Informacje prasowe

Stanowisko Telekomunikacji Polskiej w sprawie DPTG

17 września 2010

Stanowisko Telekomunikacji Polskiej w sprawie DPTG

W sporze między Telekomunikacją Polską a DPTG, który dotyczył wynagrodzenia tej spółki w związku z zawartą 19 lat temu umową na budowę systemu światłowodowego Linia Północ-Południe (NSL), austriacki sąd arbitrażowy orzekł, iż Telekomunikacja Polska ma zapłacić duńskiej spółce 1,568 mld zł z tytułu zaległych płatności oraz odsetek za opóźnienie. Zespół orzekający wyznaczył dwutygodniowy termin płatności, który mija 17 września 2010 r.

Telekomunikacja Polska, reprezentujące ją kancelarie prawne oraz niezależni eksperci z renomowanej angielskiej firmy konsultingowej uważają, że wysokość zasądzonej kwoty wielokrotnie przewyższa  rzeczywistą wartość przedmiotu sporu z DPTG i tym samym, podobnie jak wiele elementów uzasadnienia wyroku, narusza podstawowe zasady porządku prawnego w Polsce. Oznacza to, że Telekomunikacja Polska, działając w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy nie może dokonać płatności na rzecz DPTG w terminie 14 dni oznaczonym w orzeczeniu nie wyczerpawszy najpierw wszystkich dostępnych środków prawnych.

W wypadku wystąpienia przez DPTG o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wiedeńskiego sądu arbitrażowego w Polsce, Telekomunikacja Polska wniesie o odmowę stwierdzenia jego wykonalności. Telekomunikacja Polska będzie miała możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniach przed sądem okręgowym, sądem apelacyjnym oraz przed Sądem Najwyższym. Czas trwania wszystkich tych postępowań  zależeć będzie od orzeczeń sądów poszczególnych instancji oraz wyznaczanych przez nie terminów.

Telekomunikacja Polska ma możliwość wykorzystania trzyinstancyjnej drogi sądowej w Austrii. Do 3 grudnia 2010 r. Telekomunikacja Polska ma czas na odwołanie się od orzeczenia arbitrażowego do sądu pierwszej instancji poprzez wniesienie skargi o jego uchylenie. Telekomunikacja Polska rozważa także użycie innych środków prawnych.

Przypomnijmy, że na mocy umowy podpisanej w kwietniu 1991 roku pomiędzy przedsiębiorstwami Poczta Polska Telegraf i Telefon oraz PHZ Elektrim a DPTG został wybudowany system światłowodowy. Strony oceniły wartość dostaw DPTG niepokrytych płatnościami strony polskiej w trakcie realizacji projektu na około 17 mln euro. Do roku 2006 strona duńska otrzymała od Telekomunikacji Polskiej ponad 84 mln euro. Po 19 latach od zawarcia umowy Telekomunikacja Polska została zobowiązana przez sąd arbitrażowy w Wiedniu do wypłaty stronie duńskiej kwoty wielokrotnie przekraczającej wartość zrealizowanej dostawy.

 

 

In the dispute between Telekomunikacja Polska and DPTG concerning the remuneration due to the latter company in relation to a contract for
building the North-South Line (NSL) fibre-optic system concluded 19 years ago, the Austrian arbitral tribunal ruled that Telekomunikacja Polska should pay the Danish company PLN 1.568 billion for overdue payments with interest. The panel of arbitrators set the payment deadline for 14 days, to expire on September 17, 2010.

Telekomunikacja Polska, its legal representatives and independent experts of a reputed British consultancy all believe that the amount granted in the award is many times higher that the actual value of the matter of litigation. Therefore, as the amount and other elements of the award
justification are in violation of the basic rules of the Polish legal system, Telekomunikacja Polska, acting in its shareholders’ best interests,
cannot transfer the payment to DPTG within the 14-day deadline set in the award without prior resorting to all legal measures at its disposal.

Should DPTG motion for the enforceability of the Vienna tribunal’s award to be ascertained in Poland, Telekomunikacja Polska will oppose.
Telekomunikacja Polska will have the right to plead its cause in a regional court, court of appeal, and before the Supreme Court. The timeline of such proceedings would depend on the rulings of the courts in each instance and the hearing dates they would set.

Moreover, Telekomunikacja Polska can resort to the three-instance court procedure in Austria. Until December 3, Telekomunikacja Polska has the right to appeal from the arbitral tribunal’s award to a court of first instance, motioning for the award to be overruled. Finally, Telekomunikacja Polska is considering other available legal measures.

In line with the contract, signed in April 1991 by Poczta Polska Telegraf i Telefon and PHZ Elektrim with DPTG, a fibre-optic system was built. The
parties valued DPTG’s supplies remaining to be paid after the execution of the project at ca. EUR 17 million. By 2006, the Danish party had already
received from Telekomunikacja Polska over EUR 84 million. 19 years having passed from the conclusion of the contract, the Vienna arbitral tribunal’s award committed Telekomunikacja Polska to pay DPTG an amount many times above the value of the actual delivery.

Udostępnij: Stanowisko Telekomunikacji Polskiej w sprawie DPTG

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej