Informacje prasowe

Fundacja Orange „Dobroczyńcą Roku”

19 maja 2009

Fundacja Orange „Dobroczyńcą Roku”

Fundacja Orange (do niedawna Fundacja Grupy TP) otrzymała tytuł „Dobroczyńcy Roku 2008″ w kategorii „Edukacja”, w konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii. Fundacja Orange została zgłoszona do konkursu przez Fundację Synapsis za działania na rzecz dzieci z autyzmem. Ostatecznie o przyznaniu nagrody zdecydowali w głosowaniu internauci. Fundację uznano za organizację najbardziej zaangażowaną i działającą w sposób najbardziej odpowiedzialny.

To już czwarte wyróżnienie w tym konkursie dla Grupy TP.

Fundacja Orange stara się przeciwdziałać różnym rodzajom wykluczenia społecznego, w szczególności zwracając uwagę na problemy dotyczące komunikacji dzieci z ich z bliskimi i całym otoczeniem społecznym. Autyzm jest również związany z trudnościami w komunikacji z otoczeniem. „Wiemy, że odpowiednio wczesne zdiagnozowanie pozwala na szybkie podjęcie terapii. To bardzo ważne, bo w konsekwencji może być szansą, dla osób z takim problemem, na kształcenie się w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, a w dorosłym życiu dać im możliwość podjęcia pracy zawodowej.” – powiedziała Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, odbierając nagrodę.

Zaangażowanie Grupy TP w działania na rzecz autyzmu i współpraca z Fundacją Synapsis trwają  już kilka lat.

Od pierwszej połowy lat 90. Telekomunikacja Polska była jednym z naszych czołowych darczyńców, a Fundacja Grupy TP przejęła tę działalność. Największym problemem osób z autyzmem są kłopoty z komunikacją i w tym sensie wsparcie Fundacji Grupy TP ma wymiar symboliczny i wiąże nas w szczególny sposób – napisał w uzasadnieniu wniosku Michał Wroniszewski, Prezes Fundacji SYNAPSIS.

Dzięki współpracy obu Fundacji powstało min. przedszkole dla dzieci z problemem autyzmu, możliwa była rehabilitacja wielu dzieci. Współpraca trwa nadal – W tym roku po raz trzeci odbył się organizowany rajd na rzecz osób z autyzmem pt.:”Masa na autyzm”.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” jest organizowany od 12 lat i jest największą inicjatywą promującą dobroczynność i społeczne zaangażowanie firm w Polsce. Nagrody przyznawane są w 7 kategoriach. Kapituła Konkursowa, złożona z przedstawicieli środowiska biznesu i organizacji pozarządowych, decyduje o wyborze laureatów w kategoriach „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy” oraz „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy”. Natomiast w 5 kategoriach tematycznych („Ekologia”, „Edukacja”, „Kultura i sztuka”, „Zdrowie”, „Pomoc społeczna”), kapituła wybiera po trzech półfinalistów, których kandydatury są poddane pod głosowanie publiczności.

To już czwarte wyróżnienie w tym konkursie dla Grupy TP. W 2004 Telekomunikacja Polska otrzymała ten tytuł w kategorii „strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”. W roku 1998, TP nagrodzono za działania na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i  Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, zaś w 2000 r. za pomoc dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”.

 

* * * *

Fundacja Orange stworzona w roku 2005 przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (operatora sieci Orange) pod nazwą Fundacja Grupy TP aktywnie uczestniczy w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Fundacja Orange dąży do tego aby wprowadzać pozytywne zmiany w życie jej beneficjentów. We wszystkie działania Fundacji angażują się wolontariusze Grupy TP. Głównymi Programami Fundacji Orange są: „Dźwięki Marzeń”, „Edukacja z Internetem”, „Szkoła bez przemocy”, „Telefon do Mamy”.

Udostępnij: Fundacja Orange „Dobroczyńcą Roku”

Informacje prasowe

Fundacja Grupy TP staje się Fundacją Orange i wprowadza innowacyjny program grantowy

12 maja 2009

Fundacja Grupy TP staje się Fundacją Orange i wprowadza innowacyjny program grantowy

Fundacja Grupy TP rozpoczyna swoją działalność pod nazwą Fundacja Orange i uruchamia nowy program grantowy „Akademia Orange”. Ma on umożliwić dzieciom i młodzieży, zwłaszcza narażonej na wykluczenie społeczne, osobisty i twórczy dialog z kulturą. W ramach programu, wspierane będą m.in. multimedialne projekty przybliżające kulturę dzieciom i młodzieży, nowatorskie projekty kulturalno – animacyjne czy szkolenia dla pedagogów i animatorów kultury, promujące nowoczesną edukację.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu, zwłaszcza teraz, w trudniejszej sytuacji gospodarczej, nabiera szczególnego znaczenia. Poprzez wejście fundacji do globalnej rodziny Orange, zyskujemy nowe możliwości – wsparcie i doświadczenie innych krajów. Wiele też wnosimy – nasze programy społeczne i edukacyjne przynoszą wymierne efekty i są podawane jako przykłady dobrych praktyk. Będziemy je kontynuować, a także szukać nowych pól aktywności, czego dowodem jest Akademia Orange – powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Fundacja Orange, przez ponad trzy lata swojej działalności pod nazwą Fundacja Grupy TP aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Jako Fundacja Orange dalej będziemy dążyć do tego, aby wprowadzać pozytywne zmiany w życie naszych beneficjentów. Otwarcie nowego rozdziału w historii Fundacji to znakomity moment by podziękować tym wszystkim, którzy przez te trzy lata byli z nami: naszym partnerom, honorowym patronom i wolontariuszom Grupy TP oraz zachęcić ich do dalszego współdziałania – powiedziała Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange.

Ogólnopolski program grantowy „Akademia Orange” ma promować innowacyjne i kreatywne działania innych organizacji pozarządowych, teatrów, bibliotek, muzeów, etc. chcących nowoczesnymi metodami wspierać uczestnictwo w kulturze osób wykluczonych – ze względu na niepełnosprawność, miejsce zamieszkania czy sytuację materialną.

Granty w wysokości do 50 tys. złotych będą przyznawane przez komisję konkursową, w której pracach wezmą udział uznane autorytety świata kultury, sztuki i nowych technologii. Pierwsza edycja programu planowana jest na wrzesień tego roku.

Jak pokazują wyniki sondy przeprowadzonej na portalu Wirtualna Polska, jedną z ważnych barier uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jest utrudniony dostęp do instytucji kulturalnych. Ponad połowa ankietowanych internautów uważa, że Internet nie jest wystarczająco wykorzystywany przez instytucje takie jak muzea, domy kultury czy teatry, a aż 94% jest zdania, że Internet może pomóc w upowszechnieniu dostępu do kultury dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.*

Z kolei wszyscy uczestnicy badań jakościowych, które na zlecenie Fundacji przeprowadziła firma badawcza PBS DGA, wyrażali niezadowolenie z tego, co szkoła oferuje uczniom w dziedzinie kultury. W opinii uczestników badania kultura i Internet coraz mocniej się wzajemnie przenikają na wielu płaszczyznach. **

W maju 2009 Fundacja Grupy TP przekształciła się w Fundację Orange. Tym samym Polska dołącza do tych krajów, w których działania pro-publico bono są realizowane pod marką Orange – tak jest m.in. we Francji, Hiszpanii, Rumunii czy Słowacji. Fundacja Orange w Polsce zachowa swój lokalny charakter i będzie realizować wszystkie dotychczasowe programy, takie jak Telefon do Mamy, Edukacja z Internetem TP, Dźwięki Marzeń czy Szkoła bez Przemocy. W każdym z krajów, w którym działają Fundacje Orange, działania są dostosowane do lokalnych potrzeb i problemów społecznych, chociaż łączą je wspólne obszary zaangażowania: edukacja, zdrowie i pomoc osobom niepełnosprawnym, kultura i sztuka.

Zmiana otwiera przed polską Fundacją możliwości bardziej intensywnej wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów z siostrzanymi fundacjami Grupy FT -Orange. Francuska Fundacja Orange przekazała właśnie 20 tys. euro na pomoc osobom chorym na autyzm w Polsce. Fundacja Grupy TP już od trzech lat wspiera Społeczny Rajd Rowerowy na rzecz Osób z Autyzmem „Masa na autyzm” – również w tym roku, już jako Fundacja Orange, przekaże na ten cel 3,5 zł za każdy przejechany kilometr przez każdego z uczestników rajdu.

 

* Źródło: WP, kwiecień / maj 2009, N=1329

** Źródło: Badania jakościowe przeprowadzone przez PBS DGA na zlecenie Fundacji Orange – maj 2009

Udostępnij: Fundacja Grupy TP staje się Fundacją Orange i wprowadza innowacyjny program grantowy

Informacje prasowe

Grupa TP wyróżniona za wspieranie wolontariatu

11 lutego 2009

Grupa TP wyróżniona za wspieranie wolontariatu

Podczas Gali Wolontariatu, 9 lutego, Grupa TP została nagrodzona za szczególne wspieranie wolontariatu. Indywidualne nagrody otrzymało też dwóch pracowników Telekomunikacji Polskiej. 

– Kryzys ekonomiczny nie zwalnia nas z odpowiedzialności społecznej, a nawet więcej – zobowiązuje nas do jeszcze większych wysiłków i pracy. Dla mnie wolontariat pracowniczy nie jest kosztem, ale przede wszystkim zyskiem – dla firmy, jej pracowników, dla społeczności – podkreśla Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP.

– To wielka radość, że wśród nas – ludzi biznesu – jest tak wielu wolontariuszy, którzy dzielą się swoją wiedzą, czasem i serecem z  innymi – powiedziała Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Grupy TP, gratulując podczas Gali wszystkim nagrodzonym.

Jak co roku, podczas Gali wolontariatu wyróżniono również najaktywniejszych „wolontariuszy biznesu”, którzy otrzymali tytuł „wolontariusza miesiąca” – wśród nich Joannę Bruździak i Ewę Florko – Kołecką z TP.

Wolontariat pracowniczy rozwija się w TP od 2003 roku. Obecnie prowadzi go Fundacja Grupy TP pod hasłem  „W trosce o innych”. Wolontariusze wspierają swoją pracą przede wszystkim programy społeczne i edukacyjne realizowane przez Fundację, takie jak „Telefon do Mamy” czy „Edukacja z internetem TP” a także dzięki grantom od Fundacji mogą realizować własne projekty. Tylko w ubiegłym roku w  TP i Orange działało 1000 wolontariuszy, którzy m.in. prowadzili lekcje na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie, organizowali czas wolny dzieciom w szpitalach albo realizowali lokane projekty według własnego pomysłu.

TP jako jedna z pierwszych firm została „Partnerem Centrum Wolontariatu”, pomagając w tworzeniu i realizowaniu programu „Wolontariat Biznesu”. Firma udostępnia też bezpłatnie infolinię oraz wspiera budowę portalu internetowego dla wolontariatu.

* * * *

Organizatorem Gali Wolontariatu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Gala jest ukoronowaniem konkursu „Barwy wolontariatu”, którego celem jest promowanie idei wolontariatu i nagradzanie najbardziej aktywnych wolontariuszy.  Honorowy Patronat nad Galą Wolontariatu od roku 2007 obejmuje Prezydent RP Lech Kaczyński.

Udostępnij: Grupa TP wyróżniona za wspieranie wolontariatu

Informacje prasowe

Fundacja Grupy TP głównym partnerem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

9 lutego 2009

Fundacja Grupy TP głównym partnerem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu –  10 lutego –  w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa najmłodszych internautów. W mediach rozpoczyna się kampania w mediach poświęcona problemowi cyberprzemocy, a w całym kraju organizowane są lokalne inicjatywy związane z bezpieczeństwem dzieci online.  Dzień Bezpiecznego Internetu w Polsce organizują Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK, realizatorzy unijnego projektu Saferinternet.pl, we współpracy z Fundacją Grupy TP

Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku w ramach programu „Safer Internet”, ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  Międzynarodowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu patronatem objęła Viviane Reding, Komisarz ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego. Złotym Partnerem międzynarodowych obchodów jest UPC/Liberty Global.

Od początku swego istnienia Fundacja Grupy TP, propagując Internet jako narzędzie edukacji, zwraca uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z Sieci. Dlatego cieszymy się, że już po raz czwarty możemy wesprzeć organizację Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce. Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym działaniom zasady bezpiecznego Internetu będą znane wszystkim użytkownikom Sieci. – mówi Jadwiga Czartoryska, Prezes Zarządu Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej.

W tym roku obchody DBI koncentrujemy na problemie przemocy rówieśniczej w Sieci. Profilaktyka cyberprzemocy oraz promocja oferty pomocowej Helpline.org.pl (0 800 100 100) są przedmiotem oferty edukacyjnej, którą udostępniamy organizatorom lokalnych obchodów DBI na stronie www.dzieckowsieci.pl, oraz kampanii medialnej, która w Dniu Bezpiecznego Internetu rusza w kilku stacjach telewizyjnych, m.in. w TVP oraz TVN – mówi Łukasz Wojtasik, koordynator Akademii Bezpiecznego Internetu Fundacji Dzieci Niczyje.

Hasło tegorocznych obchodów DBI i związanej z nimi kampanii w mediach „Baw się w Internecie – BEZPIECZNIE” ma podkreślić pozytywny charakter Internetu, jego walory edukacyjne, rozrywkowe, ale jednocześnie przypominać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, świadomość zagrożeń i dbałość w Sieci o dobro zarówno własne, jak i innych internautów – mówi Anna Rywczyńska, koordynator projektu „Saferinternet.pl” w NASK.

Jak co roku, organizatorzy DBI w Polsce zachęcają szkoły oraz inne instytucje i organizacje do podejmowania działań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w Sieci. Inicjatywy rejestrować można w serwisie www.dbi.pl do końca lutego 2009 roku. Wśród ich organizatorów rozlosowane zostaną liczne nagrody. Pięć najciekawszych inicjatyw zostanie nagrodzonych tablicami interaktywnymi i projektorami ufundowanymi przez Fundację Grupy TP.

W ramach międzynarodowych obchodów DBI Insafe (europejska sieć organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa w Internecie) zorganizował międzynarodowy quiz, w którym uczestniczyło ponad 6000 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. Młodzi internauci odpowiadali na szereg pytań dotyczących przede wszystkim zasad bezpieczeństwa internetowego, ale również wiedzy ogólnej o Europie, jej kulturze i historii. Prawie połowa uczestników pochodziła z Polski. Konkursy dla dzieci odbywają się również w ramach portalu edukacyjnego www.sieciaki.pl.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zostały objęte honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wicepremiera Grzegorza Schetynę, Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Annę Streżyńską oraz Polski Komitet ds. UNESCO. Głównym Partnerem DBI 2009 jest Fundacja Grupy TP.

Do ubiegłorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu przyłączyło się 120 organizacji z 56 krajów; w tym roku spodziewamy się jeszcze większej liczby uczestniczących państw. W ramach międzynarodowych obchodów DBI 10 lutego pod adresem www.sidfair.org otwarta zostanie wirtualna wystawa multimedialnych materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w Internecie, wypracowanych przez organizacje z różnych krajów. Znajdą się tam także materiały edukacyjne powstałe w ramach projektu Saferinternet.pl. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tej wirtualnej ekspozycji do 24 lutego. – relacjonuje Agnieszka Wrzesień, koordynator projektu „Saferinternet.pl” z Fundacji Dzieci Niczyje.

DBI w Europie: www.saferinternet.org

DBI w Polsce: www.dbi.pl

DBI 2009 w Polsce:

Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, NASK, Główny Partner: Fundacja Grupy TP

Partnerzy: Głos Nauczycielski, Polska Presse, Media Regionalne, Warexpo, UPC, ArcaVir, Technland, Magazyn Odlotowe Agentki, Wychowawca, Meritum, Gemius S.A., Komputer Świat, Magazyn „Świat Przygód Hugo”, Perspektywy.pl, Nasza Klasa, Kaspersky Lab Polska, o2.pl.

Udostępnij: Fundacja Grupy TP głównym partnerem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

Informacje prasowe

400 tysięcy złotych dla szkolnych projektów w programie grantowym Fundacji Grupy TP

14 stycznia 2009

400 tysięcy złotych dla szkolnych projektów w programie grantowym Fundacji Grupy TP

Do 78 szkół z całej Polski trafiły dziś granty od Fundacji Grupy TP o łącznej wartości  400 tys. złotych. Pieniądze pomogą im zrealizować projekty, których celem jest współdziałanie z lokalną społecznością i przeciwdziałanie przemocy.  80 zwycięskich projektów wybrano spośród prawie tysiąca nadesłanych prac. Program grantowy jest częścią programu Szkoła bez przemocy, którego współorganizatorem jest Fundacja Grupy TP.  

Celem programu grantowego jest aktywizacja społeczności szkolnych do przygotowania projektów działań zmniejszających poziom agresji i przemocy w szkołach. Zgodnie z mottem III edycji Programu: „Szkoła dla społeczności – społeczność dla szkoły”organizatorzy zachęcali szkoły biorące udział w programie grantowym do współpracy i działania na rzecz lokalnego środowiska oraz do podejmowania wspólnych inicjatyw przeciwko przemocy i agresji.

 – W tegorocznej edycji programu grantowego wyraźnie widać, że szkoły chcą wyjść poza swoje mury i angażować się w życie społeczności lokalnej. O tym świadczy chociażby liczba i różnorodność zaproponowanych działań adresowanych właśnie do lokalnego środowiska: domów dziecka, osób niepełnosprawnych i starszych, dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin. W porównaniu do lat ubiegłych zdecydowanie więcej jest także projektów, których autorami są rodzice i dzieci. To wspaniale, że rodzice chcą uczestniczyć w szkolnych inicjatywach. Tu widzę dużą, dobrze prognozującą zmianę – podkreśliła Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Grupy TP.

Spośród prawie 1 000 nadesłanych projektów Rada Programu „Szkoła bez przemocy” wybrała 80 najlepszych, uwzględniając szczególnie te, w których zaplanowano działania społeczności szkolnej dla dobra rodzimego środowiska. –Chcemy by szkoły stały się ośrodkami aktywizującymilokalne życie społeczne. Badania „Diagnoza szkolna 2008″ pokazały, że wśród uczącej się młodzieży gwałtownie spada wskaźnik zaufania społecznego oraz zaangażowania w dobrowolne inicjatywy pozaszkolne. W tym kontekście niezwykle ważne jest by szkoły mobilizowały do działań na rzecz lokalnej społeczności i kształtowały postawy obywatelskie wśród swoich uczniów  – podsumowała Jadwiga Czartoryska.

Autorami zgłaszanych projektów mogli być przedstawiciele społeczności szkolnej: nauczyciele, rodzice, uczniowie. Każda placówka, biorąca udział w III edycji Programu, mogła zgłosić maksymalnie trzy projekty, które były pisane w pięciu kategoriach: Kultura i sztuka, Tolerancja i integracja, Mój region, Wolontariat i Sport. Nadesłane projekty były oceniane następujących kryteriów: adekwatność działań do zakładanych celów, partnerstwo szkoły z podmiotami środowiska lokalnego, oryginalność pomysłu, zaangażowanie całej społeczności szkolnej w projekt oraz długofalowość działań.

Liczba nagrodzonych projektów w poszczególnych województwach

    Dolnośląskie 7 Podkarpackie 4
Kujawsko – Pomorskie 5 Podlaskie 4
Lubelskie 3 Pomorskie 3
Lubuskie 5 Śląskie 11
Łódzkie 7 Świętokrzyskie 5
Małopolskie 5 Warmińsko – mazurskie 3
Mazowieckie 4 Wielkopolskie 7
Opolskie 1 Zachodniopomorskie 6

Spośród 80 nagrodzonych projektów najwięcej – 28 zostało napisanych w kategorii Tolerancja i integracja, 19 w kategorii Kultura i sztuka, 14 w nowej kategorii Wolontariat, 11 projektów w kategorii Mój region, 8 w kategorii Sport. Najwięcej nagrodzonych projektów przygotowano w szkołach z terenu województwa śląskiego (11), z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego zostało nagrodzonych po 7 szkół, 6 z zachodniopomorskiego, 5 z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, 4 z mazowieckiego, podlaskiego i podkarpackiego, 3 z lubelskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego oraz jedna szkoła z województwa opolskiego.

W gali wręczenia nagród wzięli udział  przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Prezydenta RP oraz Organizatorzy Programu: Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej, Polskapresse oraz Media Regionalne. Nagrody wręczała Ewa Junczyk – Ziomecka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz przedstawiciele Rady Programu.

Program „Szkoła bez przemocy” jest realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

* * * *

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” zainicjowały wiosną 2006 dwie Grupy Wydawnicze: Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej. Celem Programu jest zwiększenie świadomości problemu, zmiana postaw wobec przemocy i agresji oraz dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zapobiegałyby temu zjawisku. Do trzeciej edycji Programu przyłączyło się prawie 4 500 szkół z całej Polski. Szczegółowe informacje na temat działań realizowanych w trzeciej edycji programu „Szkoła bez przemocy” na stronie: www.szkolabezprzemocy.pl

Udostępnij: 400 tysięcy złotych dla szkolnych projektów w programie grantowym Fundacji Grupy TP

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej