Informacje prasowe

Orange Insights: Czyli jak wygląda informatyzacja w małych i średnich firmach w Polsce

2 listopada 2015

Orange Insights: Czyli jak wygląda informatyzacja w małych i średnich firmach w Polsce

W ramach drugiej edycji cyklu raportów Orange Insights, Orange Polska prezentuje wyniki badań analizujących podejście małych i średnich firm do informatyzacji. Badane przedsiębiorstwa odpowiadały na pytania m.in. o trendy, zaplecze informatyczne oraz wykorzystywane zabezpieczenia IT. Kluczowe wnioski z badania to:

 • 71 proc. respondentów uważa, że poziom informatyzacji ich firm jest wysoki.
 • Według co czwartego badanego najważniejszy trend w informatyzacji to dynamiczny rozwój systemów informatycznych wspierających rozwój firmy.
 • Większość firm – 88 proc, z zabezpieczeń IT najczęściej stosuje antywirusy, a najrzadziej back up – 35 proc.
 • U ponad połowy badanych firm – 55 proc. osobą odpowiedzialną za IT jest zewnętrzny współpracownik.

Orange Insights, to druga edycja cyklu raportów przygotowanych na podstawie badań przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Najnowszy raport obejmuje wyniki badania małych i średnich firm, zatrudniających poniżej 250 pracowników. Jego tematem było postrzeganie informatyzacji w przedsiębiorstwach przez ich przedstawicieli (właścicieli, pracowników – specjalistów IT oraz współpracujących z firmami freelancerami IT). Wyniki kolejnych raportów będą udostępniane przez Orange w kolejnych miesiącach.

Znaczenie informatyzacji w sektorze SME

Większość badanych firm – 71 proc. postrzega ogólny poziom informatyzacji swojej firmy jako wysoki. Jednak respondenci pytani o najważniejsze ich zdaniem trendy w informatyzacji nie udzielają już tak zgodnych odpowiedzi.

 • Dla co czwartej firmy (25 proc. wskazań) najważniejszym trendem w informatyzacji jest dynamiczny rozwój systemów informatycznych wspierających rozwój firmy.
 • Niewiele mniej, bo 23 proc. badanych firm największe znaczenie przypisuje rozwojowi internetowych narzędzi handlowych (np. sklepom internetowym, czy zamawianiu usług przez internet).
 • Na trzeciej pozycji firmy wymieniały rozwój współpracy z zewnętrznymi specjalistami, w tym zlecanie części działań firmy na zewnątrz (18 proc.).

Zaplecze informatyczne małych i średnich firm

Badane firmy powszechnie używają komputerów – laptopów i komputerów stacjonarnych (98 proc. wskazań). Średnio posiadają około 13 komputerów. Zdecydowana większość korzysta również z telefonów stacjonarnych i komórkowych/smartfonów. Tablety używane są natomiast w co trzecim przedsiębiorstwie (36 proc.). W tym przypadku średnio na firmę przypadają 4 tablety.

Praktycznie taka sama liczba przedsiębiorstw wykorzystuje oba rodzaje telefonii – komórkową i stacjonarną (87 i 86 proc. odpowiedzi). Średnio w firmach z sektora SME w użyciu jest od 4 do 11 telefonów. 62 proc., czyli 6 na 10 badanych firm,  korzysta z własnych serwerów, średnio posiadając dwa takie urządzenia.

Prawie połowa badanych firm korzysta w swojej działalności biznesowej z komunikatorów:

 • tekstowych – blisko połowa  (45 proc.),
 • co trzecia z komunikatorów głosowych (30 proc.),
 • zaledwie co szósta z komunikatorów wideo (16 proc.).

Zabezpieczenia IT w pracy

Małe i średnie firmy najczęściej nie stosują wielowarstwowych zabezpieczeń IT, wybierają tylko podstawowe programy antywirusowe (88 proc. wskazań). Co drugie przedsiębiorstwo (53 proc.) zabezpiecza swoje dane poprzez odgórną politykę haseł ustalanych i zarządzanych przez firmę. Z kolei niecała połowa badanych firm (46 proc.) szyfruje pocztę e-mail.

Jedynie co trzecia firma korzysta z backupu danych (35 proc.), w tej liczbie aż 88 proc. ma ten proces zautomatyzowany. Co ciekawe, backup jako środek zabezpieczający firmowe dane, częściej stosują podmioty, które nie uważają bezpieczeństwa IT za obszar kluczowy dla swojej działalności.

Większość badanych firm z sektora SME określa swój poziom informatyzacji jako wysoki. Na pierwszy rzut oka wynik jest bardzo zadowalający, jednak problem pojawia się przy analizowaniu ich podejścia do kwestii bezpieczeństwa IT. Trudno powiedzieć, że firma jest wysoce zinformatyzowana, gdy nie korzysta z backupu danych, czy szyfrowania poczty e-mail. To podstawowe zabezpieczenia IT, które powinny być stosowane we wszystkich firmach bez wyjątku, a nie jak pokazuje badanie Orange Insights – jedynie w niedużej grupie. Lepiej jest z korzystaniem z programów antywirusowych, jednak jak wynika z analiz, większość ze stosowanych przez firmy antywirusów to podstawowe wersje programów, dostępnych bezpłatnie w internecie. Oczywiście nie deprecjonuje to ich skuteczności, jednak firma, która przechowuje w pamięci komputerów wrażliwe dane, jak chociażby dotyczące kont bankowych, czy umów biznesowych – powinna korzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań. Koszt takiego rozwiązania jest o wiele mniejszy niż ewentualne straty finansowe lub wizerunkowe spowodowane cyber-atakami, które jak wskazuje doświadczenie nie są zagrożeniem wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw, ale coraz częściej przytrafią się małym i średnim firmom. – komentuje wyniki badania – Artur Stankiewicz Dyrektor Segmentu Klientów SME i SOHO.

Wewnętrzny specjalista IT a freelancer

W większości firm (55 proc.) osobą odpowiedzialną za informatykę jest współpracownik zewnętrzny – freelancer. Pozostałe 45 proc. zatrudnia pracownika na etacie. Co ważne, wśród firm współpracujących z freelancerami jedynie 45 proc. deklaruje, że przed rozpoczęciem współpracy podpisuje umowę z klauzulą o poufności.

Najczęstszym powodem zatrudniania freelancera jest możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia (50 proc. odpowiedzi). Co piąta firma (22 proc.) decyduje się na taką współpracę, ze względu na wieloletnie relacje z wybranym ekspertem, natomiast w co czwartym przedsiębiorstwie (25 proc.) panuje przekonanie, że firma jest zbyt mała żeby na stałe zatrudniać  specjalistę IT. Z kolei firmy zatrudniające pracowników na etacie najczęściej motywują swoje decyzje tym, że potrzebują specjalisty na miejscu (63 proc. wskazań). Co trzecia ankietowana firma (32 proc.) odczuwa w tym przypadku większe poczucie bezpieczeństwa.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy niedopuszczalne jest nawiązywanie współpracy z zewnętrznym usługodawcą bez podpisania klauzuli o poufności. Taka osoba ma kontakt z krytycznymi dla danego podmiotu informacjami i niezależnie czy firma ma do niej zaufanie czy też nie, konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie prawne. Co ciekawe żadna z ankietowanych firm w przypadku współpracy z ekspertem zewnętrznym nie podała jako powodu nawiązania współpracy jego doświadczenia i umiejętności – liczą się małe koszty i oszczędności. To nie jest podejście firmy o wysokim poziomie informatyzacji. Ma to szczególne znaczenie w zestawieniu z rosnącym trendem rozwijania współpracy z zewnętrznymi specjalistami – oprócz kosztów trzeba zwracać uwagę na umiejętności, doświadczenie i profesjonalizm oraz stosowanie konkretnych procedur – dodaje Artur Stankiewicz Dyrektor Segmentu Klientów SME i SOHO.

Na temat badania

W drugiej edycji badania Orange Insights dotyczącej małych i średnich firm wzięło udział 500 przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora SME – 300 właścicieli i szefów, 100 specjalistów IT zatrudnionych na etat oraz 100 freelancerów IT współpracujących z małymi lub średnimi firmami. Badanie zostało zrealizowane metodą CATI/CAWI – w jego ramach zrealizowano łącznie 500 ankiet. W celu uzyskania reprezentatywności danych wyniki zostały przeważone według struktury branż PKD.

Inforgrafika

 

Kontakt dla mediów:

Wojciech Jabczyński
Rzecznik Orange Polska
+48 (22) 527 19 39
biuro.prasowe@orange.com
https://twitter.com/RzecznikOrange

Mediateka

Udostępnij: Orange Insights: Czyli jak wygląda informatyzacja w małych i średnich firmach w Polsce

Informacje prasowe

Orange Insights: bliska współpraca biznesu z IT zwiększa efektywność

7 lipca 2015

Orange Insights: bliska współpraca biznesu z IT zwiększa efektywność

W zdecydowanej większości dużych firm i korporacji działających w Polsce panuje przekonanie, że działy IT powinny blisko współpracować z biznesem, bo  taka współpraca pozwala na zwiększenie jego efektywności; –  połowa szefów IT w badanych firmach raportuje bezpośrednio do prezesa, a pozostali do dyrektora finansowego; co czwarty z nich pełni również funkcję w zarządzie firmy – oto najważniejsze wnioski raportu dotyczącego outsourcingu IT przygotowanego w ramach cyklu Orange Insights.

W piątym raporcie z cyklu Orange Insights, zrealizowanym przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska, zbadano postawy i zależności między osobami decyzyjnymi w podejściu do tematu informatyzacji i jej roli w biznesie w dużych firmach, zatrudniających ponad 250 pracowników, działających w Polsce.

Najważniejsze wnioski

Wyniki raportu Orange Insights pokazują, że zdecydowana większość (86 proc.) dużych firm i korporacji twierdzi, że dział IT powinien blisko współpracować z biznesem, co w efekcie pozwala na zwiększenie jego efektywności (84 proc.).

W raporcie zbadano również podejście prezesów oraz dyrektorów IT do informatyzacji. Zarówno prezesi, jak i szefowie IT są zgodni co do faktu, że informatyzacja pozwala poprawić efektywność ich  biznesu (81 proc., 87 proc.). Obie grupy podobnie wysoko (odpowiednio 85 proc. i 81 proc.) oceniają wpływ informatyzacji na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Decyzyjność

Połowa szefów IT w badanych firmach raportuje bezpośrednio do prezesa, natomiast co piąty (21 proc.) do dyrektora finansowego. Co czwarty z nich (26 proc.) pełni również funkcję w zarządzie. Tymczasem, za inicjowanie pomysłów związanych z wdrażaniem systemów informatycznych najczęściej odpowiedzialny jest zarząd (54 proc.), dopiero za nim dział IT (50 proc.).

Często głównymi osobami decyzyjnymi w temacie informatyzacji są prezesi firm lub kolektywnie cały zarząd. Jednak osoby posiadające w tej dziedzinie teoretycznie największą wiedzę, czyli dyrektorzy IT wciąż nie mają tutaj decydującego zdania. Oczywiście, dyrektorzy IT w niektórych firmach należą do zarządu, jednak często nie mają oni dostępu do konkretnych wiadomości oraz wiedzy co do możliwości finansowych firmy i jej budżetu. Dlatego coraz częściej zauważamy rosnącą aktywność i rolę dyrektorów finansowych w procesie decyzyjnym odnośnie informatyzacji biznesu. Posiadają oni precyzyjną wiedzę o potrzebach i możliwościach firmy, korzystają często z rozwiązań IT, a co najważniejsze, mają bezpośredni kontakt zarówno z prezesami jak i dyrektorami IT. Potrafią zatem zrozumieć argumenty każdej ze stron i odpowiednio je wyważyć dla dobra firmy – powiedział Dariusz Jędrzejczyk dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych i Korporacyjnych Orange Polska.

Różne podejścia do roli IT w biznesie

Raport Orange Insights skupia się głównie na analizowaniu postaw prezesów oraz dyrektorów IT. W efekcie pozwoliło to wskazać najważniejsze różnice, ale i też punkty wspólne w postrzeganiu roli informatyzacji w biznesie. Wyniki raportu pokazują, że prezesi skupiają się przede wszystkim na kosztach i idącymi za tym wymiernymi korzyściami dla konkretnych obszarów w firmach jak finanse, czy marketing. Natomiast dyrektorom IT bardziej zależy na wdrażaniu stabilnych, integrujących rozwiązań, które przełożą się na określone działanie całego systemu. Jednak większa część obu badanych grup zgodnie twierdzi, że IT nie jest drogim rozwiązaniem.

Konkurencyjność

Zdaniem prezesów, którzy wzięli udział w badaniu, jakość produktów, doświadczona kadra i model biznesowy to trzy najważniejsze obszary budowania przewagi konkurencyjnej (odpowiednio 52, 51 i 45 proc.). Szefowie IT również są przekonani, że najważniejsza jest jakość (42 proc.), ale na drugim miejscu wymieniają efektywność operacyjną (35 proc.).

Obszary biznesu

Obydwie grupy różnie oceniają efektywność informatyzacji poszczególnych obszarów biznesu. Prezesi częściej niż szefowie IT twierdzą, że ich organizacje dobrze radzą sobie z informatyzacją w finansach (79 proc.) i marketingu (63 proc.). Natomiast szefowie IT wyżej niż prezesi oceniają efektywność informatyzacji w zarządzaniu operacyjnym (77 proc.), produkcji (60 proc.), HR (63 proc.) oraz w zakresie rozwoju oferty produktowej (64 proc.).

Trendy

Jako główny trend w informatyzacji przedsiębiorstw, prezesi najczęściej wskazują wdrażanie systemów ERP (31 proc.). Natomiast szefowie IT częściej wymieniają rozwój systemów integrujących sprzedaż, produkcję i logistykę (27 proc.).

Z kolei szefowie IT częściej niż prezesi twierdzą, że dział informatyki powinien ściśle współpracować z biznesem (odpowiednio 91 i 78 proc.).

Finansowanie

Jako najważniejszy sposób finansowania, szefowie IT wskazują własne środki (91 proc.), prezesi mniej zgadzają się z tym stwierdzeniem (76 proc.), częściej podkreślając, że ważne są również środki unijne (24 proc.).

Outsourcing usług

Prezesi, częściej niż dyrektorzy IT  twierdzą, że outsourcing wpływa na poprawę efektywności biznesu (adekwatnie 58 proc. i 45 proc.). Dodatkowo częściej uważają, że wzrosła rola outsourcingu w informatyzacji przedsiębiorstw (68 proc. do 56 proc.).

Główna zaleta outsourcingu dla prezesów to optymalizacja kosztów (57 proc.). Dla szefów IT ważniejsze zalety to dostęp do specjalistów (68 proc.), wiedzy (63 proc.) i możliwości szybszego przeprowadzenia wdrożeń (63 proc.).

Najważniejszym problemem w informatyzacji polskich firm jest konflikt interesów. Prezesi firm ze względu na funkcję zarządzania przedsiębiorstwem muszą przede wszystkim zwracać uwagę na cele, które biznes musi osiągnąć oraz na środki finansowe jakie może na to przeznaczyć. Podobnie jest z dyrektorami finansowymi. Z kolei dyrektorzy IT ze względu na swoją specjalizację i merytoryczną wiedzę w temacie informatyzacji skupiają się na konkretnych, jednostkowych problemach, które nie są koniecznie priorytetowe dla firmy, ale które na pewno poprawiłyby jej funkcjonowanie. Dlatego warto usprawniać wewnętrzny dialog informatyczny między wszystkimi grupami decyzyjnymi w firmie. Przełoży się to na lepsze wykorzystanie IT w biznesie, a w efekcie na lepszą sytuację przedsiębiorstwa – podsumował Dariusz Jędrzejczyk.

Na temat badania

Orange Insights to cykl raportów przygotowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Badanie zrealizowane zostało metodą CATI / CAWI – składało się łącznie z 310 ankiet. W celu uzyskania reprezentatywności danych wyniki zostały przeważone według struktury branż uwzględniającej podział działalności gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze – tj. Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wywiady były przeprowadzone z osobami decyzyjnymi w korporacjach, zatrudniających ponad 250 pracowników, w zakresie inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i technologie teleinformatyczne  (prezesi, właściciele) oraz dyrektorami IT. W badaniu wzięło udział 68 prezesów i 142 dyrektorów i kierowników IT.

Grafika do pobrania tutaj

 

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska
email: biuro.prasowe@orange.com

Udostępnij: Orange Insights: bliska współpraca biznesu z IT zwiększa efektywność

Informacje prasowe

Orange Insights: Integracja głównym kierunkiem informatyzacji dużych przedsiębiorstw

26 stycznia 2015

Orange Insights: Integracja głównym kierunkiem informatyzacji dużych przedsiębiorstw

82 procent dużych firm uważa, że informatyzacja biznesu pozwala im na budowanie przewagi konkurencyjnej. Według 20 proc. przedstawicieli tego sektora przedsiębiorstw, głównymi kierunkami rozwoju informatyzacji jest integracja własnych systemów informatycznych, z systemami klientów. Kolejnym, najczęściej wskazywanym kierunkiem jest rozwój systemów integrujących pracę sprzedaży, produkcji i logistyki. Za najważniejszy uważa go 19 proc., wynika z kolejnego raportu Orange Insights, przygotowanego na podstawie badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy ICAN Research, na zlecenie Orange Polska.

Orange Insights to cykl raportów opracowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych realizowanych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska – wśród działających w Polsce przedsiębiorców.

Pierwszy z raportów Orange Insights został poświęcony określeniu stanu informatyzacji w działających w Polsce małych i średnich firmach. Tematem kolejnego jest postrzeganie informatyzacji przez przedstawicieli dużych firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników.

Raport bazuje na badaniu zrealizowanym w połowie 2014 roku, w oparciu o metodę CATI / CAWI. Składało się na nie 310 ankiet adresowanych do osób zarządzających, podejmujących decyzje o zakupach sprzętu, oprogramowania i technologii teleinformatycznych. W celu uzyskania reprezentatywności danych wyniki zostały przeważone według struktury branż uwzględniającej podział działalności gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze – tj. Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Najważniejsze wnioski

W ciągu ostatnich lat duże firmy działające w Polsce przeszły transformację od prostych rozwiązań informatycznych, wspierających funkcjonowanie kadr i finansów do rozbudowanych systemów ERP zbierających dane oraz przetwarzających je w informacje o charakterze zarządczym. Myśląc o przyszłości, duże przedsiębiorstwa planują rozwijanie systemów informatycznych zintegrowanych w różnym stopniu z systemami IT klientów oraz wspieranie rozwiązaniami informatycznymi procesów produkcyjnych i logistycznych.

Przedstawiciele wszystkich badanych firm zgodnie twierdzą, że informatyka w ich przedsiębiorstwach wchodzi w nowy etap polegający na wykorzystaniu potencjału informatyzacji w możliwie jak największej liczbie obszarów biznesowych. Przedsiębiorstwa są świadome korzyści wynikających z takiej zmiany, dlatego u coraz większej liczby z nich rozwój IT jest stałym elementem strategii biznesowej.

Wykorzystanie informatyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej badanych przedsiębiorstw rozwija się w dwóch kierunkach:

 • Zwiększania orientacji na klienta – gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania wiedzy o jego potrzebach oraz budowaniu dostosowanej do nich oferty,
 • Zwiększania elastyczności o sprawności organizacyjnej, które umożliwiają firmom skuteczne dostosowywanie się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, w jakiej prowadzą swój biznes.

Według przedsiębiorców z sektora dużych firm, informatyzacja pełni najważniejszą rolę w takich obszarach jak:

 • produkcja – 24 proc. wskazań,
 • finanse – 18 proc. wskazań,
 • sprzedaż – 15 proc. wskazań.

Co ciekawe, odpowiadając na pytanie w jakich obszarach działalności ich firmy najlepiej radzą sobie z informatyzacją, respondenci na pierwszym miejscu wymienili finanse (77 proc. wskazań) oraz w sprzedaż (68 proc. wskazań). Produkcja uznawana jako najważniejszy obszar IT, została wskazana jedynie przez 55 proc. badanych, co oznacza, że znaczna część przedsiębiorstw napotyka problemy przy jej informatyzacji. Podobny wynik uzyskała informatyzacja marketingu.

Finansowanie informatyzacji

Informatyzacja w przedsiębiorstwach to bardzo skomplikowana inwestycja wymagająca sporych nakładów finansowych. Duże firmy i korporacje najczęściej finansują ją ze środków własnych. Robi tak aż 98 proc. firm. Tylko co piąta korzysta z funduszy unijnych, a jedynie co dziesiąta z kredytów (11 proc. wskazań).

Prawie połowa badanych (47 proc.) w informatyzacji swoich firm stosuje model outsourcingu informatycznego. Najczęściej korporacje jako firmy z dużymi zasobami korzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Czyni tak aż 89% z nich.

Wartość wydatków na IT w dużych firmach w 2013:

 • mniej niż 50 000 zł, to kwota jaką na informatyzację przeznaczyło jedynie 9 proc.,
 • od 100 000 zł do 499 000 zł wydano w 11 proc.,
 • więcej niż 5 000 000 zł, zainwestowało 12 proc. przedsiębiorstw.

W najbliższych latach rola IT w biznesie będzie rosła w coraz szybszym tempie, ponieważ inwestowanie w informatyzację jest warunkiem koniecznym do utrzymania konkurencyjności na błyskawicznie zmieniającym się rynku. Samodzielne inwestycje w IT wymagają odpowiedniego budżetu oraz wsparcia zarówno jeżeli chodzi o dostęp do narzędzi jak i do know-how, bez którego łatwo o błędne i niestety kosztowne decyzje – mówi Damian Biedulski, dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych i Korporacyjnych w Orange Polska. Rozwiązaniem tego problemu jest nawiązanie współpracy z doświadczonymi partnerami działającymi w sektorze nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Dysponują oni odpowiednimi zasobami oraz doświadczeniem, pozwalającym im przygotować rozwiązania i usługi dobrze dopasowane do potrzeb IT różnych przedsiębiorstw. Dzięki przejrzystym i wygodnym metodom rozliczeń przedsiębiorcy mogą czerpać korzyści z informatyzacji poszczególnych obszarów działalności bez konieczności inwestowania znacznych środków finansowych i wprowadzania zmian w strukturze firmy.

Charakterystyka przedsiębiorstw inwestujących w informatyzację

Aż 93 proc. firm, dla których informatyzacja jest istotna, zgodnie twierdzi, że właśnie ten model rozwoju pozwolił im zwiększyć efektywność prowadzonego biznesu. W większości są to przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcji i usług (45 i 43 proc).

Zdecydowanie intensywniej, w porównaniu do polskich firm, informatyzują się przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. W większości (53 proc.) zajmują one wiodące pozycje w swoich sektorach, a co piąta (22 proc.) jest liderem w swojej branży. Ponadto, w firmach tych, dyrektorzy IT coraz częściej pełnią funkcję członków zarządu, dzięki czemu mają większy wpływ na decyzje w zakresie informatyzacji. Dodatkowo, już teraz firmy te posiadają więcej stanowisk informatycznych, pracowników IT i oddziałów, a także większe budżety na IT, niż grupa firm przywiązujących mniejszą uwagę do informatyzacji, wśród których większość stanowią firmy produkcyjne.

* * *

Główne wnioski z raportu i najważniejsze wyniki badania można pobrać także w postaci infografiki będącej załącznikiem do komunikatu prasowego na stronie www.biuroprasowe.orange.pl

Informacje o pierwszym raporcie z cyklu Orange Insights: Informatyzacja małych i średnich firm kluczem do przewagi konkurencyjnej, można znaleźć pod adresem:

http://biuroprasowe.orange.pl/biuroprasowe/pr/2667/orange-insights-informatyzacja-malych-i-srednich-firm-kluczem-do-przewagi-konkurencyjnej/

Wyniki kolejnych raportów będą udostępniane kolejno w pierwszej połowie 2015 roku.

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska
email: biuro.prasowe@orange.com

Udostępnij: Orange Insights: Integracja głównym kierunkiem informatyzacji dużych przedsiębiorstw

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej