkurencji cenowej (wynikającej z obniżenia stawek MTR oraz asymetrii stawek na korzyść operatora sieci Play). W połączeniu ze wzrostem przychodów z usług stacjonarnych, oferowanych pod marką Orange, pozwoliło to zamortyzować spadek przychodów z telefonii komórkowej (wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych) do zaledwie 1,2%.

Korzystne zmiany w strukturze klientów Orange są wynikiem ukierunkowanej na wartość strategii handlowej. Znaczny wzrost liczby klientów abonamentowych (post-paid) spowodował, że ich udział w strukturze klientów Orange zwiększył się do 48,3%. W omawianym okresie liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu wzrosła +10,2%. Jednocześnie, w porównaniu z 2008, zmniejszyła się liczba klientów pre-paid z powodu zakończenia racjonalizacji bazy klientów, rozpoczętej w 2008 roku.

Utrzymujący się niski kurs złotego, rosnąca liczba klientów i wielkość ruchu przełożyły się na zwiększoną presję po stronie kosztów operacyjnych Orange. Wpływ tych czynników był widoczny w kosztach sprzedaży, kosztach usług operatorskich, kosztach dotyczących sieci i systemów informatycznych oraz kosztach rozwoju nowych produktów. Jednak i tu, realizowany w 2009 Program Optymalizacji Kosztów, przyniósł oszczędności. Ograniczono wzrost kosztów sprzedaży poprzez wprowadzenie ofert SIMO[10] oraz obniżenie cen telefonów komórkowych. W efekcie, w skali roku, spadek marży EBITDA dla telefonii komórkowej został ograniczony do 10 punktów procentowych.

Proponowana wypłata dla akcjonariuszy za 2009 rok

Uwzględniając wyniki za 2009 rok, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie dystrybucji środków pieniężnych w wysokości 2.003 mln zł, tj. 1,50 zł na jedną akcję, w formie zwykłej wypłaty dywidendy.

Plan strategiczny

Na przestrzeni ostatnich trzech lat Grupa TP prowadziła działalność w otoczeniu, które podlegało gwałtownym i nieprzewidywalnym zmianom makro oraz regulacyjnym. Zmieniające się warunki skłoniły Grupę do skorygowania przyjętej strategii średniookresowej w celu odzyskania wiodącej pozycji, a także zachowania silnej pozycji finansowej i zapewnienia wysokiego zwrotu akcjonariuszom.

Opisany niżej średniookresowy plan działań Grupy TP jest oparty na następujących założeniach:

 • Tendencja spadkowa na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce utrzyma się w 2010 roku (tempo tego spadku będzie wolniejsze niż w 2009 roku), gdyż przewidywany wzrost popytu nie zdoła zrównoważyć skutków wprowadzonych w 2009 roku obniżek stawek MTR, które będą nadal wpływać na wartość rynku w 2010 roku. Począwszy od 2011 roku, w miarę słabnięcia skutków niekorzystnych decyzji regulacyjnych, rynek powinien stopniowo wejść w fazę wzrostu.
 • Segment telefonii komórkowej powinien się przyczynić do wzrostu wartości rynku. Jednocześnie przewidujemy spowolnienie erozji rynku w segmencie usług stacjonarnych.

Średniookresowy plan działań Grupy TP opiera się na trzech zasadniczych filarach:

 1. Koncentracja na podstawowej działalności w związku z podpisaniem porozumienia z Regulatorem. Realizacja ogólnopolskiego programu inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu, zakładającego uzyskanie ponad miliona linii o wysokiej przepustowości (6 Mb/s), poprawi pozycję TP wobec konkurencji. Jest to szczególnie istotne w 10 największych miastach Polski, gdzie TP będzie skutecznie konkurować z operatorami sieci telewizji kablowej. Z drugiej zaś strony, przewidywana zmiana zasad regulacyjnych (wprowadzenie metody „koszt plus” przy ustalaniu stawek za hurtową odsprzedaż dostępów szerokopasmowych) pozwoli Grupie ceny jako elementu zwiększenia popytu na szerokopasmowy dostępu do internetu.
 2. Inicjatywa w rynkach. Celem planowanych działań komercyjnych jest uzyskanie wyraźnie wiodącej pozycji na rynkach telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu. Lojalność klientów jest kluczem do osiągnięcia tego celu. Będzie ona wzmacniana przez wprowadzanie nowych, przyjaznych dla klienta produktów, wprowadzanych stopniowo pod jednolitą marką. Nowo tworzona oferta marketingowa będzie promowana przez odnowione struktury sprzedażowe i monitorowana przy użyciu nowoczesnego systemu obsługi klienta.
 3. Ewolucja modelu operacyjnego. Celem tego trzeciego filaru jest obniżenie całkowitych kosztów Grupy TP w celu zapewnienia stabilnych wyników finansowych. W ramach tego filaru, planujemy m.in. przesunięcie części kosztów z obszaru administracyjnego do obszaru kosztów sprzedaży, które generują przychody. Oznacza to istotne ograniczenie kosztów niezwiązanych ze sprzedażą. Zmiany będą obejmować także uproszczanie procesów oraz outsourcing, czyli zlecanie pozabiznesowych podmiotom zewnętrznym.

Założenia rynkowe i cel w zakresie wolnych przepływów środków pieniężnych na 2010 rok

 • Spadek wartości rynku powinien być wolniejszy niż w 2009 roku. Presja konkurencyjna będzie zapewne nadal bardzo duża, ale w drugim półroczu skutki obniżek stawek MTR powinny być już mniej widoczne. W efekcie, przychody będą nadal spadać, choć wolniej niż w 2009 roku (przewidujemy jednocyfrowy spadek przychodów, w górnym przedziale).
 • TP wdraża dynamiczny plan transformacji kosztów w celu zrównoważenia efektów niekorzystnych decyzji regulacyjnych, presji cenowej oraz wzrostu kosztów sprzedaży (niezbędnego do odzyskania pozycji rynkowej). W efekcie tego przewidujemy jednocyfrowy, niski spadek marży EBITDA[11].
 • Inwestycje powinny się kształtować na poziomie 16-18% przychodów. Głównym czynnikiem powodującym wzrost nakładów będą dodatkowe inwestycje w dostęp szerokopasmowy (wynikające z porozumienia z UKE).
 • Grupa TP przewiduje, że wygeneruje wolne przepływy środków pieniężnych w wysokości co najmniej 2 mld z[11]; poziom ten uwzględnia już konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na rozbudowę linii szerokopasmowych zgodnie z postanowieniami porozumienia z Regulatorem.

Założenia rynkowe i cele Grupy na 2012 rok

 • Stopniowo rynek powinien ponownie wejść w okres wzrostu. Grupa TP zamierza odzyskać wiodącą pozycję na rynku, więc przychody Grupy powinny rosnąć nieco szybciej od średniej dla całego rynku.
 • Grupa TP będzie nadal odnosić korzyści z programu transformacji kosztów. W efekcie, do 2012 roku, marża EBITDA powinna stopniowo rosnąć[11].
 • Do 2012 roku przewidujemy wzrost nakładów inwestycyjnych, które będą się kształtować na poziomie 17-19% przychodów. Wzrost ten będzie związany z dodatkowymi inwestycjami wynikającymi z porozumienia z Regulatorem, które z kolei mają w przyszłości pobudzić wzrost przychodów.
 • Wolne przepływy pieniężne netto będą się kształtować średnio na poziomie, co najmniej 2 mld zł rocznie[11], a regularne[12] wolne przepływy pieniężne netto wyniosą średnio około 3 mld zł rocznie[11].

W najbliższych trzech latach nastąpi przejściowy wzrost inwestycji, gdyż rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu będzie tego wymagał. Inwestycje te są nie tylko elementem porozumienia z Regulatorem, ale mają także umożliwić TP skuteczne konkurowanie na rynku. Plan zakłada utrzymanie dobrych wskaźników bilansowych, które są kluczem do podtrzymania naszej wysokiej oceny wiarygodności kredytowej. Nasza polityka finansowa zakłada utrzymanie długu netto na ostrożnym poziomie, tak by wskaźnik zadłużenia netto nie przekroczył 30-35%, a jednocześnie wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wynosił poniżej 1,5. Z tego względu, na dzień dzisiejszy, uwzględniając krótkoterminowy wzrost inwestycji i przyjętą politykę finansową, w średniej perspektywie będziemy dążyć do utrzymania wypłat środków pieniężnych dla akcjonariuszy na obecnym poziomie z 2009 roku – powiedział  Roland Dubois, członek zarządu TP ds. Finansów, odnosząc się do wyników finansowych i wypłat dywidendy dla akcjonariuszy.

Pełna informacja znajduje się na stronie: www.tp-ir.pl


[1] Mobile Termination Rate

[2]  Wraz z usługami dostępu hurtowego (BSA) oraz LLU

[3]  Propozycja oczekuje na zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

[4]   Po wyłączeniu z wyników 1 kwartału 2008 roku spółki zależnej Ditel, publikującej książki telefoniczne, która została sprzedana pod koniec pierwszego półrocza 2008 roku. Wszystkie porównania w niniejszym dokumencie odnoszą się do takiej podstawy pro-forma.

[5] ang. „Mobile Termination Rates

[6] AUPU (ang. average usage per user) – średni czas połączeń na abonenta

[7] Na 2008 rok przypadły wyższe płatności z tytułu wzmożonych inwestycji podjętych w czwartym kwartale 2007 roku

[8] ARPU (ang. average revenue per user) – średnie przychody na abonenta

[9] Cały rok: -1.8%, Q4 2009: -6,7%

[10] ang: „SIM Only”, wyłącznie z kartą SIM

[11] Z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych i wpływu nieprzewidzianych decyzji regulacyjnych

[12] Z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych wynikających z porozumienia z Regulatorem

Udostępnij: Grupa TP przedstawiła wyniki za 2009 rok oraz plan strategiczny

Informacje prasowe

Wyniki Grupy TP za pierwsze trzy kwartały 2009 roku

28 października 2009

Wyniki Grupy TP za pierwsze trzy kwartały 2009 roku

W pierwszych III kwartałach 2009 roku Grupa TP osiągnęła dwucyfrowy wzrost przychodów z usług szerokopasmowego internetu, kilkukrotny wzrost liczby użytkowników usług telewizyjnych, a także zwiększenie liczby abonamentowych klientów Orange. Niemniej trudne warunki rynkowe spowodowane przede wszystkim kryzysem gospodarczym oraz dwukrotną obniżką stawek MTR wpłynęły niekorzystnie zarówno na przychody jak i zysk netto firmy.

Grupa TP podtrzymuje całoroczny cel, czyli uzyskanie wolnych przepływów netto na poziomie co najmniej 3 mld zł. Ponadto, podpisane niedawno porozumienie z UKE zakłada stabilizację otoczenia regulacyjnego i jasne reguły inwestowania w dłuższej perspektywie. To stwarza Grupie TP i całemu rynkowi możliwości rozwoju.

Wyniki Grupy TP oddają trudne warunki rynkowe, które wciąż negatywnie oddziaływują na cały rynek usług telekomunikacyjnych. Pomimo to, parę istotnych zmian w naszej sytuacji pozwala mi patrzeć z ufnością w przyszłość. Po pierwsze, nasze projekty transformacji dały nam pierwsze krótkoterminowe efekty widoczne w poziomie generowanej gotówki oraz w poprawie rentowności w trzecim kwartale 2009. Projekty te są kontynuowane i intensyfikowane, a ich cele rozciągają się poza bieżący rok. Po drugie, wprowadzenie nowych ofert na rynek spotkało się z dobrym przyjęciem Klientów, ograniczając jednocześnie poziom kosztów ich pozyskania. Parę tygodni temu wdrożyliśmy istotne nowe produkty i oczekujemy na ich pozytywny wpływ na wyniki spółki. Poza tymi osiągnięciami operacyjnymi, ostatecznie osiągnęliśmy porozumienie z UKE ustalając wspólny plan działań ku stabilizacji otoczenia regulacyjnego i zdrowej konkurencji. Stanowi ono fundament dla odpowiedzialnej współpracy i osiągania wspólnych korzyści przez wszystkich uczestników rynku. Jestem niezmiernie zadowolony z faktu, że w końcu mamy właściwe warunki do inwestycji w rozwój rynku i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zrobiliśmy pierwszy krok, ale teraz znacznie ważniejsze jest wdrożenie ustaleń porozumienia, co stanowić będzie dla nas największe wyzwanie. Dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces transformacji, we wprowadzanie nowych produktów, w negocjacje z UKE, a także wszystkim, którzy wspomagali te projekty poprzez ich codzienną pracę. Jednocześnie proszę o dalszy wysiłek. Zadanie jest trudne i wymagające, ale zrealizujemy je dla dobra wszystkich interesariuszy Grupy TP – powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej odnosząc się do wyników Grupy TP.

 

Podsumowanie kluczowych wskaźników:

 • Spadek przychodów (o 7,6%) w wyniku decyzji regulacyjnych oraz intensywniejszej sytuacji konkurencyjnej – pomimo znacznego wzrostu w segmencie szerokopasmowego dostępu do internetu (o 10,7%)
 • Wzrost łącznej liczby klientów usług dostępu szerokopasmowego[1] o 8,1%
 • Wzrost liczby abonamentowych klientów telefonii komórkowej o 9,1%
 • Spadek marży EBITDA do poziomu 38,4% – związany ze spadkiem przychodów i osłabieniem złotego
 • Wolne przepływy pieniężne netto na poziomie umożliwiającym realizację celu całorocznego (co najmniej 3 mld zł[2])
 • Zawarcie porozumienia z Regulatorem dotyczącego separacji funkcjonalnej, stawek hurtowych i inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu, zapewniającego długoterminowe korzyści dla rynku w Polsce i Grupy TP
 • Prace nad aktualizacją planu działań na lata 2010-2011 zgodnie z nowymi rozstrzygnięciami regulacyjnymi

 

Kluczowe wskaźniki (dane skonsolidowane)

9 miesięcy do dnia 30 września

 

(w mln zł), MSSF

2009

2008[3]

Zmiana

Przychody

12 555

13 586

-7,6%

Telefonia stacjonarna

7 486

7 792

-3,9%

Telefonia komórkowa

5 863

6 422

-8,7%

EBITDA

4 818

5 959

-19,1%

EBITDA (jako % przychodów)

38,4%

43,9%

-5,5 pp

Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A.

1 029

2 007

-48,7%

Wolne przepływy pieniężne netto

2 068

1 718

+20,4%

 

 Omówienie wyników finansowych za pierwsze trzy kwartały 2009 roku

(Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie zawarte w niniejszym dokumencie porównania z analogicznymi okresami ubiegłego roku odnoszą się do wyników finansowych pro-forma za 2008 rok.)

Spadek przychodów o 7,6%, głównie w wyniku regulacyjnych obniżek stawek MTR

Według wewnętrznych szacunków Grupy, wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce zmniejszyła się w pierwszych trzech kwartałach o 1,9% (wzrost o 0,6% w segmencie telefonii stacjonarnej, spadek o 3,2% w segmencie telefonii komórkowej), w porównaniu ze wzrostem o 6,8% w analogicznym okresie 2008 roku. W trzecim kwartale rynek skurczył się, o 5,8%, co oznacza znaczne nasilenie trendu spadkowego (w porównaniu ze wzrostem o 1,1% w pierwszym kwartale i spadkiem o 0,8% w drugim). Głównym czynnikiem, który przyczynił się do powyższego spadku, był skumulowany wpływ dwóch obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (ang. Mobile Termination Rates – MTR), wprowadzonych przez Regulatora w marcu i lipcu bieżącego roku. W wyniku tych obniżek stawki MTR spadły o połowę w porównaniu z 2008 rokiem. Dodatkową presję na rynku spowodowała konkurencja cenowa w segmencie telefonii komórkowej zapoczątkowana przez czwartego operatora infrastrukturalnego pod koniec pierwszego kwartału, po pierwszej obniżce stawek MTR. Ponadto, w wyniku trwającego procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową oraz migracji do tańszych ofert opartych o hurtową odsprzedaż abonamentu (ang. Wholesale Line Rental – WLR) postępował dalszy spadek wartości rynku w segmencie usług głosowych telefonii stacjonarnej. Jedynym obszarem wzrostu na rynku okazał się ponownie segment usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Grupa TP szacuje, że pomimo spowolnienia wzrostu w trzecim kwartale, w okresie dziewięciu miesięcy wartość sprzedaży tych usług na rynku utrzymała dwucyfrowy wzrost.

W przypadku Grupy TP, wpływ wszystkich powyższych czynników był nadal silniejszy ze względu na wiodący udział w rynku jako całości. Przychody w segmencie telefonii komórkowej zmniejszyły się o 8,7%, a w segmencie telefonii stacjonarnej – o 3,9% (przy czym spadek przychodów o 12,0% z usług głosowych został częściowo zrównoważony przez wzrost przychodów z usług szerokopasmowych o 10,7%). Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, w warunkach tak konkurencyjnego otoczenia rynkowego przychody Grupy TP zmniejszyłyby się zaledwie o 2,6%.

Marża EBITDA wyniosła 38,4% – wzrost o 0,6 punktu procentowego względem pierwszej połowy 2009 roku w związku z pierwszymi efektami programu optymalizacji kosztów

Marża EBITDA dla Grupy TP zmniejszyła się w porównaniu z dziewięcioma miesiącami 2008 roku o 5,5 punktu procentowego, do czego przyczynił się spadek przychodów ze sprzedaży oraz utrzymujący się niekorzystny wpływ osłabienia złotego. Te dwa czynniki przełożyły się na spadek marży EBITDA o 6,8 punktów procentowych. Jednak został on w trzecim kwartale częściowo zrównoważony przez wpływ uruchomionego wcześniej programu optymalizacji kosztów. W porównaniu z drugim kwartałem br. nastąpił spadek przychodów o 127 mln zł oraz wzrost EBITDA o 49 mln zł. Spadek przychodów został z nadwyżką zrównoważony przez oszczędności w wysokości 140 mln zł po stronie kosztów – spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak obniżka stawek MTR (76 mln zł) i umocnienie się złotego (26 mln zł), a także korzystnymi różnicami w zakresie kosztów jednorazowych (38 mln zł), takich jak np. rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty. W związku z rozwojem działalności, w tym przede wszystkim zwiększeniem liczby klientów usług komórkowych i szerokopasmowego dostępu do internetu oraz rozwojem usług telewizyjnych, nastąpił wzrost kosztów o 17 mln zł w porównaniu z drugim kwartałem. Jednak program optymalizacji kosztów umożliwił ograniczenie wzrostu tych kosztów poprzez 53 mln zł oszczędności, co dodatkowo poprawiło marżę EBITDA. Do optymalizacji kosztów przyczyniło się głównie lepsze zarządzanie kosztami sprzedaży (27 mln zł), związane ze zwiększeniem pozyskiwania i utrzymania klientów usług komórkowych w oparciu o oferty nie obejmujące nowych aparatów telefonicznych, oraz większa dbałość o efektywność wydatków na reklamę. Pozostałe oszczędności osiągnięto w zakresie kosztów wynagrodzeń pracowniczych, kosztów ogólnych oraz kosztów dotyczących sieci i systemów operacyjnych.

Niższy zysk netto w związku ze spadkiem EBITDA

Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. wyniósł 1 029 mln zł i był niższy o 48,7% – głównie wskutek spadku EBITDA. Ponadto, zysk przed opodatkowaniem zmniejszył się o 118 mln zł w związku z różnicą w odpisach aktualizujących wartości środków trwałych (różnica ta wynika w dużej mierze z korzystnego wpływu odwrócenia tych odpisów związanych z nieruchomościami w Warszawie w ubiegłym roku). Zmiana w zakresie kosztów finansowych netto, będąca wypadkową dwóch czynników: strat z tytułu różnic kursowych i niższych kosztów finansowych netto, przełożyła się na spadek zysku o dalsze 29 mln zł. W związku ze znacznie niższym zyskiem przed opodatkowaniem, podatek dochodowy był niższy o 150 mln zł.

Zysk na jedną akcję spadł do poziomu 0,77 zł, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 1,47 zł.

Wolne przepływy pieniężne netto na poziomie umożliwiającym osiągniecie celu całorocznego na poziomie, co najmniej 3 mld zł

W pierwszych trzech kwartałach Grupa TP wygenerowała wolne przepływy pieniężne netto na poziomie 16,5% przychodów, podczas gdy w analogicznym okresie 2008 roku wyniosły one 12,6% przychodów. Do poprawy w tym zakresie przyczyniły się cztery zasadnicze czynniki. Po pierwsze, spadek EBITDA został częściowo zrównoważony przez dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających. Po drugie, optymalizacja projektów inwestycyjnych przyczyniła się do dalszej redukcji nakładów inwestycyjnych. Po trzecie, spłata zobowiązań z tytułu inwestycji była znacznie niższa niż w ubiegłym roku, kiedy to nasilenie działalności inwestycyjnej pod koniec 2007 roku spowodowało wzrost płatności z tego tytułu w 2008 roku. I wreszcie po czwarte, niższy zysk przed opodatkowaniem oraz rozliczenie zaliczek podatkowych zapłaconych w 2008 roku przełożyło się na zmniejszenie zapłaconego podatku dochodowego.

W efekcie, wolne przepływy pieniężne netto wyniosły w skali Grupy 2 068 mld zł, co stanowi prawie 70% celu całorocznego.

Porozumienie z Regulatorem i plan działań na lata 2010-2011

W wyniku trzymiesięcznej intensywnej pracy z UKE i operatorami alternatywnymi, Grupa TP osiągnęła porozumienie, które zapewnia długoterminowe korzyści dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz Grupy jako istotnej jego części. W tabeli poniżej przedstawiono zakres porozumienia oraz jakościowy wpływ jego poszczególnych elementów. W związku z opóźnieniem w zawarciu porozumienia, trwają aktualnie prace nad uwzględnieniem jego wpływu na średnioterminowe plany Grupy TP.

Separacja
 • Do końca 2010 roku TP wprowadzi Równoważność Dostępu: „chińskie mury” w systemach IT zapewniające niedyskryminujący przepływ informacji pomiędzy częścią hurtową a detaliczną TP
 • Zawieszenie procesu separacji i jego przerwanie po wprowadzeniu przez TP uzgodnionych rozwiązań
 • Szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie
 • Uniknięcie zaburzeń w działalności operacyjnej
 • Poprawa współpracy na rynku hurtowym
Stawki hurtowe
 • Zamrożenie stawek do 2012 roku na poziomie wynikającym z obecnie obowiązujących ofert ramowych
 • Ustalanie stawek BSA metodą „koszt plus”
 • Wdrożenie ustaleń w ciągu trzech miesięcy
 • Stabilność cen regulowanych
 • Większa elastyczność w kształtowaniu cen detalicznych
Inwestycje
 • W latach 2010-2012 inwestycje w 1,2 mln linii szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym w budowę 0,5 mln nowych linii
 • 1,0 mln linii będzie miało przepustowość > 6 Mb/s
 • Poprawa wskaźników pokrycia i penetracji dla usług szerokopasmowego dostępu do Internetu
 • Możliwość modernizacji istniejących linii w celu świadczenia usług o wyższej wartości
 • Zwiększona dostępność telewizji internetowej (IPTV)
Sprawy sądowe i roszczenia
 • Stopniowe wycofywanie spraw i roszczeń pomiędzy stronami w miarę wdrażania porozumienia
 • Uniknięcie kosztownych i długotrwałych postępowań
 • Niższe ryzyko kar nakładanych przez UKE
 • Stabilność otoczenia regulacyjnego

 

Omówienie wyników za pierwsze trzy kwartały 2009 roku w segmencie telefonii stacjonarnej

 • Wpływ postępującego procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową na wyniki
 • Utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów (10,7%) z usług szerokopasmowego dostępu do internetu
  • Wzrost łącznej liczby łączy szerokopasmowych o 8,1%
  • Wzrost ARPU z usług detalicznych w trzecim kwartale o 2,2% dzięki migracji do droższych pakietów oraz sprzedaży istniejącym klientom usług dodanych i ofert 3P (obejmujących usługi telewizyjne)
  • Pozyskanie od początku roku 133 tys. abonentów telewizji satelitarnej
 • Spadek marży EBITDA o 2 punkty procentowe do poziomu 42,4%
  • Erozja EBITDA w wyniku spadku przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej oraz niekorzystnych zmian kursów walutowych
  • Częściowe zrównoważenie spadku przychodów w wyniku obniżki stawek MTR oraz ograniczenia kosztów wynagrodzeń pracowniczych i kosztów sprzedaży

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

9 miesięcy do dnia 30 września 2009

Zmiana rok
do roku

Przychody (w mln zł)

7 486

-3,9%

     Przychody z usług dostępu szerokopasmowego

1 183

+10,7%

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)

 8 397

-7,1%

Liczba łączy szerokopasmowych (w tys.)

 2 579

+8,1%

Liczba klientów usług TV (w tys.)

283

×5

Marża EBITDA

42,4%

-2,0 pp

 

Omówienie wyników za pierwsze trzy kwartały 2009 roku w segmencie telefonii komórkowej

 • Spadek przychodów (o 8,7%), na który złożyły się następujące czynniki:
  • Spadek przychodów z usług hurtowych (o 23,3%) w wyniku obniżenia stawek MTR
  • Spadek wskaźnika ARPU w usługach detalicznych o 3,9% (pomimo wzrostu AUPU o 22,8%)
  • Dalszy wzrost liczby klientów abonamentowych (o 9,1%)
  • Wzrost liczby klientów dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 17,4%)
 • Spadek marży EBITDA o 28,0% w wyniku dalszego spadku przychodów oraz utrzymującego się wpływu zmian kursów walutowych na poziom kosztów operacyjnych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa

9 miesięcy do dnia 30 września 2009

Zmiana rok
do roku

Przychody (w mln zł)

5 863

-8,7%

Łączna liczba klientów (w tys.)

13 736

-2,3%

Liczba klientów abonamentowych (w tys.)

 6 507

+9,1%

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)

375

+17,4%

Marża EBITDA

28,0%

-11,0 pp

 

Podsumowanie

Otoczenie rynkowe, w którym działa Grupa TP, podlega dalszemu pogorszeniu. Stale rosnąca konkurencja w segmencie telefonii komórkowej, decyzja UKE wprowadzająca drugą w tym roku obniżkę stawek MTR, spowolnienie gospodarcze, które przekłada się na spadek siły nabywczej Polaków oraz na ich wyższą wrażliwość cenową – wszystkie te czynniki doprowadziły w trzecim kwartale 2009 do największego dotychczas spadku wartości rynku telekomunikacyjnego. Wyniki finansowe Grupy TP są odbiciem tych niekorzystnych czynników. Dodatkowo, nawet jeśli w trzecim kwartale złotówka wzmocniła się o 5,5% wobec drugiego kwartału, nadal była o 27% słabsza niż rok wcześniej, co jest głównym pojedynczym czynnikiem wpływającym na koszty Grupy TP. Jednakże program oszczędnościowy, uruchomiony na początku 2009 roku, dał nam pierwsze efekty w trzecim kwartale i pomógł podnieść marżę EBITDA z tendencji spadkowej, obserwowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Będziemy kontynuować transformację naszego biznesu w czwartym kwartale tego roku i w następnych latach, skupiając się na wzroście efektywności w kosztach pozakomercyjnych, a w efekcie zapewniając większą elastyczność dla zoptymalizowanych wydatków związanych z pozyskaniem i utrzymaniem Klientów.

Zarząd oczekuje, że niekorzystne warunki biznesowe będą dominować w krótkoterminowej perspektywie. Rządowe szacunki na trzeci i czwarty kwartał br. wskazują na lekkie oznaki ożywienia, lecz prognozowany wzrost PKB o 1,2 – 1,3% dla całego roku, wraz ze stopą bezrobocia na poziomie 11%, to zbyt mało, by zwiększyć zaufanie konsumentów, którego wskaźniki są wciąż poniżej poziomu z czwartego kwartału zeszłego roku. Czynniki makroekonomiczne, w połączeniu z utrzymującą się silną konkurencją w obszarach telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do internetu, najprawdopodobniej spowodują dalszą erozję całego rynku telekomunikacyjnego oraz przychodów Grupy TP. Jednocześnie ograniczony zakres dalszego potencjalnego umacniania się złotówki utrzyma negatywny wpływ jej dotychczasowego osłabienia na koszty.

Jednakże Zarząd ma bardziej pozytywne oczekiwania w perspektywy średnioterminowej. Głównym tego powodem jest podpisane w ubiegłym tygodniu przełomowe porozumienie z UKE. Zakres tego porozumienia można podsumować jako stworzenie podstaw do normalizacji i stabilizacji sytuacji regulacyjnej, która będzie wspierać przyszłe inwestycje oraz zdrową konkurencję. Zarząd Spółki jest zdeterminowany do wykorzystania tej wyjątkowej szansy i jej przełożenia na wiodącą rolę Grupy TP w przyszłym wzroście rynku usług szerokopasmowych, dodatkowo wzmocnionym poprawą sytuacji gospodarczej w Polsce.

Sytuacja finansowa Grupy TP pozostaje stabilna. Płynność na poziomie 7,1 mld zł oraz solidna struktura bilansu ze wskaźnikiem zadłużenia netto na poziomie 25% upewniają nas, że Grupa TP jest przygotowana do przełożenia porozumienia z UKE na zbudowanie pozycji odpowiedzialnego lidera przyszłego rozwoju rynku, z którego korzyści będą udziałem wszystkich jego uczestników: klientów i operatorów – powiedział Roland Dubois, członek zarządu TP ds. Finansów.

 

Pełna informacja na www.tp-ir.pl

 


[1]  Wraz z usługami hurtowej sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (BSA).

[2] Z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak nieoczekiwane jednorazowe przepływy pieniężne.

[3] Pro forma.

Udostępnij: Wyniki Grupy TP za pierwsze trzy kwartały 2009 roku

Informacje prasowe

Wyniki Grupy TP za pierwsze półrocze 2009

29 lipca 2009

Wyniki Grupy TP za pierwsze półrocze 2009

Grupa TP odnotowała w pierwszym półroczy 2009 spadek przychodów o 6,1% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. To efekt kilku czynników: pełnego wpływu obniżki stawek MTR, nasilenia konkurencji cenowej na rynku komórkowym oraz spowolnienia gospodarczego, które odczuł cały rynek. W tej sytuacji Grupa TP nadal  utrzymuje dwucyfrowy wzrost przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dzięki planowi oszczędnościowemu firma umacnia swoją sytuację finansową – wolne przepływy pieniężne netto wzrosły do blisko 1,5 mld zł. Oznacza to, że Grupa TP jest na dobrej drodze, by osiągnąć całoroczny cel – czyli co najmniej 3 mld złotych.

– Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w tym roku sektor telekomunikacyjny jest pod negatywnym wpływem szeregu czynników. Nie mogę też być zadowolony z naszych wyników operacyjnych, nawet jeśli znaczna ich część jest efektem pogorszenia środowiska, w którym działamy. Mimo to, w sytuacji gdy zdecydowanie podtrzymujemy zobowiązanie do realizacji naszego celu dla wolnych przepływów pieniężnych netto dzięki oszczędnościom jakie osiągniemy w drugiej połowie roku w efekcie wdrożonego programu optymalizacji kosztów, moim celem jest skuteczna zmiana sposobu działania firmy do końca przyszłego roku. Dlatego też zdecydowałem o wzmocnieniu transformacji Grupy TP poprzez wdrożenie w najbliższych miesiącach portfela dodatkowych projektów. Jednocześnie przygotowaliśmy zestaw nowych ofert, które wprowadzone na rynek w najbliższym czasie mają na celu odzyskanie przez Grupę TP udziałów ilościowych i wartościowych, szczególnie na rynku usług mobilnych i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Poza tym, jesteśmy w trakcie przeglądu naszych kierunków strategicznych, które weryfikujemy i aktualizujemy pod kątem nowych warunków rynkowych i optymalnego czasu ich wdrażania. Wyniki tej analizy przedstawimy razem z wynikami Grupy TP za dziewięć miesięcy tego roku. – powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej odnosząc się do wyników Grupy TP.

Podsumowanie kluczowych wyników:

 • Spadek przychodów o -6,1%, częściowo zrównoważony przez dalszy wzrost szerokopasmowego dostępu do internetu (o +12,6%)
 • Wzrost łącznej liczby klientów usług dostępu szerokopasmowego[1] o +10,1%
 • Wzrost liczby abonamentowych klientów telefonii komórkowej o +10,9%
 • Spadek marży EBITDA do poziomu 37,8% związany ze spadkiem przychodów i utrzymującym się osłabieniem złotego
 • Dodatkowe wynagrodzenie akcjonariuszy nie będzie wypłacone w roku 2009; Grupa TP utrzymuje jednak politykę wypłaty dywidendy
 • Wzrost wolnych przepływów pieniężnych netto do poziomu 17,4% przychodów, wspierający cel w wysokości co najmniej 3 mld zł[2] na 2009 rok
 • Realizacja programu emisji europejskich średnioterminowych papierów dłużnych (EMTN) na poziomie 700 mln EUR
 • Strategia średnioterminowa w trakcie rewizji
Kluczowe wskaźniki (dane skonsolidowane)

6 miesięcy do dnia 30 czerwca

 

(w mln zł), MSSF

2009

2008[3]

Zmiana

Przychody

8 497

9 047

-6,1%

Telefonia stacjonarna

5 087

5 220

-2,5%

Telefonia komórkowa

3 952

4 225

-6,5%

EBITDA

3 213

3 999

-19,7%

EBITDA (jako % przychodów)

37,8%

44,1%

-6,3 pp

Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A.

702

1 383

-49,2%

Wolne przepływy pieniężne netto

1 482

871

+70,1%

Zadłużenie netto (z uwzgl. zabezpieczeń)

4 046

7 412

-45,4%

 

Omówienie wyników finansowych za pierwsze półrocze 2009 roku

(Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie porównania z pierwszym półroczem 2008 roku zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do wyników finansowych pro-forma3).

Spadek przychodów w pierwszym półroczu o -6,1% głównie w wyniku regulacyjnych obniżek stawek MTR

Według wewnętrznych szacunków Grupy TP, na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce nastąpiło spowolnienie wzrostu wartości sprzedaży do +0,3% (segment stacjonarny +1,6%, segment telefonii komórkowej -0,5%), podczas gdy rok wcześniej wzrost wyniósł +7,5%. W drugim kwartale rynek skurczył się o -0,6% w porównaniu ze wzrostem o +1,1% w pierwszym kwartale. Spadek wartości rynku można w dużym stopniu wyjaśnić pełnym wpływem obniżki opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (ang. Mobile Termination Rates – MTR), wprowadzonej w marcu bieżącego roku. Obniżka ta, w połączeniu z zapoczątkowaną pod koniec pierwszego kwartału przez czwartego operatora infrastrukturalnego zwiększoną konkurencją cenową, spowodowały, że w pierwszej połowie 2009 roku doszło do spadku wartości rynku komórkowego jako całości. Ponadto, w porównaniu do poprzednich dwóch kwartałów nastąpiło nasilenie trendu spadkowego w segmencie usług głosowych telefonii stacjonarnej, co można przypisać wpływowi spowolnienia gospodarczego na zachowania konsumentów – zwiększona wrażliwość na cenę przyczyniła się do utrzymania procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową (pod względem liczby klientów i ruchu) oraz do ponownego nasilenia procesu przechodzenia klientów do innych operatorów oferujących usługi w oparciu o hurtową odsprzedaż abonamentu (ang. Wholesale Line Rental – WLR). Według szacunków Grupy, tylko w obszarze przesyłu danych utrzymał się dwucyfrowy wzrost – dzięki dalszemu upowszechnieniu usług opartych na dostępie szerokopasmowym i usług sieci zarządzanych.

Na tym tle, przychody Grupy TP zmniejszyły się o -6,1%. Przyczyniły się do tego te same czynniki, które rzutowały na rynek jako całość, ale ich wpływ był silniejszy ze względu na wiodącą pozycję Grupy na rynku stacjonarnym oraz pozycję odbiorcy netto w ruchu komórkowym. Przychody w segmencie telefonii stacjonarnej zmniejszyły się o -2,5% (przy czym spadek o -11,2% przychodów z usług głosowych został częściowo zrównoważony przez wzrost przychodów z usług szerokopasmowych o +12,6%), a w segmencie telefonii komórkowej spadły o -6,5%.

Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych oraz efekt zwiększonej konkurencji cenowej na rynku telefonii komórkowej, przychody Grupy TP wzrosłyby o +0,7% w porównaniu do pierwszej połowy 2008 roku.

Marża EBITDA wyniosła 37,8% głównie w wyniku niższych przychodów i utrzymującego się osłabienia złotego

Koszty zwiększyły się łącznie o 231 mln zł (rok do roku), z czego wzrost o 200 mln zł był efektem niekorzystnych zmian kursów walutowych. Pozostała kwota stanowi sumę oszczędności wynikających z obniżek stawek MTR, które z nadwyżką zrównoważył wzrost wydatków związanych z: zwiększeniem bazy klientów abonamentowych w segmencie komórkowym, wzrostem średniego ruchu na klienta (AUPU) z usług telefonii komórkowej, rozwojem usług telewizyjnych i zwiększoną aktywnością na rynku tranzytu międzynarodowego.

Ponadto, koszty najmu budynków biurowych w Warszawie wraz ze wzrostem cen utrzymania nieruchomości przyczyniły się do wzrostu kosztów użytkowania nieruchomości o 73 mln zł. W efekcie, marża EBITDA, z wyłączeniem zmian stanu rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty, wyniosła 38,2%. Dodatkowo biorąc pod uwagę wzrost stanu rezerw netto o 23 mln zł spadek skonsolidowanego EBITDA wyniósł -17,9% w porównaniu do pierwszej połowy roku 2008.

Niższy zysk netto w związku ze spadkiem EBITDA

Zysk netto przypisany właścicielom TP S.A. wyniósł 702 mln zł i był niższy o -49,1% – głównie wskutek spadku EBITDA. Do wzrostu kosztów finansowych netto o 63 mln zł (w porównaniu z pierwszym półroczem 2008 roku) przyczyniły się straty z tytułu różnic kursowych w wysokości 43 mln zł, wynikające głównie z aktualizacji wyceny części zadłużenia wyrażonego w euro, które w pierwszych tygodniach roku nie było w pełni objęte zabezpieczeniami. Wzrost kosztów finansowych został z wyraźną nadwyżką zrównoważony przez obniżenie podatku dochodowego o 201 mln zł w wyniku jednorazowego utworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku, związanych z należnościami nieściągalnymi.

Zysk na jedną akcję spadł do poziomu 0,53 zł (podczas gdy w pierwszym półroczu 2008 roku wyniósł 1,01 zł), co jest odzwierciedleniem niższego zysku netto, przy czym zakres tego spadku był niższy dzięki zrealizowanemu w 2008 roku programowi skupu akcji własnych, który doprowadził do zmniejszenia średniej ważonej liczby akcji o -2,4%.

Wolne przepływy pieniężne netto na poziomie umożliwiającym osiągniecie celu całorocznego (co najmniej 3 mld zł)

Wolne przepływy pieniężne netto (ang. Net Free Cash Flow – NFCF) wyniosły w skali Grupy 1.482 mln zł (lub 17,4% przychodów). Stanowi to istotną poprawę w porównaniu z NFCF w wysokości 871 mln zł w pierwszym półroczu 2008 roku, kiedy to przypadła spłata zobowiązań wynikających z nasilenia działalności inwestycyjnej pod koniec 2007 roku. Niższy poziom EBITDA został na poziomie przepływów pieniężnych częściowo skompensowany przez dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających. Dzięki temu, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i zmianą kapitału obrotowego osiągnęły poziom bliski 38% przychodów (w porównaniu do 39,4% w analogicznym okresie 2008 roku). Dodatkowo, do wzrostu NFCF przyczyniła się optymalizacja nakładów inwestycyjnych (o -315 mln zł do poziomu 905 mln zł) oraz niższy zapłacony podatek dochodowy, przy czym pozytywny wpływ tych czynników został częściowo ograniczony przez wzrost kapitału obrotowego. Ta ostatnia zmiana wynika z wyższego wykorzystania zapasów w pierwszej połowie 2008 oraz wpływem niekorzystnych kursów walutowych na ich wartość w tym roku. Jednocześnie zmiany w poziomie zobowiązań i należności handlowych w znacznym stopniu się zrównoważyły.

Przy takim poziomie wolnych przepływów pieniężnych netto, zadłużenie netto (po uwzględnieniu zabezpieczeń) spadło do 4,046 mld zł, tj. o 1,358 mld zł w stosunku do poziomu z 31 grudnia 2008. Wskaźnik zadłużenia netto wyniósł 20%, co oznacza poprawę o 4 punkty procentowe w porównaniu ze stanem na koniec 2008 roku i aż o 10 punktów procentowych rok do roku. Na koniec czerwca, Grupa TP osiągnęła płynność na poziomie 7,7 mld zł (wraz z niewykorzystanymi liniami kredytowymi).

Telefonia stacjonarna 

 • Ponowne zwiększenie dynamiki spadku przychodów (-2,5%) wskutek nasilenia procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową, niższych cen detalicznych za połączenia do sieci komórkowych oraz zmiany zachowań konsumentów w związku ze spowolnieniem gospodarczym
 • Utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów (+12,6%) z usług szerokopasmowego dostępu do internetu
  • Wzrost ARPU z usług detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu o +7,8%
  • Wzrost liczby łączy szerokopasmowych o +10,1%
  • Pozyskanie 100 tys. abonentów telewizji satelitarnej w pierwszym półroczu
 • Spadek marży EBITDA o -3,5 punktu procentowego
  • Wyższe koszty międzynarodowego ruchu tranzytowego oraz utrzymania sieci i systemów informatycznych wskutek niekorzystnych kursów walutowych
  • Wzrost kosztów użytkowania nieruchomości, głównie w wyniku najmu budynków w Warszawie
  • Dalszy rozwój oferty programowej dla usług TV
  • Wzrost zawiązanych rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty o 39 mln zł


Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

1 półrocze do dnia 30 czerwca 2009

Zmiana rok
do roku

Przychody (w mln zł)

5 087

-2,5%

     Przychody z usług dostępu szerokopasmowego

789

+12.6%

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)

8 613

-6,0%

Liczba łączy szerokopasmowych (w tys.)

2 564

+10,1%

Liczba klientów usług TV (w tys.)

239

x 4,4

Marża EBITDA

41,6%

-3,5 pp

 

Telefonia komórkowa

 • Spadek przychodów (o -6,5%) wskutek:
  • Spadku przychodów z usług hurtowych o -18,3% z powodu obniżek stawek MTR
  • Spadku wskaźnika ARPU w usługach detalicznych o -1,7% (pomimo wzrostu AUPU o +22%) w wyniku konkurencyjnej presji cenowej oraz optymalizacji wydatków przez klientów
 • Dalszy wzrost liczby klientów abonamentowych (o +10,9%) oraz ich udziału w ogólnej liczbie klientów (do 46,8%)
  • Dalszy wzrost liczby klientów dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu (o +27,3%)
 • Spadek marży EBITDA do poziomu 27,7% w wyniku spadku przychodów oraz wzrostu kosztów operacyjnych spowodowanego zmianą kursów walutowych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa

1 półrocze do dnia 30 czerwca 2009

Zmiana rok
do roku

Przychody (w mln zł)

3 952

-6,5%

Łączna liczba klientów (w tys.)

13 768

-0,9%

Liczba klientów abonamentowych (w tys.)

6 450

+10,9%

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)

378

+27,3%

Marża EBITDA

27,7%

-11,1 pp

 

Podsumowanie

Warunki gospodarcze, w jakich Grupa TP działa od czasu ogłoszenia swoich planów wynagrodzenia akcjonariuszy w lutym bieżącego roku nie wykazują tendencji niezbędnych Zarządowi do zaproponowania udziałowcom dodatkowego wynagrodzenia w tym roku. Przeciwnie, Spółka stoi na stanowisku, że w interesie jej interesariuszy jest bardziej niż zwykle koncentracja na utrzymaniu silnej pozycji finansowej i zabezpieczeniu realizacji celu dla wolnych przepływów gotówkowych netto na poziomie minimum 3 mld zł w roku 2009. Dlatego też Zarząd przyspiesza realizację programu oszczędnościowego zorientowanego na dalsze obniżenie kosztów oraz optymalizację wydatków inwestycyjnych. Ponadto, Spółka reorganizuje procesy, co będzie skutkować stabilnym wzrostem efektywności i wzmocnieniem podstaw działania Grupy TP.

Zarząd jest zdeterminowany do dalszego wzmocnienia i rozszerzenia wiodącej pozycji Grupy TP w celu zapewnienia jej długoterminowego sukcesu. Podstawowymi konkurencyjnymi wyróżnikami Grupy są jej bazy klientów abonamentowych usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu, jak również znaczący rozwój usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu, wspieranych usługami telewizyjnymi.

W świetle aktualnej sytuacji gospodarczej, która nie okazuje znaków wskazujących na możliwość jej poprawy w przewidywalnej przyszłości, Grupa TP rozpoczęła proces rewizji planu strategicznego. Proces ten obejmuje ponowną ocenę kierunków rozwoju komercyjnego przedstawionych w lipcu 2007 roku, której wyniki zostaną przedstawione przy okazji publikacji wyników trzeciego kwartału bieżącego roku. Plan inwestycyjny jest istotną częścią każdej takiej rewizji strategii. W związku z faktem, że warunki regulacyjne mają istotny wpływ na zdolność Grupy TP do inwestowania, średnioterminowy plan inwestycyjny będzie w dużym stopniu zależał od możliwości osiągnięcia rozsądnego porozumienia z polskim regulatorem w zakresie podziału funkcjonalnego oraz warunków dla prowadzenia dalszych inwestycji.

– Sytuacja finansowa Grupy TP uległa umocnieniu. Po pierwsze, osiągnęliśmy płynność na poziomie 7,7 mld zł, przy uwzględnieniu niewykorzystanych linii kredytowych. Po drugie, nasze zobowiązania długoterminowe są w wysokim stopniu zabezpieczone przed zmianami kursów walutowych. Po trzecie, skutecznie ustanowiliśmy program emisji europejskich średnioterminowych papierów dłużnych, przy czym umieściliśmy już na rynku ponad połowę zaplanowanych w ramach tego programu obligacji. Jednak pomimo tego, że w ostatnim okresie zabezpieczyliśmy płynność, pozostajemy zdeterminowani z wyprzedzeniem przewidywać i zabezpieczać optymalny sposób finansowania. – wyjaśnił Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów.

 

Pełna informacja znajduje się na www.tp-ir.pl

 


[1]  Wraz z usługami hurtowej sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (BSA).

[2] Z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak nieoczekiwane jednorazowe przepływy pieniężne.

[3]   Po wyłączeniu z wyników pierwszego kwartału 2008 roku spółki zależnej Ditel (wydającej książki telefoniczne), która została sprzedana pod koniec pierwszego półrocza 2008 roku.

Udostępnij: Wyniki Grupy TP za pierwsze półrocze 2009

Informacje prasowe

Wyniki Grupy TP za pierwszy kwartał 2009 roku

28 kwietnia 2009

Wyniki Grupy TP za pierwszy kwartał 2009 roku

Na wyniki Grupy TP w pierwszym kwartale 2009 negatywnie wpłynęły skutki decyzji regulacyjnych (dwukrotna obniżka stawek MTR) oraz zmienność kursów walut. Ponadto, gwałtownie wyhamował wzrost całego rynku telekomunikacyjnego. W tych trudnych warunkach biznesowych, pomimo dwucyfrowego wzrostu sprzedaży szerokopasmowego dostępu do Internetu, przychody Grupy TP zmniejszyły się o 4,7%.  Grupa TP utrzymuje jednak silną pozycję finansową oraz płynność i podtrzymuje całoroczny cel minimum 3 mld zł wolnych przypływów pieniężnych netto.

 Wyniki pierwszego kwartału Grupy TP, chociaż nie są satysfakcjonujące, zawierają w sobie parę wartych odnotowania osiągnięć, które pomimo że pozostają w cieniu nieustającego wpływu decyzji regulatora oraz ciągłej zmienności kursów walut, są jednak wyrazem naszych starań o wynik Grupy.Pozwolę sobie wymienić tylko parę z nich: nasze strategiczne podejście do budowania wartości daje rezultaty w postaci wzrostu liczby klientów szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu oraz abonamentowych klientów telefonii komórkowej, pomimo silnej konkurencji na tych rynkach. Dzięki konsekwentnej ofercie cenowej oraz inicjatywom zwiększającym lojalność klientów, takim jak wdrożenie innowacyjnej usługi TV, pozostajemy liderem na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu – najbardziej dynamicznym segmencie całego rynku telekomunikacyjnego. – powiedział Maciej Witucki, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej. – Dziś, gdy Polska doświadcza skutków spowolnienia gospodarczego, przyspieszamy oszczędności w kosztach operacyjnych oraz w nakładach inwestycyjnych. Jesteśmy zdeterminowani do skompensowania tymi działaniami niekorzystnych czynników wpływających na Grupę w roku 2009. Solidne wolne przepływy pieniężne netto wygenerowane w pierwszym kwartale 2009 są dobrym prognostykiem do osiągnięcia całorocznego celu na poziomie co najmniej 3 mld zł, natomiast planowane uruchomienie programu emisji średnioterminowych obligacji na rynku europejskim, o wartości do 1,5 mld Euro, powinno zapewnić nam dodatkowe zasoby do wypełnienia naszej strategii w nadchodzących latach przy optymalnych warunkach finansowych. – dodał.

Kluczowe dane finansowe

 • Przychody Grupy TP zmniejszyły się o 4,7% w wyniku dwóch obniżek stawek MTR oraz dalszego spadku przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej (o 6,5%), częściowo skompensowanego przez dalszy wzrost sprzedaży szerokopasmowego dostępu do internetu (o 12,4%).
 • Liczba klientów dostępu szerokopasmowego[1] wzrosła o 11%, do czego przyczynił się ponad czterokrotny wzrost liczby abonentów usług telewizyjnych.
 • Liczba klientów telefonii komórkowej postpaid wzrosła o 11,2%, zmniejszyła się natomiast liczba klientów pre-paid (w związku z zakończeniem racjonalizacji bazy klientów).
 • W związku ze spadkiem przychodów oraz niekorzystnymi kursami walutowymi, marża EBITDA  obniżyła się o 6 punktów procentowych.
 • Grupa TP znacząco wzmocniła wolne przepływy pieniężne netto do poziomu 12,2% przychodów, w porównaniu do pierwszego kwartału 2008, w którym miały miejsce wysokie jednorazowe płatności z tytułu nakładów inwestycyjnych.
 • Utrzymaliśmy silną pozycję finansową i płynność: wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA utrzymał się na poziomie 0,7, a dostępne środki pieniężne i niezrealizowane linie kredytowe wyniosły łącznie 4,9 mld zł.
 • Grupa TP podtrzymuje cel minimum 3 mld zł wolnych przypływów pieniężnych netto.
Kluczowe wskaźniki

Kwartał do dnia 31 marca

 

(w mln zł), MSSF

2009

2008[2]

Zmiana

Przychody            4.312            4.526

-4,7%

Segment telefonii stacjonarnej            2.582            2.628

-1,8%

Segment telefonii komórkowej            1.998            2.093

-4,5%

EBITDA            1.657            2.009

-17,4%

EBITDA (jako % przychodów)           38,4%           44,4%

-6 pp

Zysk netto przypisany do akcjonariuszy TP SA

328

684

-51,9%

Wolne przepływy pieniężne netto

526

-327

n/d

Zadłużenie netto

4.838

5.404

-522 mln

Omówienie wyników finansowych za pierwszy kwartał 2009 roku

(Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie porównania z 1 kw. 2008 roku zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do wyników finansowych pro-forma2)

Spadek przychodów w pierwszym kwartale o 4,7%, pomimo silnego wzrostu usług dostępu szerokopasmowego

Według wewnętrznych szacunków Grupy TP, wzrost wartości rynku telekomunikacyjnego w pierwszym kwartale 2009 gwałtownie zwolnił do 1,2%, z poziomu 8,5% rok wcześniej i 6,0% w czwartym kwartale ubiegłego roku. Tak nagłe spowolnienie wzrostu można w znacznym stopniu wyjaśnić skumulowanym wpływem dwóch obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (ang. Mobile Termination Rates – MTR), wprowadzonych w maju 2008 roku i w marcu bieżącego roku. Obniżki stawek, w połączeniu z rosnącą konkurencją cenową ze strony czwartego operatora infrastrukturalnego, spowodowały spadek wzrostu w segmencie telefonii komórkowej do 0,9% (w porównaniu ze wzrostem o 13,3% w pierwszym kwartale 2008 roku).

W takim otoczeniu biznesowym przychody całej Grupy TP zmniejszyły się o -4,7%. Chociaż w segmencie telefonii stacjonarnej, (dzięki utrzymaniu dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów z szerokopasmowego dostępu do internetu), spadek przychodów rok do roku udało się ograniczyć z ‑4,3% do -1,8%, to przychody z usług telefonii komórkowej zmniejszyły się o -4,5% (w porównaniu ze wzrostem o 12,6% w pierwszym kwartale 2008).

Marża EBITDA wyniosła 38,4%, głównie w wyniku spadku przychodów ze sprzedaży i dalszej deprecjacji złotego

Marża EBITDA Grupy TP zmniejszyła się o 6 punktów procentowych, do poziomu 38,4%, z powodu zmniejszenia się przychodów i niekorzystnego wpływu walut na koszty operacyjne.

Prawie połowa wzrostu wydatków (o 138 mln zł, rok do roku), jest spowodowana 26%-wym wzrostem kursu Euro w tym samym okresie. Spowodowało to wzrost o ok. 70 mln zł kosztów wyrażonych w Euro, takich jak zakup telefonów komórkowych, utrzymanie sieci i systemów informatycznych oraz opłaty za zakańczanie połączeń międzynarodowych i roaming.

Dodatkowo, koszty najmu nieruchomości w Warszawie wraz ze wzrostem cen energii, spowodowały wzrost kosztów użytkowania o 40 mln zł.

Warto podkreślić, że po wyłączeniu ujemnych różnic kursowych, oszczędności wynikające z obniżek MTR w kosztach połączeń międzyoperatorskich, zostały skompensowane przez wzrost kosztów spowodowany zwiększeniem się międzynarodowego ruchu przychodzącego i tranzytowego zakańczanego w innych sieciach.

Wpływ ujemnych różnic kursowych na zysk netto

Zysk netto Grupy TP przypisany akcjonariuszom TP S.A. (328 mln zł), obniżył się o 52% głównie w skutek spadku EBITDA. Koszty finansowe wzrosły o 82 mln zł (w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008), co spowodowane było głównie stratami z tytułu różnic kursowych (64 mln zł), wynikającymi z aktualizacji wyceny części zadłużenia wyrażonego w Euro, które w pierwszych tygodniach kwartału nie były w pełni objęte zabezpieczeniami. Wzrost kosztów finansowych został częściowo skompensowany przez spadek podatku dochodowego o 59 mln zł.

Zysk na jedną akcję zmniejszył się do poziomu 0,25 zł (w pierwszym kwartale 2008 było to 0,50 zł). Wpływ na to miał zakończony w 2008 roku program skupu akcji własnych, który doprowadził do zmniejszenia średniej liczby akcji do 1,336 mln (-2,4%).

Znacząca poprawa przepływów pieniężnych netto i powrót do regularnego poziomu

Generując 526 mln zł wolnych przepływów pieniężnych netto (odpowiada to 12,2% przychodów ze sprzedaży), Grupa TP osiągnęła bardzo dużą poprawę rok do roku (‑327 mln zł w pierwszym kwartale 2008, ujemna wartość wynikała ze spłat zobowiązań w związku z przyspieszeniem inwestycji pod koniec 2007). Niższy poziom EBITDA, spowodowany przez niższe przychody i niekorzystne kursy walut, został na poziomie przepływów pieniężnych w widocznym stopniu skompensowany przez wynik na transakcjach zabezpieczających. W efekcie tego, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i zmianami w kapitale obrotowym osiągnęły poziom bliski 40% przychodów.

Dzięki wysokim wolnym przepływom pieniężnym netto, ponownie spadło zadłużenie netto, (po uwzględnieniu zabezpieczeń) do 4,8 mld zł, a wskaźnik zadłużenia netto zmniejszył się o 2 punkty procentowe w porównaniu ze stanem na koniec 2008. Płynność Grupy TP na koniec kwartału, z uwzględnieniem dostępnych i nie wykorzystywanych linii kredytowych, wyniosła 4,9 mld zł.

Telefonia stacjonarna

 • Dalsze spowolnienie spadku przychodów (-1,8%)
 • Utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów (12,4%) z usług szerokopasmowego dostępu do internetu
  • Wzrost ARPU szerokopasmowego dostępu do internetu o 5,8% (rok do roku)
  • Wzrost liczby łączy szerokopasmowych o 11%
  • Czterokrotny wzrost liczby abonentów usług TV
 • Spadek marży EBITDA o 3,1 punktów procentowych
  • Koszty międzynarodowego ruchu tranzytowego oraz utrzymania sieci i systemów IT wzrosły wskutek wpływu kursów walutowych
  • Wzrost kosztów użytkowania nieruchomości, głównie w efekcie najmu powierzchni w Warszawie
  • Dalszy rozwój oferty programowej dla usług TV

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

Kwartał do dnia 31 marca 2009

Zmiana
rok do roku

Przychody (w mln zł)               2.582

-1,8%

     Przychody z usług dostępu szerokopasmowego                  391

+12,4%

Liczba łączy telefonii stacjonarnej (w tys.)               8.750

-6,1%

Liczba łączy szerokopasmowych (w tys.)               2.505

+11,0%

Liczba klientów usług TV (w tys.)                  198

× 4

Marża EBITDA              42,4%

-3,1 pp

Telefonia komórkowa

 • Spadek przychodów (o 4,5%), z powodu:
  • Spadku przychodów z usług hurtowych o 12,2%, z powodu obniżek stawek MTR
  • Spadku wskaźnika ARPU w usługach detalicznych o 3,7% (pomimo wzrostu AUPU o 23,8%), w wyniku świątecznych promocji z darmowymi połączeniami oraz stopniowej migracji klientów abonamentowych do nowych planów taryfowych
 • Dalszy wzrost liczby klientów abonamentowych (o 11,2%) oraz ich udziału w ogólnej liczbie klientów do 46,1%
  • Dalszy wzrost liczby klientów dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 40,5%)
 • Spadek marży EBITDA z usług segmentu telefonii komórkowej w wyniku spadku przychodów oraz wzrostu kosztów spowodowanego zmianą kursów walutowych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa

Kwartał do dnia
31 marca 2009

Zmiana
rok do roku

Przychody (w mln zł)               1.998

-4,5%

Łączna liczba klientów (w tys.)             13.681

-2,3%

Liczba klientów postpaid (w tys.)               6.310

+11,2%

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)                  368

+40,5%

Marża EBITDA              28,2%

-10,6 pp

Podsumowanie

Wyniki Grupy TP w pierwszym kwartale 2009 były głównie pod wpływem skutków decyzji regulacyjnych i niekorzystnych zmiany relacji złotówki do Euro. Są także skutkiem rosnącej konkurencji. Tym razem negatywny wpływ tych czynników nie został w pełni skompensowany przez wzrost liczby klientów oraz wzrost wykorzystania usług. Jednak dalszy wzrost liczby klientów abonamentowych, wzrost liczby użytkowników mobilnego dostępu do internetu oraz rozwój szerokopasmowego dostępu stacjonarnego wraz ofertą TV powinny zostać docenione jako podstawa naszej pozycji konkurencyjnej, która zapewni odpowiedni zwrot gdy rynek w Polsce powróci na ścieżkę wzrostu.

Pomimo tego, Grupa TP rozpoczęła wdrożenie programu oszczędnościowego, mającego na celu dalsze zabezpieczenie realizacji celu w postaci wygenerowania minimum 3 mld zł wolnych przepływów pieniężnych netto w bieżącym roku. Źródłami oszczędności będą:

 • Optymalizacja kosztów stałych, szczególnie w obszarach infrastruktury oraz funkcji wsparcia.
 • Renegocjacje cen wpływających na poziom kosztów zmiennych.
 • Dalsza rewizja projektów inwestycyjnych, głównie z perspektywy optymalizacji ich rozmiaru i harmonogramu w stosunku do potrzeb w zakresie dostarczania pojemności i pokrycia infrastrukturą oraz nowych produktów.

Grupa TP utrzymuje rozważne podejście finansowe, które zapewnia silną strukturę bilansu przewidując jednocześnie przyszłe potrzeby finansowe.

Podtrzymujemy nasz cel w zakresie generowania gotówki w roku 2009. Na bazie silnych fundamentów Grupy wdrażamy program oszczędnościowy, który w krótkiej perspektywie pomoże nam przezwyciężyć negatywne czynniki rynkowe, a także wzmocni naszą pozycję gdy rynek ponownie znajdzie się w fazie wzrostu. Możliwości finansowe Grupy TP są solidne, przy płynności na poziomie 4,9 mld zł, kredytach w pełni zabezpieczonych przed wahaniami kursów, a największe agencje ratingowe po raz kolejny podtrzymały naszą wysoką ocenę. Obserwując obecne turbulencje na rynkach finansowych oraz rynku kredytów bankowych, podjęliśmy jednak decyzję o uruchomieniu programu emisji średnioterminowych obligacji na rynek europejski w celu zabezpieczenia z wyprzedzeniem przyszłych potrzeb finansowych. Program ten pozwoli nam lepiej zbilansować strukturę zadłużenia Grupy i wydłużyć jego zapadalność. Łączna kwota emisji w ramach programu wynosi maksymalnie 1,5 mld Euro i tak szybko, jak tylko ukończymy prospekt emisyjny, poinformujemy rynek o szczegółach i warunkach programu. – powiedział Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów, stwierdził:

Pełną informację prasową o wynikach Grupy TP w pierwszym kwartale 2009 roku można pobrać ze strony internetowej www.tp-ir.pl


[1]  Wraz z usługami hurtowej sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (BSA).

[2]   Po wyłączeniu z wyników pierwszego kwartału spółki zależnej Ditel (wydającej książki telefoniczne), która została sprzedana pod koniec pierwszego półrocza 2008 roku. Wszystkie porównania w niniejszym dokumencie są dokonywane w odniesieniu do takich wyników pro forma.

 

Udostępnij: Wyniki Grupy TP za pierwszy kwartał 2009 roku

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej