Zielony Operator

Wdrożyliśmy raportowanie klimatyczne

18 lutego 2022

Wdrożyliśmy raportowanie klimatyczne

Działania na rzecz środowiska to dziś nie tylko dobra wola firmy, ale konieczność. W Orange Polska włączyliśmy kwestie klimatyczne w ład korporacyjny i strategię, a także dostosowujemy procesy raportowania informacji finansowych oraz niefinansowych.

Skala konsekwencji ekonomicznych i społecznych wynikających ze zmian klimatu spowodowała, że przestały być interesujące jedynie dla naukowców. Stały się wyzwaniem dla gospodarek i firm. Gwałtowny wzrost liczby ekstremalnych zdarzeń pogodowych coraz bardziej wpływa na destabilizację biznesową. Dlatego im szybciej firmy wdrożą standardy klimatyczne oraz dostosują do nich swoje procesy, tym większe będą miały szanse na zyskanie przewagi konkurencyjnej i rozwój.

Ryzyka klimatyczne

W Orange Polska dotychczas koncentrowaliśmy się głównie na monitorowaniu naszego wpływu na środowisko i działaniach redukujących nasze emisje. Dzięki temu udało się je zmniejszyć (w zakresie 1+2, wg GHG Protocol) o 27% w porównaniu do roku 2015, o czym informujemy we właśnie opublikowanym sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2021 rok.

Jednak coraz ważniejsze staje się to, jak postępujące zmiany klimatu przełożą się na działalność firm, które muszą uwzględniać ryzyka klimatyczne w swoich strategiach biznesowych oraz systemie zarządzania ryzykami. Ujawniane przez przedsiębiorstwa informacje – zgodnie z zaleceniami sprawozdawczości w zakresie informacji związanych z klimatem TCFD (z ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures) – mają dostarczyć inwestorom i interesariuszom informacje o ryzykach związanych z oddziaływaniem firmy na klimat. Mają także pozwolić zrozumieć zagrożenia oraz szanse firmy ze strony klimatu i ich wpływ na firmę.

Zmierzyliśmy się z uzupełnieniem raportów pozafinansowych o kwestie szacowania ryzyk klimatycznych. Wyróżnia się dwa rodzaje:

  • ryzyko fizyczne, związane z oddziaływaniem ekstremalnych zdarzeń pogodowych prowadzących np. do uszkodzeń infrastruktury czy zaburzeń w łańcuchu dostaw.
  • ryzyko przejścia, wynikające z konieczności dostosowania się firmy do stopniowych zmian klimatu, w szczególności wykorzystywania rozwiązań niskoemisyjnych. Ryzyko może oznaczać konieczność dostosowania się do nowych regulacji i zmian technologicznych. Obejmuje również kwestie rynkowe wynikające ze zmian struktury popytu i podaży energii elektrycznej, surowców naturalnych, produktów i świadczonych usług.

Scenariusze wpływu zmian  klimatycznych

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy proces zidentyfikowania ryzyk,  szans i możliwego postępowania. Wzięliśmy pod uwagę cztery scenariusze klimatyczne dla Polski (pozytywny, neutralny, negatywny, bardzo negatywny) w trzech okresach: krótko- (do 2025), średnio- (do 2050) i długoterminowym (2100).

Scenariusz pozytywny realizuje Porozumienie paryskie (ograniczenie wzrostu temperatury do 2100 roku poniżej 1,5 stopni Celsjusza w stosunku do ery przedindustrialnej), a ten ekstremalny zakłada wzrost temperatury powyżej 3 stopni Celsjusza. Warianty pośrednie oznaczają wzrost temperatury do końca XXI wieku o 2-3 stopnie.

Zmiany klimatu – wywołując ekstremalne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe czy długoterminowe zmiany warunków naturalnych – mogą doprowadzić do uszkodzenia czy nawet zniszczenia elementów naszej infrastruktury, niezbędnej do naszego funkcjonowania. A to oznacza przerwy w świadczeniu usług, czy też wysokie koszty napraw. Częstotliwość i intensywność zjawisk meteorologicznych związanych ze zmianami klimatu (np. powodzie, burze, fale upałów) stale rośnie, a wraz z nimi szkody. W perspektywie średnioterminowej wzrost poziomu morza może z kolei wpływać na instalacje w pobliżu wybrzeża.

Eksperci wycenili ryzyka pod względem wartości ich wpływu i prawdopodobieństwa. Z kilkunastu zidentyfikowanych potencjalnie ryzyk jako kluczowe uznano 4 ryzyka:

  • uszkodzenia lub awarie infrastruktury,
  • problemy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii, w tym kosztów i zapotrzebowania na nią,
  • zakłócenia dostaw kluczowych materiałów i podzespołów,
  • skutki regulacyjne, polityczne i społeczno-gospodarcze zmian klimatu.

Ryzyka środowiskowe i klimatyczne, podobnie jak inne ryzyka społeczne będą podlegać raz w roku standardowemu przeglądowi ryzyk oraz są raportowane Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Więcej szczegółów przeczytacie we właśnie opublikowanym sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2021.

Udostępnij: Wdrożyliśmy raportowanie klimatyczne

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej