;

Odpowiedzialny biznes

O Celach Zrównoważonego Rozwoju – rozmowa z Kamilem Wyszkowskim (3)

Monika Kulik

1 września 2017

O Celach Zrównoważonego Rozwoju – rozmowa z Kamilem Wyszkowskim
3

O globalnych Celach Zrównoważonego  Rozwoju (tzw. SDGs, ang. Sustainable Development Goals), ich znaczeniu  dla świata, dla Polski i dla każdego z nas rozmawiam z Kamilem Wyszkowskim – Dyrektorem Generalnym Global Compact w Polsce.
Orange Polska zobowiązał się do ich realizacji pisując „Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich”.

Kamil Wyszkowski zdjęcie

1. Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?  To nasza odpowiedź na zagrożenia czy szansa na rozwój?

To zarówno odpowiedź na zagrożenia, jak i szansa na rozwój. Warto w tym miejscu przypomnieć po co powstał System ONZ i dlaczego formułuje okresowo cele do osiągnięcia dla świata.

ONZ powstała 24 października 1945 roku, jako wyraz nadziei na uniknięcie w przyszłości globalnego konfliktu, który w związku z dostępnością coraz potężniejszej broni nuklearnej może doprowadzić do całkowitej zagłady ludzkości. Powstanie ONZ było także odpowiedzią na traumę II Wojny Światowej i klęski koncepcji Ligi Narodów oraz wyrazem sprzeciwu dla bezprecedensowej skali łamania praw człowieka czego najdobitniejszym wyrazem był holokaust.
ONZ od początku swego istnienia służy walce o pokój, prawa człowieka oraz podstawy dla zrównoważonego rozwoju i jest to coś więcej niż tylko slogan. Pokój i poszanowanie praw człowieka to kamień węgielny Karty Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r, która jest określana Konstytucją ONZ.

Górnolotne i idealistyczne cele są zresztą często źródłem krytyki ONZ, włącznie z postulatami likwidacji tej organizacji międzynarodowej. Niestety w debacie bardzo często nie przypomina się takich osiągnięć ONZ, jak mediacje w ramach których udało się uniknąć dziesiątków konfliktów zbrojnych i wojen.
Podobnie jak nie pisze się o sukcesach humanitarnych czy sukcesach związanych z wygaszaniem ognisk epidemii, czy programami odbudowy i rozwoju. Wreszcie mało pisze się o przeskokach rozwojowych, w których uzyskaniu często wiodącą rolę miał ONZ i zarządzane przez tę organizację fundusze powiernicze i inne mechanizmy finansowe, służące wspieraniu innowacji technologicznych, przemysłowych czy społecznych.

Gdy pojawia się pytanie o Cele Zrównoważonego Rozwoju, to zawsze odpowiadam, że to 17 korytarzy, które prowadzą nas ku lepszej przyszłości, pod warunkiem, że wszyscy zdecydujemy się iść w tym samym, albo przynajmniej podobnym kierunku. Są to korytarze, poprzez które możemy optymalnie ukierunkować ludzką energie i wysiłki zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, by przyszłe pokolenia miały podobne do nas współczesnych zasoby i szanse rozwoju i byśmy nie zostali surowo ocenieni przez historyków, jako to pokolenie, które swoją epokową szansę na poprawę jakości życia i ratowania planety ziemia zmarnowało.

Krytycy zawsze mogą mówić, że Cele Zrównoważonego Rozwoju to idealistyczna gadanina. Trzeba tą krytykę przyjmować z życzliwością i robić swoje, pamiętając że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, ale najpierw trzeba wstać z fotela. ONZ zaprosił do tej idealistycznej podróży wszystkie kraje świata i w 2015 roku wszystkie one z fotela wstały. Teraz czas na marsz i monitorowanie tempa oraz efektów. Najwięksi wizjonerzy nigdy nie oglądali się na krytykujących, lecz wsłuchując się w ich krytykę analizowali te jej elementy, które tej analizy były warte i parli do przodu.

Cele zdefiniowane w ramach Agendy 2030 są piękne. Ale czy to ma oznaczać, że są mniej realistyczne i niemożliwe do osiągnięcia? Oczywiście że nie. Oderwanie się człowieka od Ziemi i długi lot też jest z pozoru niemożliwe, a wizjonerzy udowodnili, że można niemożliwe uczynić możliwym. Mahatma Ghandi, czy Martin Luther King także byli uznawani za idealistów a dokonali przewrotu kopernikańskiego w dziedzinie praw człowieka i walki z rasizmem i dyskryminacją.

2. Cele Zrównoważonego Rozwoju są kontynuacja  Celów Milenijnych. Raport podsumowujący ich realizację, pokazywał że oprócz pozytywnych  skutków, występują  duże nierówności między regionami, krajami, a także miastami i obszarami wiejskimi w realizacji zadań millenijnych. W jaki sposób do tych kwestii podchodzi  się nowych celach ?

Milenijne Cele Rozwoju (MDG) zostały przyjęte w 2000 roku w ramach tzw. Projektu Milenijnego ONZ. Było to 8 celów, do których osiągnięcia zobowiązało się 189 krajów. MDG miały zostać osiągnięte głównie poprzez inwestycje ekonomiczne w krajach biednych o niskim poziomie rozwoju. Były to inwestycje w wodociągi, dostęp do wody i paliwa, do żywności i leków oraz podstawowej opieki medycznej. Były to działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i wzmocnienia mechanizmów osłonowych państw objętych wsparciem. Wreszcie były to inwestycje w oświatę, poprawę dostępności urządzeń sanitarnych, elektryczności oraz ulepszenia w rolnictwie, tak aby stopniowo zmniejszać ryzyka klęsk głodowych. Finansowanie dla tego globalnego projektu zapewniały 22 najbogatsze kraje świata należące do tzw. Komitetu Pomocy Rozwojowej. Zobowiązały się one do przeznaczania 0,7% swojego Produktu Narodowego Brutto na wsparcie dla MDG.

Czy ten wysiłek przyniósł efekty? W większości kategorii odnotowano znaczącą poprawę. Zaczynając od likwidacji skrajnego ubóstwa i głodu, przez zmniejszenie wskaźnika umieralności niemowląt czy zwalczenie AIDS, malarii i innych groźnych chorób zakaźnych. Krytycy twierdzą że MDG pogłębiły globalne podziały, ale makroekonomiści analizujący skutki MDG zgodnie twierdzą, że osiągnięto zakładane cele w większości kategorii.

Jeśli stało się to w stopniu niezadowalającym to SDG mają za zadanie to skorygować i poprawić. Cele Milenijne były swoistym zdobyciem przyczółków do frontalnego ataku. Jeśli ludzkość nie zejdzie z obranego w ramach SDG kursu to w 2030 roku będziemy mogli przeanalizować efekty i zastanowić się co jeszcze możemy poprawić i zrobić lepiej oraz jak uporać się z rosnącymi nierównościami dochodowymi oraz rozwojowymi. Zgadzam się że jest to największe wyzwanie dla ludzkości. To że 90% ludzkości cierpi z powodu głodu a 10% jest na diecie, trzeba zmienić. SDG są właśnie po to.

3. Jakie mechanizmy stosuje ONZ w celu zapewnienia ich implementacji? Czy są to zachęty czy konkretne wyznaczone zobowiązania?

SDG to 17 celów do których realizacji przyjętych zostało 169 celów szczegółowych, a wszystkie kraje świata zobowiązały się podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2015 roku do monitorowania i raportowania postępów w ich wdrażaniu co dwa lata. Przykładowo Polska wchodzi w okres sprawozdawczy w 2018 roku i będzie składać szczegółowy raport z realizacji SDG na ręce Sekretarza Generalnego ONZ.
Przypomnę w tym miejscu że kluczowym dokumentem strategicznym, który zostało powiązany z SDG i służy wdrożeniu przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Do trzech celów głównych SOR są przyporządkowane poszczególne SDG. Zainteresowanych odsyłam do lektury Global Compact Yearbook 2016/2017.

4. Jak realizacja celów wygląda na poziomie poszczególnych krajów? Jaka jest rola państwa? Jak Polska wygląda na tle innych krajów?

Rola poszczególnych państw jest kluczowa, bo tylko koordynowane działania mogą rozwiązać tak skomplikowane i złożone problemy jak postępujące zmiany klimatyczne, regionalne klęski suszy i powiązane z nimi klęski głodu i wielkie ruchy migracyjne.
Państwa w ramach SDG mają ze sobą współdziałać i prowadzić opartą na synergii politykę rozwojową, która opłaca się każdej ze stron. Popularny slogan głosi że najlepiej zarabia się na wojnie, podczas, gdy prawda jest taka że najlepiej zarabia się na pokoju i rozwoju. SDG jest narzędziem koordynacji polityki państwa właśnie w tym kierunku. Pokój idzie w parze z dobrobytem i stabilizacją. Stabilizacja daje silne podstawy dla długotrwałego i zrównoważonego rozwoju a rozwój poprawia jakość życia we wszystkich jego wymiarach. Kluczowa walka w ramach SDG to zapewnienie stabilnych fundamentów wzrostu dla jak największej liczby Państw świata.

5. Jak jest rola biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Kluczowa. Biznes od czasu powołania United Nations Global Compact (UNGC) w 2000 roku jest włączany do dialogu i wspólnie z ONZ poszukuje rozwiązań dla problemów tego świata. Jest to robione na wielu polach i płaszczyznach, na poziomie globalnym i krajowym.

Przykładowo UNGC koordynuje UN Business Action Hub, czy organizuje podczas corocznych szczytów klimatycznych ONZ proces konsultacji z biznesem kierunków działań. W Polsce prowadzimy działania poprzez programy powiązane z SDG i włączamy w ich realizację rząd, samorząd, biznes i sektor nauki oraz społeczeństwo obywatelskie. Wychodzimy z założenia że trzeba rozmawiać i szukać mądrych kompromisów i na pewno nie można pomijać kluczowego dla rozwiązywania globalnych problemów partnera jakim jest biznes.
Często są to problemy, które biznes świadomie bądź nieświadomie wygenerował. Przykładem mogą być plastiki i bazujące na ropie naftowej tworzywa sztuczne, które jako wynalazek technologii chemicznej mają miliony użytecznych zastosowań, ale jako odpady trafiają na wysypiska, do mórz i oceanów i stają się tykającą globalną bombą ekologiczną. Przykład to tzw. Wielka Pacyficzna Plama Śmieci. To dryfujące skupisko śmieci i plastikowych odpadów utworzone przez prądy oceaniczne w północnej części Oceanu Spokojnego między Kalifornią a Hawajami. Odkryta w 1997 przez Charlesa Moore’a. Druga, podobna, znajduje się bardziej na zachód, pomiędzy Hawajami a Japonii. Szacowana masa dryfującej plamy wynosi 3,5 mln ton. Zbudowana jest w 90% z tworzyw sztucznych. ONZ wraz z biznesem zastanawia się obecnie jak zająć się tym problemem kompleksowo.

Inny przykład to telefony komórkowe, czy laptopy i niezbędne do ich produkcji metale ziem rzadkich (głownie tantal, wolfram i złoto), które są wydobywane w krajach afrykańskich gdzie państwo jest słabe i gdzie kwitnie korupcja a same złoża są kontrolowane przez grupy przestępcze. Przykładowo 64% światowych złóż koltanu – rudy, z której wytapiany jest tantal – znajduje się w Demokratycznej Republice Konga. Wydobywanie metali ziem rzadkich odbywa się w tych miejscach z wykorzystaniem pracy niewolniczej i w warunkach urągających godności osoby ludzkiej. W jednej kopalni złota Omate w Kongo pracowało ponad 170 niepełnoletnich, pośród nich nawet pięcioletnie dzieci (dane za 2011 r.). Dziś sytuacja jest tam jeszcze gorsza i brakuje wiarygodnych danych. Jeśli dodamy, że w Kongo od 1996 roku trwa nieprzerwanie wojna domowa to mamy pełen obraz sytuacji. Z drugiej strony te same telefony komórkowe czy laptopy mają miliony użytecznych zastosowań.

Dialog z biznesem jest potrzebny w każdej dziedzinie i w każdej branży i wszędzie spotkamy się z szansami i zagrożeniami. To czego trzeba unikać to jednostronnych ocen. Biznes nie jest ani zły ani dobry. Jest przestrzenią, w ramach której może dokonywać się zmiana na lepsze bądź zmiana na gorsze.

Rolą ONZ i Celów Zrównoważonego Rozwoju jest włączanie jak największej liczby branż oraz małych, dużych i ogromnych globalnych firm do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to możliwe i co więcej także opłacalne. Jak bardzo pokazuje obserwowany obecnie dynamiczny rozwój innowacji w obszarze zielonych technologii, gdzie stopa zwrotu z inwestycji przewyższa tradycyjne sektory. Jako ONZ staramy się to mocno wspierać poprzez finansowanie badań w sektorach wpisujących się w realizację celów szczegółowych SDG. Robimy to poprzez takie mechanizmy finansowe jak system zamówień publicznych ONZ (wartość 18 miliardów USD rocznie), fundusze powiernicze (ponad 60 miliardów USD rocznie), czy Zielony Fundusz Klimatyczny (100 miliardów USD). To konkretne zachęty dla biznesu do jeszcze większego wysiłku.

6. W jaki będziemy mierzyć realizacje SDS s- czy mamy opracowane jakieś mierniki i wskaźniki?

Oczywiście. Realizacja i monitoring SDG odbywa się na trzech poziomach, globalnym (z koordynacyjną rolą Komisji Statystycznej ONZ), regionalnym (z udziałem komisji regionalnych i agend ONZ oraz organizacji międzynarodowych) i krajowym (gdzie wiodącą rolę powierzono krajowym urzędom statystycznym. W Polsce rolę tę pełni GUS w oparciu o 17 celów oraz 169 zadań szczegółowych.
W celu opracowania globalnego systemu monitorowania w 2015 roku przez Komisję Statystyczną ONZ została powołana specjalna Grupa Ekspercka ds. Wskaźników Monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju (Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators – IAEG-SDG’s). W jej skład weszło 28 państw reprezentujących wszystkie regiony świata (Polska nie jest w tym gronie. Ma status obserwatora a w pracach uczestniczy przedstawiciel GUS). Jako podstawowe zadania grupy wskazano wypracowanie ram koncepcyjnych monitorowania oraz uzgodnienie zestawu wskaźników na poziomie globalnym.

Aby proces monitorowania był wiarygodny i efektywny, ustalono, że wskaźniki powinny pochodzić w pierwszej kolejności z oficjalnych statystyk oraz być zgodne z międzynarodowymi standardami.
Efektem prac pilotowanych przez Grupę Ekspercką ds. Wskaźników jest katalog 230 wskaźników monitorujących cele i zadania Agendy 2030. Zestaw wskaźników został przyjęty przez Komisję Statystyczną ONZ w marcu 2016 r., podczas jej 47. Sesji Plenarnej. Przyjęta lista wskaźników jest otwarta i będzie rozszerzana i doprecyzowywana.

7. Co dla mnie jako osoby indywidualnej oznaczają SDS? Jak mogę włączyć się w ich realizację?

SDG to idea ale także konkretne zobowiązanie i każdy z nas może ją wdrażać poprzez swoje indywidualne wybory i podejmowane działania, do czego zachęcam. Jeśli ktoś nie wie jak, zapraszam na naszą stronę www.ungc.org.pl. Proszę zapoznać się z realizowanymi przez Global Compact Poland programami, podjąć z nami kontakt i włączyć się do realizacji. Razem można więcej i naprawdę warto wstać z kanapy, bo konkretnej pracy do wykonania na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski jest bardzo dużo i każda para rąk do pracy się przyda.

Udostępnij: O Celach Zrównoważonego Rozwoju – rozmowa z Kamilem Wyszkowskim
podaj nick
komentarz jest wymagany
Please prove you are human by selecting the Plane. wybierz ikonę
proszę zaznaczyć zgodę

Komentarze

 • komentarz
  Margolcia 12:31 01-09-2017
  Fajna rozmowa, jednak warto by było jednak dodać, że coraz więcej jest różnych inicjatyw, także z biznesu (sektorowych i ponadsektorowych), które służą realizacji SDG, nie tylko UNGC:) To to własnie może budzić NAJWIĘKSZĄ nadzieję na to że za 13 lat będziemy tam, gdzie chcemy być!
  Odpowiedz
  • komentarz
   Monika Kulik 14:21 01-09-2017
   Dziękuję za uwagę. Jak najbardziej, bez współpracy wszystkich nie da się osiągnąć SDGs, jeden z celów - 17 podkreśla nawet rolę partnerstw.
   Odpowiedz
 • komentarz
  Paula 01:09 25-10-2018
  A skad sie wzielo te '90% ktore cierpi z glodu' ? nie moge znalezc zadnej podobnej statystyki . Na dzien dzisiejszy Azja ma najwieksza ilosc glodujacych. 2/3
  Odpowiedz

;

Oferta

Środy z Orange w cyfrowym wcieleniu VOD (18)

Wojtek Jabczyński

31 sierpnia 2017

Środy z Orange w cyfrowym wcieleniu VOD
18

Wszystkie, nawet najlepsze akcje kończą się albo zmieniają. Wybraliśmy lepszą opcję i po ośmiu latach zdecydowaliśmy się zmodyfikować formułę „Śród z Orange”. Dziękując, że z ochotą chodziliście do kina, teraz zapraszam Was do… cyfrowego świata filmów. Od 6 września będziecie mogli w każdą środę skorzystać z promocyjnej oferty Orange VOD na dekoderach Orange TV i Wypożyczalni filmów Telewizji Tu i Tam na orange.pl. Oznacza to, że teraz filmy będziecie mogli oglądać w telewizorze, na komputerze, tablecie czy smartfonie. Gdziekolwiek chcecie i jak wolicie. W każdą środę do wyboru będzie 10 wybranych filmów za złotówkę każdy. We wrześniu – już w ramach akcji „Środy z Orange VOD” – zaproponujemy m.in.: „Sztukę kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Power Rangers”, „John Wick 2”, czy „Jackie.

Żeby móc wypożyczyć filmy w ramach akcji Środy z Orange VOD na portalu orange.pl, powinniście zalogować się, wejść na stronę Wypożyczalnia filmów, a następnie do zakładki „Środy z Orange VOD”. Można też pobrać aplikację „Telewizja Tu i Tam” i oglądać wypożyczone wcześniej na portalu orange.pl filmy na smartfonie lub tablecie. Z kolei by skorzystać z akcji za pośrednictwem dekodera Orange TV, musicie za pomocą pilota wejść do sekcji „wideo na życzenie”, a następnie do zakładki „Środy z Orange VOD”. Wybrać  film i wypożyczyć go. Abonenci Orange TV, którzy zakupili aplikację Orange TV Go będą także mogli oglądać filmy na smartfonie oraz tablecie. Być może na dzień dobry wygląda to lekko skomplikowanie, ale jestem pewny, że szybko opanujecie technikalia i będziecie cieszyć się oglądaniem filmów.

I jeszcze kilka ciekawostek oraz liczb o dotychczasowym wcieleniu „Śród z Orange” W ramach naszej akcji, przez osiem lat kina odwiedziło ponad 9 mln widzów. Stanowili 60 proc. środowej widowni (dane z Multikina). Wysłaliście prawie 7,5 milionów SMS-ów o treści FILM na nr 241. Przy kasach kinowych pokazaliście 4,5 mln kodów. Nieskromnie więc powiem, że znacząco przyczyniliśmy się popularyzacji kultury filmowej w Polsce i frekwencji w kinach.

Udostępnij: Środy z Orange w cyfrowym wcieleniu VOD
podaj nick
komentarz jest wymagany
Please prove you are human by selecting the Tree. wybierz ikonę
proszę zaznaczyć zgodę

Komentarze

 • komentarz
  robert 12:43 31-08-2017
  Szkoda, że to co dobre zmienia się często na gorsze... biznes... a znam kilka osób, które najbardziej ceniły Orange właśnie za 'środy'... szkoda i tyle!
  Odpowiedz
 • komentarz
  Piotrekk85 12:52 31-08-2017
  Szkoda, że telewizja tu i tam na dziś działa tylko na jednej przeglądarce. Kiedy html5?
  Odpowiedz
  • komentarz
   Wojciech Jabczyński 13:19 31-08-2017
   Pracujemy nad nową odsłoną serwisu. Nie potrafię jednak podać konkretnej daty uruchomienia. Proszę o cierpliwość. Pozdrawiam
   Odpowiedz
   • komentarz
    andrzej 08:51 01-09-2017
    sorry, ze offtopic, ale czy mozemy liczyc na mmsy w no-limit na prepaid, bo teraz 40gr/mms to sporo, np zamiast 1410gb, mozecie dac troche mniej, ale z pakietem mmsow?:) pozdrawiam!
    Odpowiedz
   • komentarz
    Piotrekk85 23:06 20-03-2018
    Telewizja tu i tam z końcem marca przestaje działać. Będzie coś nowego?
    Odpowiedz
 • komentarz
  MAURYCY 13:00 31-08-2017
  Przykra sprawa, zwłaszcza że jest jeszcze drugie dno tego wszystkiego - już nie będzie konkursów na blogu z nagrodami w postaci voucherów do Multikina :-( Czy korzystać z VOD mogą tylko abonenci Orange czy każdy? Chodzi mi o płatność tej złotówki np. przelewem.
  Odpowiedz
  • komentarz
   Wojtek Jabczyński 13:07 31-08-2017
   Tak, tylko dla klientów Orange. ŚzO w wersji kinowej też były dla klientów Orange. Płatność może być doliczana do rachunku. Pozdrawiam
   Odpowiedz
   • komentarz
    MAURYCY 16:19 31-08-2017
    A jak ma się abonament w nju to można korzystać?
    Odpowiedz
    • komentarz
     pablo_ck 17:16 31-08-2017
     Raczej się nie da. Szkoda super promocji ale cóż.....wszystko w życiu się zmienia. Ja po części rozumiem politykę Orange. Gdzieś trzeba zrobić na darmowy roaming.
     Odpowiedz
   • komentarz
    Vortygn 17:48 31-08-2017
    Rozumiem, że dla wszystkich abonentów Orange a nie tylko tych, którzy mają usługę Orange TV?
    Odpowiedz
 • komentarz
  mike278 17:34 31-08-2017
  Ano szkoda. Wiele miłych wspomnień wiąże się ze "Pomarańczowymi Środami" Maurycy, nju to raczej nie dotyczy.
  Odpowiedz
 • komentarz
  emitelek 18:31 31-08-2017
  "Wybraliśmy lepszą opcję..." - dla KOGO lepszą??? Och Wojtku - jak dali byście opcję do wyboru, co komu pasuje to była by to SUPER informacja! W tym wypadku muszę niestety stwierdzić, że jest to TOTALNY KICZ!!! Wiesz dobrze, że film w sieci można oglądać na wiele sposobów!!! - i to w dobrej jakości!!! - a za bilet do kina trzeba jednak zapłacić i tego "nie da się obejść"... Żegnaj "Środy z Orange"!!! :(
  Odpowiedz
  • komentarz
   pablo_ck 19:58 31-08-2017
   Ale Multikino wprowadziło teraz swoją nową promocję Megaśrody. Bilet kupimy już za 14,90, więc może nie ma co :płakać" nad rozlanym mlekiem??? Chociaż ostatnio nie dzieje się dobrze.
   Odpowiedz
   • komentarz
    MAURYCY 21:09 31-08-2017
    Dokładnie, czytamy ten sam portal ;-) I to nawet na seanse VR, szkoda że tylko w Warszawie. No ale przy następnej wizycie w stolicy możnaby z ciekawości na taki seans się wybrać.
    Odpowiedz
   • komentarz
    mike278 21:11 31-08-2017
    A cóż to ma znaczyć. :P Proszę mi tu bez udziwnień Panie Pablo. Od narzekania, wytykania podwyżek i szeroko pojętej, merytorycznej krytyki jestem ja. :P
    Odpowiedz
 • komentarz
  manyaky 00:11 01-09-2017
  [*][*][*] Ale jak ma to pozwolić utrzymać aktualne oferty (no limit z 60GB dla mnie za 28zł) to jestem za! Bilety do kina i tak są już mega tanie w promocjach, a do tego są też oferty unlimited w super cenach.
  Odpowiedz
  • komentarz
   Pan Pikuś 08:40 01-09-2017
   Otóż to. Od operatora oczekuję świetnych ofert związanych z telekomunikacją. Bilety do kina to miły ale mało istotny dodatek.
   Odpowiedz
   • komentarz
    robert 12:08 01-09-2017
    Obecnie każdy operator oferuje świetne rozmowy w niskiej cenie, a klienta zdobywa się właśnie miłymi, aczkolwiek nieistotnymi dodatkami ;-)
    Odpowiedz

;

Inne

Przetestujcie, co potrafi LG Q6 i wygrywajcie smartfony (aktualizacja) (32)

Wojtek Jabczyński

30 sierpnia 2017

Przetestujcie, co potrafi LG Q6 i wygrywajcie smartfony (aktualizacja)
32

Dla fanów testowania smartfonów, mam kolejną świetną wiadomość. Wspólnie z LG przygotowaliśmy konkurs, w którym testujecie i wygrywacie LG Q6. To model, który właśnie wszedł do sprzedaży w Orange Polska. I chociaż nie jest flagowcem, ale ma wiele jego zalet i przystępną cenę. Miałem okazję być na jego premierze, trochę się nim pobawić i mam pozytywne wrażenia.

Swoją drogą większość tzw. „odchudzonych” flagowców cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów. Jestem przekonany, że z Q6 będzie tak samo. Ale do rzeczy, czyli konkurs.

Tradycyjnie podzieliliśmy go na dwie części. Pierwszy etap rusza teraz, a zadanie nie jest skomplikowane. Wymyślcie, co chcielibyście pokazać na powiększonym ekranie FullVision w proporcjach 18:9, gdybyście mogli to zrobić telefonem LG? Oceniać będziemy Waszą pomysłowość i nieoczywisty sposób przekonywania, że to właśnie ja powinienem być testerem. Odpowiadacie proszę w komentarzach. Macie czas do przyszłej środy (6 września). W czwartek do godz. 13.00 podamy 10 szczęśliwców i zaczniemy drugi etap. Wtedy każdy z nich otrzyma do testów LG Q6. Potem przez dwa tygodnie będą mieli pole do popisu, aby sprawdzać jego możliwości. Żeby nie było tylko łatwo i przyjemnie pojawią się też zadania:

 1. Zrób wideo z niestandardowego rozpakowania LG Q6.
 2. Nagraj minimum 3-minutowy kurs fotografii mobilnej wykorzystując możliwości otrzymanego smartfona
 3. Pokaż końcówkę lata dzięki szerokokątnym zdjęciom LG Q6
 4. Znajdź kreatywny sposób by pokazać możliwości ekranu LG Q6

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i życzę powodzenia w konkursie. Aha, najważniejsze. Aż 3 najlepszych testerów dostaje smartfona na zawsze. Ale nie tylko one zastaną nagrodzeni. Dla osób, które będą na miejscach 4-6, LG przygotowało świetne słuchawki! Nagród jest sporo więc mocno liczę na Waszą aktywność.

Tutaj znajdziecie Regulamin konkursu

Ps. Masz blogowy tester już przyjrzał się LG Q6 i docenił ekran FullVision. Wam też pewnie się spodoba.

Aktualizacja [15:28]: Telefony do testów trafią do  Pan Pikuś, JarKen, mike278, Liliana, piter98, elizam, Dziadova, ziemowy, Mateusz i Ewelina. Piszcie na maila biuro(at)welldoneproduction.pl. Tutaj więcej o zwycięzcach pierwszego etapu i etapie drugim.

Udostępnij: Przetestujcie, co potrafi LG Q6 i wygrywajcie smartfony (aktualizacja)
podaj nick
komentarz jest wymagany
Please prove you are human by selecting the Heart. wybierz ikonę
proszę zaznaczyć zgodę

Komentarze

 • komentarz
  Sebastian 14:29 30-08-2017
  Na świetnym wyświetlaczu chciałbym pokazać piękne zdjęcia które zrobię telefonem. Przedstawię piękny świat który mnie otacza i miejsca w których na codziennie obcuje.
  Odpowiedz
  • komentarz
   Mateusz06 12:00 06-09-2017
   Co na powiększonym ekranie Full Vision chciałbym pokazać, to jak to niesamowite urządzenie potrafi się wykazać. Bieganie trenuję a do tego filmy montuję, wydaję mi się, że do takiego zestawu LG Q6 idealnie pasuje. Pokazałbym żonie jakie super zdjęcia robi, i jak pięknie na nich wychodzi. Dzięki aparatowi wszystkie ważne wydarzenia zostaną utrwalone, które na kartę pamięci zostaną przeniesione. Aż 13Mpx tylna kamera ma rozdzielczości, z pewnością fotografiom nie zabraknie wyrazistości. Wyposażenie w lampę błyskową, powoduje, że niekorzystne warunki oświetleniowe nie będą żadną przeszkodą. O przedniej kamerce zapominać nie można, gdyż jest ona arcyważna. Odpowiednie Selfie sprawia, że humor od razu każdemu się poprawia. Nakręcone vlogi na pamiątkę by mi pozostały, i niesamowite przygody błyskawicznie by mi przypomniały. Z takim urządzeniem łatwiej jest pozytywne fluidy wytwarzać, i energią oraz radością inne osoby zarażać. Gram też w koszykówkę rekreacyjnie, a na powiększonym ekranie Full Vision, mógłbym kolegom pokazać precyzyjnie, kto w jakiej akcji zachował się nieodpowiedzialnie. Mecze byłyby oczywiście nagrywane, a na treningach analizowane, następnie błędy poprawiane, co z pewnością dałoby pozytywną zmianę. Jestem również NBA fanem, a za najlepszych czasów Chicago Bulls, cały pokój miałem w plakatach z Michaelem Jordanem. Obecnie spotkania można na mobilnie oglądać a ekran FULL VISION mógłby się przy tym świetnie sprawdzać. Gdybym tego modelu testerem został, na pewno bym go dobrze wykorzystał. Pomysłów na niego już wiele mam, a do tego o każdy swój sprzęt, pedantycznie dbam. Dodatkowo pracę graficzną przygotowałem, w odnośniku poniżej ją dodałem. http://imageshack.com/a/img923/3217/ZnmDED.jpg
   Odpowiedz
 • komentarz
  Paulinka 14:32 30-08-2017
  Witam Pokazałabym moje odbicie w tafli szkła wygląda pięknie z przodu telefony LG Q6.
  Odpowiedz
 • komentarz
  pablo_ck 15:11 30-08-2017
  Na powiększonym ekranie FullVision w proporcjach 18:9 chciałbym pokazać w postaci filmów codzienną ciężką pracę ratowników medycznych. Różni się ona wiele od tego co możemy zobaczyć w serialach. Często sami narażamy swoje zdrowie i życie po to aby uratować ludzi. Każdy wyjazd zespołu ratowniczego jest inny, nie ma tutaj mowy o postępowaniu wg schematów.
  Odpowiedz
 • komentarz
  mike278 15:13 30-08-2017
  Mimo wszystko wezmę udział. Mam urlop do 17 więc spróbuję się załapać. :) Teraz powinno wyjść mi lepiej. Co chciałbym pokazać? Świat to za mało, a mój świat to kosmos do kwadratu. Więc raczej skupiłbym się na pokazaniu bezmiaru swojej ignorancji i braku rozwagi. Coś w stylu rzeczy które zwykle ludzie biorą do memów czy innych demotywatorów. Fakt że już trochę zmądrzałem i nie miewam już pomysłów jak chodzenie po przęsłach grudziądzkiego mostu bez zabezpieczenia, czy próba zjazdu na sankach z górki która się zdecydowanie do tego nie nadawała ze względu na ilość wystających kamieni i korzeni, co nie oznacza że nadal nie mam pomysłów zdecydowanie nieortodoksyjnych. I uśmiejecie się ale jednym z elementów byłby kotek. Mały szary kotek, a co. Internet wszak kotkami stoi. :) A innym szarość życia (bo kolorowych elementów to dostarczą inni chętni w konkursie).
  Odpowiedz
 • komentarz
  Krzysiek 15:34 30-08-2017
  Zrobiłbym screencast w którym pokazałabym jak z części na pobliskim złomie można zbudować drona. Szybko, tanio (bezpłatnie) i skutecznie.
  Odpowiedz
 • komentarz
  patologikaa 16:31 30-08-2017
  Dłuższy ekran to dodatkowe miejsce na skróty do aplikacji, więcej skrótów do aplikacji to zaoszczędzony czas, nadmiar czasu to okazja na rozwijanie hobby, nowa pasja to kolejny powód by się tym dzielić, jeśli chce pokazać się wszystkim, potrzebuje dłuższego ekranu.
  Odpowiedz
 • komentarz
  MAURYCY 07:25 31-08-2017
  W regulaminie jest jakaś nieścisłość w pkt. 5.2.1 oraz 5.3.2 - raz mowa o 3 kwalifikantach do etapu II, a drugi raz o 10. Mam jeszcze pytanie organizacyjne: kiedy nastąpi wysyłka telefonów do uczestników II etapu i co w przypadku gdyby ktoś nie odebrał przesyłki w pierwszym terminie dostawy (np. ze względu na urlop)? :-)
  Odpowiedz
  • komentarz
   mike278 09:04 31-08-2017
   A patrz 5.2.1 mi umknęło. Gratuluję oka Maurycy.
   Odpowiedz
   • komentarz
    Wojciech Jabczyński 13:48 31-08-2017
    Dzięki za czujność rewolucyjną. Regulamin poprawiony :) Pozdrawiam
    Odpowiedz
    • komentarz
     MAURYCY 21:11 31-08-2017
     Mi się dalej otwiera stary regulamin z błędem (v1.1) ;-)
     Odpowiedz
 • komentarz
  Feofor 13:06 31-08-2017
  Że też akurat będę miał urlop... :(
  Odpowiedz
 • komentarz
  gainsbourg 16:02 31-08-2017
  Odbicie mojej miłości do Córeczek i radość w ich oczach.
  Odpowiedz
 • komentarz
  Dziadova 11:04 02-09-2017
  Duży ekran z założenia ma przybliżać to, co z założenia za małe i umyka uwadze. Oglądaliście Mikrokosmos? Ja z milion razy, a i tak czuję niedosyt ,,małych obcych" na wielkim ekranie. Równoległy do naszego świat owadów, wciąga i zadziwia. Co pokażę nieflagowym, ale zacnym LG Q6? Myślę, że będą i wciągające walki i widowiskowe zmiany - wszystko, co kryje się pod stopami w skali mikro i na co nie patrzy się na co dzień.
  Odpowiedz
 • komentarz
  Mateusz pawłowski 11:43 02-09-2017
  Chcem wziąść udział
  Odpowiedz
 • komentarz
  Pan Pikuś 17:42 02-09-2017
  Ponieważ ekran telefonu LG Q6 jest powiększony do proporcji 18:9,jest więc spora szansa,żeby zmieścili się na jednym zdjęciu wszyscy możni naszego pięknego kraju...Więc wyobrażam sobie,że zobaczę tam Pana Wałęsę,Pana Kaczyńskiego,Pana Kwaśniewskiego,Pana Borusewicza,Pana Bujaka i wszystkich innych,którzy uczestniczyli w porozumieniach sierpniowych czy później, w obradach"okrągłego stołu"...Cytując klasyka...miałem sen.I uwieczniłem go na LG Q6...
  Odpowiedz
 • komentarz
  ziemowy 17:35 03-09-2017
  Powiększony ekran FullVision idealnie nadaje się do pokazania życia miasta. Można uchwycić na nim takie elementy, które nie zmieściłyby się na klasycznym ekranie np. pędzący autobus przegubowy, wysoki pomnik, most czy wieżowiec. Na powiększonym ekranie wybrałbym się do miejskiego zoo by pokazać w całej okazałości zwierzęta takie jak żyrafa, krokodyl czy wąż. A na koniec dnia wspólne zdjęcie z całym gronem znajomych.
  Odpowiedz
 • komentarz
  wrbl 14:35 04-09-2017
  W końcu będę mógł wyświetlać kolejne cele do zwiedzenia w pełnej okazałości! Francuska Wieża Eiffla? Włoska Krzywa Wieża w Pizie? A może nowojorska Statua Wolności? Wszystko z bliska, w pełnej ostrości z mnóstwem szczegółów.
  Odpowiedz
 • komentarz
  Damianj 21:39 05-09-2017
  Chętnie zobaczę raz jeszcze stan swojego konta, bo nie dowierzam własnym oczom czy on taki niski czy to wina rozdzielczości wyświetlacza. No i jeszcze powiększę sobie średnią ocen przy wniosku o stypendium, bo w dziekanacie chyba coś przekręcili. :)
  Odpowiedz
 • komentarz
  Ewelina 22:01 05-09-2017
  Nie będę ściemniać - więc napiszę, że o takim ekranie pierwszy raz słyszę... Dam się zatem ponieść wyobraźni i zaimprowizuję, co taki smartfon mi "popokazuje" :D Dzieci - logiczne, dla innych banalne - lecz dwójkę mych szatanów złapać, to prawie niewykonalne. Jeden w lewą, drugi w prawą stronę leci, więc po pierwsze - na ekranie zobaczę DWOJE (bez kolażu!) swoich dzieci. Pochwalę się widokiem, bo mieszkam wysoko, a widok z mojego okna na prawdę cieszy oko :) Panoramę strzelę przy zachodzie słońca, pięknym widokom nie będzie końcaaaaaa... To na tyle, chociaż pomysłów od groma mam, jednak brak czasu, mówię Wam.. Lecę spać, bo w nocy pobudek milion się szykuje, mój młodszy syn ostro ząbkuje.. (przepraszam za te wypociny, brak weny na coś górnych lotów, a żałowałabym gdybym nie spróbowała swoich sił w konkursie). Pozdrawiam!
  Odpowiedz
  • komentarz
   Agnieszka 15:04 12-09-2017
   Przypominam o prośbie o przesłanie danych do wysyłki egzemplarza testowego na adres mailowy Organizatora.
   Odpowiedz
 • komentarz
  Marcin-GT 22:47 05-09-2017
  Codziennie przemierzam kilometry po polskich drogach i bezdrożach. Od północy aż na południe. Na szerokokątnych zdjęciach chciałbym uchwycić zmieniającą się porę roku złapaną w cyfrowych ujęciach w różnych obszarach kraju i pokazać jak różnorodnie może pojawiać się złota polska jesień. I jak spektakularnie może znikać lato. Pokazałbym miejsca które mijam na codzień, wszak obraz jest więcej wart niż 1000 słów. A ile jest wart szerokokątny obraz? Chciałbym zobaczyć to na żywo :)
  Odpowiedz
 • komentarz
  enzii25 09:00 06-09-2017
  Życie to nieustanna walka z kompleksami, dlatego warto otrzymać wsparcie nawet ze strony tak nieożywionego przedmiotu jak telefon. Ekran FullVision mógłby prezentować ważne wartości - miejsca, które uspokajały i pozwalały na liczne zadumy (leśne zakątki czy niedostępne łąki) czy lokalizacje, które udało się odwiedzić. Gdy to nie pomogłoby pozbyć się wewnętrznego smutku, wypadałoby włączyć kubański taniec - dokładnie widziałabym go, wobec czego nie byłoby komplikacji związanych z powielaniem ruchów gibkich ludzi. Można byłoby popatrzeć też na cygara - pięknie wygląda odruch przykładania ich do ust, ale zapach odrzuca i pozbawia złudzeń wobec braku wpływu tej czynności na zdrowie.
  Odpowiedz
 • komentarz
  elizam 09:26 06-09-2017
  Jako jedna z trzech dziewczyn będących członkami Zachodniopomorscy Łowcy Burz z ogromną przyjemnością sprawdzę, jak wyglądają ujęcia zjawisk pogodowych fotografowane i nagrywane tym cudem. Superkomorki burzowe, zorza czy rzadko spotykane,a przewidywane nad Polską chmury będą doskonałym obiektem, a potrzebny jest do tego idealny smartfon z precyzyjnym aparatem! Zdjęcia opublikowane będą nie tylko na fb, będą przekazywane do ogromnej liczby odbiorców :) Mam nadzieję, że moja pasja będzie okazją do przetestowania LG w trudnych ale wdzięcznych warunkach
  Odpowiedz
 • komentarz
  MAURYCY 09:38 06-09-2017
  Odpuszczam bo jestem na urlopie i za bardzo by to było skomplikowane. Pozdrawiam ?
  Odpowiedz
 • komentarz
  JarKen 15:34 06-09-2017
  Wygląda bardzo elegancko - ze swoim ekstrawaganckim - patrzcie na mnie mam większy ekran. Zachęca obudową z aluminium i pojemną baterią. Jest nietuzinkowy. Proporcja 2:1 lub 18:9 jest bliższa boskiej proporcji lub złotemu podziałowi - a więc wszystko co na nim pokażę - będzie doskonalsze, bo bliższe oryginałowi - w doskonałych proporcjach. Proste. ;) Każde zdjęcie, każdy film, każda klatka będzie miała zaklętą wartość 18:9. Czy zostanę poddany tej próbie - nie wiem? Wiem, że fakt zauważenia tego związku - może mieć związek z moim wyborem. Tak więc - czy to początek przygody ze smartfonem nowym? Czy też koniec zaszłości światowych? Prawdziwym cesarzem jest cesarz lodów śmietankowych.
  Odpowiedz
 • komentarz
  Sara 16:06 06-09-2017
  Ja chciałabym pokazać przede wszystkim piękno naszego Kraju, zmienność pogody, złotą polską jesień obfitującą w przeróżne kolory, spacery z psem po parku, zbieranie liście z dokładnym zbliżeniem na ich fakturę i użyłkowani ich. Jesienny czas.. klimat. Jesienny wieczór przy zapalonych świecach, zachodzące słońce tudzież wieczorne owady które odwiedzają nas i "umilają" czas. :D Przepiękne kwiaty - Astry które rosną tuż przed moim domem. Zbieranie grzybów i spacer po lesie w poszukiwaniu wspaniałego babiego lata oraz jego wykonawców. ;) Leśnych ścieżek obsadzonych obficie wrzosem w kolorze lila. To wszystko i wiele innych jesiennych cudów natury jest w naszym zasięgu, wystarczy tylko po nie sięgnąć i uwiecznić na fotografii by zimą móc wracać wspomnieniami do tamtych momentów i podziwiać jak wszystko .. zarówno natura jak i my się zmieniamy! ;) Dlatego to właśnie ja powinnam zostać testerem i z damskiej strony pokazać piękno jesiennej aury! :)
  Odpowiedz
 • komentarz
  fALA 16:23 06-09-2017
  Dzięki świetnemu szerokątnemu aparatowi fotograficznemu unieszczonemu w tym niewielkim kombajnie multimedialnym uwieczniłbym już za miesiąc genialną atmosferę na Stadionie Narodowym w Warszawie po meczu Polska - Czarnogóra, który to przypieczetuje nasz awans na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018. Dzieki szerokiemu kątowi kazdy kibic na stadionie dzielący ze mną ten historyczny moment w polskiej piłce nożnej zostanie uchwycony i wszyscy razem godnie będą mogli dzielić na długo tę piękną chwilę na doskonalym ekranie FullVision 18:9, ktory codziennie bedzie przypominac o tej wspanialej chwili.
  Odpowiedz
 • komentarz
  piter98 20:20 06-09-2017
  Kocham sport, w szczególności ten motorowy. Formuła 1, żużel, jednym słowem lubię to! Selfie z ulubionymi sportowcami to skarb każdego kibica. LG Q6 ma super aparat, dzięki niemu mógłbym robić niezapomniane selfie czy to z Robertem Kubicą, czy Jarosławem Hampelem (Falubaz Zielona Góra), a na wyświetlaczu FullVision w proporcjach 18:9 zobaczyć więcej niż inni. Mistrzowie drugiego planu czasem zachwycają ;p
  Odpowiedz
 • komentarz
  Liliana 20:39 06-09-2017
  Zawsze chciałam być obserwatorem życia biedronek - może dlatego, że podobno szczęście przynoszą? I pewnie chętnie bym to pokazała na tym niezwykłym wyświetlaczu, ale obawiam się, że otaczająca nas jesień nie pozwoliłaby na to. Jednak... uważam, że najpiękniej na nim wyglądałaby natura. To co jeszcze istnieje i nas otacza. Bo to warte zachowania w pamięci na dłużej. Gdyby jednak okazało się, że w którymś momencie nie mam pomysłu na zdjęcie z najbliższej okolicy, to na pewno bohaterem na wyświetlaczu stałby się mój ciekawski kot, który uwielbia bawić się z kwiatami i z cierpliwością mnicha przygląda się jak muchy latają wokół niego.
  Odpowiedz
 • komentarz
  Mateusz 22:44 06-09-2017
  Ekran FullVision w LG Q6 pomoże dzielić się moją pasją, szczegóły w filmiku --> https://youtu.be/yXG6IQc_GLQ
  Odpowiedz
 • komentarz
  PetruS - Już Prawie Tester :P :D 23:10 06-09-2017
  Hmm.... Wiem ! ... to jest przecież oczywiste ! :) Ekran FullVision telefonu LG Q6 w proporcjach 18:9 ma wymiary idealne, ... co prawda nie tak idealne jak 90-60-90 ;) ale cóż geniusz i piękno natury czasem jest ciężkie do osiągnięcia dla człowieka. Niemniej jednak jak na telefon proporcje są idealne w sam raz by ująć i podziwiać piękno krajobrazu południowej Dalmacji, wysokich majestatycznych górskich szczytów schodzących nagle niczym piorun wprost do lazurowych wód morza adriatyckiego. Myślę , że nawet moją dziewczynę uda mi się zmieścić na taaak szerokim ekranie :). Ba…! może nawet jej uda się w końcu zrobić piękne zdjęcia krajobrazu jak będziemy jechać samochodem – zawsze próbuje…, lecz niestety z powodu zbyt "wąskich ekranów" w naszych dotychczasowych sprzętach, do tej pory mogła mi się jedynie pochwalić na prawdę bardzo dobrymi ujęciami znaków drogowych, toitoii i pełnego zaplecza autostradowego z połowy Europy… :P Proszę was dajcie jej szansę się wykazać, a dzięki temu może i ja w końcu zobaczę coś więcej z naszych podróży… a wszystko dzięki szerokiemu ekranowi FullVision 18:9 telefonu LG Q6 :)
  Odpowiedz

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej